Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Nošenje mask v šoli

+ -
Datum: 13.10.2020
Številka: 07121-1/2020/1821
Kategorije: Pravne podlage, Šolstvo

Informacijski pooblaščenec RS (v nadaljevanju IP) vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da ste oče osnovnošolskih otrok in da ste šolo obvestili, da se s sprejetimi ukrepi glede nošenja mask in razkuževanja rok ne strinjate. Navajate več okoliščin v zvezi s komunikacijo s šolo, ki pa kljub spremembi odloka vlade z dne 2. 10. 2020 ponovno vztraja, da učenci morajo nositi maske. Zanima vas, kako ravnati?

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. IP v okviru mnenja ne more ugotavljati zakonitosti ravnanja zavezancev v konkretnem primeru. Slednje lahko stori le v okviru inšpekcijskega postopka ali drugega ustreznega upravnega postopka.

IP pojasnjuje, da lahko v okviru svoje pristojnosti presoja zgolj vprašanja skladnosti obdelave osebnih podatkov, npr. vodenje seznamov učencev, posredovanje seznamov tretjim osebam, itd. Izvajanje samega odloka in priporočil NIJZ pa ne sodi v pristojnost IP. Na vprašanje zakonitosti vodenja podatkov učencev o nošenju mask v šolah je IP odgovoril že v mnenju št. 07121-1/2020/1555, z dne 08.09.2020, ki je dostopno na spletni strani IP.

Zgolj neformalno lahko IP pojasni še, da Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20 in 135/20; v nadaljevanju Odlok) po spremembi z dne 2.10.2020 med drugim določa, da se ta odlok (ki sicer kot obvezno določa uporabo mask na javnih krajih) ne uporablja za učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli izključno, ko so v matičnem oddelku (2. točka prvega odstavka 3. člena). Po drugem odstavku 3. člena se za učence in dijake glede uporabe zaščitnih mask, ko so v matičnem oddelku uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Po pojasnilu Ministrstva za izobraževanje z dne 3. 10. 2020, tudi po navedeni spremembi, »še vedno ostaja v veljavi, da šolarji in dijaki maske nosijo v skupnih prostorih, ko vstopajo v šolo, na šolskih hodnikih, ko gredo v sanitarije, v jedilnico, v telovadnico… Maske nosijo pri pouku vedno, ko so v učilnici skupaj z učenci oz. dijaki iz drugih oddelkov (npr. pri izbirnih predmetih, nivojskem pouku, pripravi na maturo …), enako tudi pri obšolskih dejavnostih/krožkih. Starši, ki vstopajo v vrtec ali v šolo, v skladu z odlokom uporabljajo masko.«

Glede na to, da je IP pristojen le za obdelave osebnih podatkov, lahko še pojasnimo, da mora biti za vsako obdelavo osebnih podatkov zagotovljena ustrezna pravna podlaga, ki mora v javnem sektorju praviloma temeljiti na zakonu. Kot nakazano v citiranem mnenju IP št. 07121-1/2020/1555, iz področne šolske zakonodaje ne izhaja neposredna zakonska določba, ki bi dopuščala šoli vodenje seznamov učencev, ki ne nosijo mask. IP pa v okviru svojega mnenja ne more in ne sme podajati ocene ali presoje možnih pravnih posledic kršitve omenjenega odloka, ki ga ni pristojen nadzorovati. Za nadzor nad izvajanjem odloka, ki je sprejet na podlag Zakona o nalezljivih boleznih, je namreč pristojen zdravstveni inšpektorat.

Lep pozdrav,

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka