Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Kako vložiti pritožbo?

+ -

Pritožbo lahko vložite le, če ste pri organu pisno zahtevali dostop do informacij javnega značaja. Če ste dostop zahtevali le ustno ali po telefonu, se ne morete pritožiti.
Pritožbo lahko vložite, če organ:

 1. vašo zahtevo z odločbo zavrne ali s sklepom zavrže;
 2. na vašo zahtevo sploh ne odgovori (je v molku):
  • če ni odločil v 20 delovnih dneh po prejemu popolne zahteve;
  • če ni odločil niti v podaljšanem roku (v izjemnih okoliščinah);
 3. omogoči dostop v drugi obliki, kot ste jo zahtevali (2. odstavek 27. člena ZDIJZ);
 4. posreduje informacijo, ki ni tista, ki ste jo zahtevali (4. odstavek 25. člena ZDIJZ) ali
 5. neupravičeno zaračuna stroške ali zaračuna previsoke stroške za posredovanje informacij.

Pritožbo zaradi molka organa vložite pri Informacijskem pooblaščencu, ostale pritožbe pa pri organu. 

Rok za vložitev pritožbe

Rok za vložitev pritožbe je odvisen od vrste pritožbe:

 1. pritožbo zoper zavrnilno odločbo ali račun je treba vložiti v 15 dneh po prejemu odločbe oz. računa;
 2. pritožba zaradi molka se lahko vloži kadarkoli po tem, ko poteče rok za odločitev (20 delovnih dni, če roka ni podaljšal).

Pritožba se vloži v pisni (fizični ali elektronski) obliki ali ustno na zapisnik. 

Vsebina pritožbe

Če se pritožujete zoper odločbo in sklep, morate v pritožbi:

 • navesti, zoper katero odločbo ali sklep se pritožujete (kateri organ je izpodbijano odločbo izdal, številka in datum odločbe) oziroma zoper kateri del odločbe ali sklepa se pritožujete;
 • navesti, zakaj izpodbijate odločbo ali sklep;
 • navesti svoje ime in naslov (oz. zakonitega zastopnika ali pooblaščenca);
 • priložiti zahtevo in zavrnilno odločbo oz. sklep.

Če se pritožujete zaradi molka organa, morate v pritožbi:

 • navesti, pri katerem organu ste zahtevali informacije;
 • navesti, kdaj ste zahtevali informacije;
 • navesti svoje kontaktne podatke;
 • priložiti prvotno zahtevo, ki ste jo naslovili na organ, iz katere bo razvidno, kdaj in kam je bila zahteva vložena ter kaj je bil predmet zahteve.

Pritožbo čim bolj utemeljite, saj bo Informacijski pooblaščenec lahko hitreje in bolj učinkovito ukrepal oziroma odločil o vaši pritožbi.