Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Delodajalčev nadzor v zvezi z dopusti, telesno temperaturo in neokuženosti z novim koronavirusom

+ -
Datum: 27.07.2020
Številka: 07121-1/2020/1242
Kategorije: Delovna razmerja, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 15. 7. 2020 prejeli vaša vprašanja o tem:

  1. ali lahko delodajalec zahteva od delavca, da mu predhodno javi, kje bo dopustoval (zaradi varstva pred okužbo z novim koronavirusom),
  2. ali lahko delodajalec zahteva od delavca, da mu po prestani karanteni predloži potrdilo o negativnem testu na COVID-19 in
  3. ali lahko delodajalec delavcem meri temperaturo ter o tem vodi posebno evidenco.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

1. Delodajalec načeloma nima pravne podlage za sistematično zbiranje podatkov o nameravani lokaciji koriščenja dopusta s strani delavca. V zvezi z izvajanjem 15. člena ZIUPDV pa delavec mora delodajalcu, v kolikor gre za primer odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, iz razlogov iz 5. odstavka 15. člena ZIUPDV, najpozneje en dan pred odhodom predložiti pisno izjavo, iz katere izhaja, da odhaja v državo na rdečem seznamu zaradi predhodno naštetih osebnih okoliščin.

2. Delodajalec lahko le pogojno zahteva od delavca, ki je zaključil karanteno, da mu predloži dokazilo o neokuženosti z novim koronavirusom, in sicer v skladu z mnenjem IP št. 07121-1/2020/387, ki je že objavljeno na spletni strani IP.

3.  Delodajalec lahko le pogojno izvaja merjenje in beleženje telesne temperature delavcev in sicer v skladu z mnenjem IP št. 7121-1/2020/383, ki je že objavljeno na spletni strani IP.

O b r a z l o ž i t e v:

1. Če gre za delodajalčev nadzor v smislu sistematičnega in dokumentiranega pridobivanja informacij o lokaciji nameravanega koriščenja dopusta, za tako obdelavo osebnih podatkov namreč ni na voljo ustrezne pravne podlage v Splošni uredbi o varstvu podatkov, ZVOP-1 ali Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Podrobnejše informacije o koriščenju dopusta (predvidena lokacija, način potovanja, socialni vidiki, osebni razlogi, stroški, načrtovane aktivnosti ipd.) namreč niso v vsebinski in neposredni zvezi s pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja. Delodajalec lahko zbira zgolj zgoraj navedeno izjavo, in sicer zgolj, če gre za primer, kot je opredeljen v 5. odstavku 15. člena ZIUPDV.

Privolitev delavca, kot sicer na splošno možna pravna podlaga, v takem primeru najverjetneje ne bi prišla v poštev. O tem gl. smernice IP o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih, stran 6 in 8, ki so dostopne na tej povezavi: 

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_-_Varstvo_OP_v_delovnih_razmerjih_verzija_1.1_koncna.pdf.

   

2. in 3. Že objavljeni mnenji sta dostopni na tej povezavi.

Lepo vas pozdravljamo,

 

Pripravil:

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka