Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Mnenje glede privolitev za dostop do digitalnih učilnic

+ -
Datum: 19.03.2020
Številka: 7121-1/2020/369
Kategorije: Informiranje posameznika, Pravne podlage, Privolitev, Šolstvo

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje glede veljavnosti privolitev za dostop do digitalnih vsebin in spletnih učilnic v času izrednega stanja v Republiki Sloveniji. Različni ponudniki so odprli svoje digitalne vsebine in omogočajo brezplačen dostop učencem in dijakov do teh vsebin, nekateri pa želijo pridobiti za ustvarjanje učilnic po skupinah spletne naslove dijakov. Na vas so se obrnili ravnatelji z vprašanjem, ali bi bile veljavne privolitve, v kolikor bi jih dijaki posredovali v elektronski obliki preko elektronske pošte, tudi če ne bi bile lastnoročno podpisane, saj podpisanih privolitev v tem času ni mogoče pridobiti, saj je odsvetovano nenujno zapuščanje doma.Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

IP uvodoma pojasnjuje, da privolitev posameznika po Splošni uredbi ni nujno zgolj lastnoročno podpisna privolitev. Po določbi 11. točke člena 4 Splošne uredbe namreč „privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki“ pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Privolitev je torej lahko podana pisno, elektronsko ali na drug ustrezen način.

Za veljavnost privolitve morajo biti izpolnjeni pogoji, ki jih določa člen 7 Splošne uredbe:

1.   Kadar obdelava temelji na privolitvi, mora biti upravljavec zmožen dokazati, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov.

2.   Če je privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, dana v pisni izjavi, ki se nanaša tudi na druge zadeve, se zahteva za privolitev predloži na način, ki se jasno razlikuje od drugih zadev, v razumljivi in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku. Deli take izjave, ki predstavljajo kršitev te uredbe, niso zavezujoči.

3.   Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da svojo privolitev kadar koli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. O tem se pred privolitvijo obvesti posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Privolitev je enako enostavno preklicati kot dati.

4.   Pri ugotavljanju, ali je bila privolitev dana prostovoljno, se med drugim zlasti upošteva, ali je izvajanje pogodbe, vključno z zagotavljanjem storitve, pogojeno s privolitvijo v obdelavo osebnih podatkov, ki ni potrebna za izvedbo zadevne pogodbe.

Ker gre v konkretnem primeru za dijake opozarjamo še na določbe člena 8 Splošne uredbe glede pogoji, ki se uporabljajo za privolitev otroka v zvezi s storitvami informacijske družbe:

1.   Kadar se uporablja točka (a) člena 6(1), je v zvezi s storitvami informacijske družbe, ki se ponujajo neposredno otroku, obdelava osebnih podatkov otroka zakonita, kadar ima otrok vsaj 16 let. Kadar je otrok mlajši od 16 let, je takšna obdelava zakonita le, če in kolikor takšno privolitev da ali odobri nosilec starševske odgovornosti za otroka.

Države članice lahko za te namene z zakonom določijo nižjo starost, če ta starost ni nižja od 13 let.

2.   Upravljavec si ob upoštevanju razpoložljive tehnologije v takih primerih razumno prizadeva za preveritev, ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka dal ali odobril privolitev.

3.   Odstavek 1 ne vpliva na splošno pogodbeno pravo držav članic, kot so pravila o veljavnosti, oblikovanju ali učinku pogodbe v zvezi z otrokom.

Glede na navedeno je lahko privolitev podana tudi po elektronski poti ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev iz členov 7 in 8.

Opozarjamo še, da je treba posameznike pred podajo privolitve ustrezno informirati – jasno jim mora predstavljeno, kateri osebni podatki bodo obdelovani, za katere namene, kakšne so njihove pravice itd., kot to zahteva in določa člen 13. Glede informiranosti posameznika pred podajo privolitve skladno z določbami člena 13 imate na spletni strani IP obrazec, ki vam je lahko v pomoč – ustrezno izpolnjen obrazec je smiselno posredovati zadevnim posameznikov preden podajo privolitev oz. ko se jih pozove k podaji privolitve, da so tako primerno obveščeni, v kaj dajejo privolitev:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/vzorci/VZOREC_OBVESTILA_POSAMEZNIKOM_GLEDE_OBDELAVE_OSEBNIH_PODATKOV.docx

Več informacij o privolitvi lahko najdete tudi v naši:

  • Posebni podstrani o privolitvi:

https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/

S spoštovanjem,

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka

Pripravil:                                                                                                                                  

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke