Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Podpisovanje posebne izjave glede zdravja s strani delavcev

+ -
Datum: 05.05.2020
Številka: 07120-1/2020/337
Kategorije: Delovna razmerja, Pravne podlage, Šolstvo, Zdravstveni osebni podatki

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 5. 5. 2020 prejeli vaše vprašanje o tem, ali je dopustno, da delavci v določeni šoli zaradi trenutne epidemije podpišejo posebno izjavo, s katero potrjujejo prejem vprašanj o zdravju (npr. o vročini, bolečinah v mišicah, znakih vnetja dihal ipd.) in navodil v zvezi s tem (npr. obveščanje vodje o pozitivnih odgovorih na vprašanja). Predlagal jo je izvajalec medicine dela. Prilagate vzorec obrazca.


Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Ker IP izven inšpekcijskega postopka ni pristojen za presojenje internih obrazcev in drugih aktov upravljavcev, se do vašega vprašanja opredeljujemo na splošni ravni. 

Z vidika varstva osebnih podatkov je dopustno, da delavec pisno potrdi, da je prejel določene informacije in navodila, ki so v zvezi s pravicami in dolžnostmi iz delovnega razmerja (v konketnem primeru v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem epidemije COVID-19).

Če ne gre za anamnestično anketo, ki bi jo delavec ob vsakokratnem prihodu na delo moral izpolniti in predložiti delodajalcu, zdravstvena vprašanja v takem dokumentu niso sporna z vidika varstva osebnih podatkov.

Ni pa dopustno, če navodila vsebujejo delavčevo obveznost obveščanja delodajalca o konkretnih znakih bolezni in obveznost obveščanja delodajalca o konkretnih navodilih, ki bi jih delavcu dal osebni zdravnik, če ta navodila presegajo informacije o splošnem režimu zdravljenja in njegovih razlogih, do katerih je delodajalec sicer upravičen (tj. če na primer presegajo informacije o režimu gibanja in informacije na bolniškem listu).

O b r a z l o ž i t e v:

V predstavljenem primeru delavec le pisno potrdi, da je bil s strani delodajalca (v konkretnem primeru šole) obveščen o pisnih informacijah in navodilih za ravnanje pred prihodom na delo ter o ravnanju v primeru, da so podani znaki bolezni. Gre za obvestila in navodila, ki so po vsebini v zvezi z delovnim razmerjem (zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za delavca in za druge zaposlene ter za tretje osebe), enako velja za samo izjavo oziroma potrditev prejema obvestil in navodil.

V predstavljenem primeru gre za vprašalnik, ki je namenjen le vsakodnevnemu samoocenjevanju. To pomeni, da delavec pred prihodom na delo s pomočjo vprašalnika (informativnega pripomočka) sam pri sebi preveri, ali ima kakšne značilne bolezenske znake v zvezi s COVID-19 oziroma, ali so podani kakšni elementi tveganja za okužbo, ter izpolnjenega vprašalnika ne oddaja delodajalcu. 

V predstavljenem primeru navodila za ravnanje vsebujejo tudi obveznost obveščanja vodje, če je odgovor na eno ali več vprašanj pozitiven. Splošno obveščanje delodajalca o nekonkretiziranih zdravstvenih razlogih za neprihod na delo je dopustno, ni pa z vidika varstva osebnih podatkov dopustno, da je delavec dolžan obveščati delodajalca o konkretnih zdravstvenih težavah (tj. o zdravstvenem stanju) in o konkretnem zdravljenju. Izjema so splošne informacije o režimu in razlogih zdravljenja - predviden čas bolniške odsotnosti, s strani zdravnika določen režim gibanja ter podatki, ki so redoma navedeni na bolniškem listu (izolacija, nega, poškodba…). Obstaja še nekaj drugih izjem, ki v konkretnem primeru niso relevantne.

V zvezi z nedopustnostjo zbiranja zdravstvenih podatkov o delavcih je na naši spletni strani že objavljenih več mnenj.  

Lepo vas pozdravljamo,

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka