Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Snemanje klicev v sprejemni urgentni ambulanti

+ -
Datum: 26.02.2020
Številka: 07120-1/2020/117
Kategorije: Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta, Zdravstveni osebni podatki

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Navajate, da želite na telefonski številki Sprejemne urgentne ambulante uvesti snemanje telefonskih klicev. Na številko kličejo starši kronično obolelih otrok, ki so vaši pacienti, kot tudi starši otrok, ki se ne vodijo na vaši kliniki, so pa akutno zboleli, pa tudi za različna splošna navodila. Snemanje želite uvesti da bi lahko v izrednih primerih preverjali, ali so bila navodila pravilno in dovolj razumljivo podana in za potrebe dokazovanja v primeru, ko so starši dobili pravilna navodila, pa se izkaže, da jim niso sledili. Menite, da bi to lahko spadalo pod izjemo 9. odstavka 147. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), saj gre v vašem primeru za organizacijo, ki nudi pomoč. Kličoče bi o snemanju obvestili pred pričetkom pogovora.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

Snemanje telefonskih klicev je dovoljeno organizacijam in organom, ki jih opredeljuje deveti odstavek 147. člena ZEKom-1. Ta določa, da je snemanje vsebine komunikacij in pridobivanje povezanih podatkov iz prvega odstavka tega člena dovoljeno tudi v okviru organizacij in državnih organov, ki so pristojni za izvajanje obveščevalnih in varnostnih nalog, nalog policije, obrambe in zaščite, reševanja in pomoči pod pogojem, da so kličoči uporabniki predhodno obveščeni o snemanju, njegovem namenu in trajanju hranjenja posnetka (npr. avtomatski odzivniki). Drugim državnim organom pa je dovoljeno snemanje vsebine komunikacij, če tako določa zakon.

Vaša bolnišnica sodi med javne zdravstvene zavode in tako spada med organizacije, ki jih navaja omenjena določba deveti odstavek 147. člena ZEkom-1. Ob tem pa IP poudarja, da ni dopustno snemati klicev na vse številke znotraj takšne organizacije, ampak le tiste, ki so neposredno namenjeni izvajanju nalog, naštetih v devetem odstavku  147. člena. Če je – kot navajate – telefonska številka Sprejemne urgentne ambulante namenjena bolnim osebam (staršem bolnih otrok) za neposredno pomoč v zvezi z zdravstvenim stanjem, gre pri tem za izvajanje  nalog reševanja in pomoči oziroma nudenja nujne medicinske pomoči, zato je splošno snemanje klicev na to številko po mnenju IP dopustno. Po drugi strani pa po mnenju IP na primer splošna telefonska številka za naročanje ne sodi med takšne številke, ker ni namenjena nudenju neposredni pomoči v zvezi z zdravstvenim stanjem (tako tudi mnenje IP, Snemanje telefonskih klicev, št. 0712-1/2019/475, z dne 5. 3. 2019).

Ob tem IP še opozarja, da je treba pri določitvi roka hrambe upoštevati načelo omejitve shranjevanja iz 5. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, v skladu s katerim so lahko osebni podatki hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

Več o snemanju telefonskih klicev vsebujejo tudi Smernice o snemanju telefonskih klicev, ki so dostopne na spletni strani IP.

Lep pozdrav,

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka