Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Kdo je pod prevladujočim vplivom?

+ -

1.a člen ZDIJZ določa, da so poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava:

  1. gospodarske družbe in
  2. druge pravne osebe zasebnega prava,

kjer:

  1. država,
  2. občine ali
  3. druge osebe javnega prava

posamično ali skupaj,

neposredno ali posredno (prek druge gospodarske družbe ali druge pravne osebe zasebnega prava)

izvajajo prevladujoč vpliv na podlagi:

  1. večinskega deleža vpisanega kapitala (več kot 50 % delež oziroma št. delnic) ali
  2. pravice nadzora večine (več kot 50 % glasov, pripisanih delnicam) ali
  3. pravice imenovati več kot polovico članov poslovodnega ali nadzornega organa oziroma
  4. ustanoviteljstva.

Šteje se, da so pod prevladujočim vplivom tudi banke, ki so deležne ukrepov po Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB).

Register zavezancev

Kdo so zavezanci za posredovanje informacij javnega značaja, je mogoče enostavno preveriti v registru zavezancev, ki je objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Za vse pravne osebe, ki so vpisane v register zavezancev, velja domneva, da so zavezane za posredovanje informacij javnega značaja. Če pravna oseba ni vpisana v register, to še ne pomeni, da ni zavezana po ZDIJZ.

Časovna omejitev dolžnosti posredovanja informacij

Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava je dolžan posredovati tiste informacije javnega značaja, ki so nastale v času, ko je bil pod prevladujočim vplivom. Glede teh informacij dolžnost posredovanja traja še 5 let po tem, ko je prevladujoči vpliv prenehal.