Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Kako vložiti pritožbo?

+ -

Pritožbo lahko vložite le, če ste pri subjektu pod prevladujočim vplivom pisno zahtevali dostop do informacij javnega značaja. Če ste dostop zahtevali le ustno ali po telefonu, se ne morete pritožiti.

Pritožbo lahko vložite, če subjekt pod prevladujočim vplivom:

 1. vašo zahtevo s pisnim odgovorom zavrne;
 2. na vašo zahtevo sploh ne odgovori (je v molku):
  • če ni odločil v 20 delovnih dneh po prejemu popolne zahteve;
  • če ni odločil niti v podaljšanem roku (v izjemnih okoliščinah);
 3. omogoči dostop v drugi obliki, kot ste jo zahtevali (2. odstavek 27. člena ZDIJZ);
 4. posreduje informacijo, ki ni tista, ki ste jo zahtevali (4. odstavek 25. člena ZDIJZ) ali
 5. neupravičeno zaračuna stroške ali zaračuna previsoke stroške za posredovanje informacij.

Pritožba se vloži pri Informacijskem pooblaščencu, razen kadar prosilec meni, da informacija, s katero se je seznanil, ni informacija, ki jo je zahteval - v tem primeru, se pritožba vloži kar pri subjektu pod prevladujočim vplivom, ta pa mora ponovno odločiti najkasneje v treh dneh.

Rok za vložitev pritožbe

Rok za vložitev pritožbe je odvisen od vrste pritožbe:

 1. pritožbo zoper zavrnilni odgovor ali stroške, je treba vložiti v 15 dneh po prejemu odgovora oz. računa;
 2. pritožbo zaradi molka imate pravico vložiti kadarkoli po tem, ko subjektu pod prevladujočim vplivom poteče rok za odločitev (20 delovnih dni, če roka ni podaljšal).

Pritožba se vloži v pisni (fizični ali elektronski) obliki ali ustno na zapisnik.

Vsebina pritožbe:

Če se pritožujete zoper zavrnilni odgovor, morate v pritožbi:

 • navesti, zoper kateri zavrnilni odgovor se pritožujete (kateri poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom je izpodbijani odgovor izdal, številka in datum odgovora) oziroma zoper kateri del zavrnilnega odgovora se pritožujete;
 • navesti, zakaj izpodbijate odgovor;
 • navesti svoje ime in naslov (oz. zakonitega zastopnika ali pooblaščenca);
 • priložiti zahtevo in zavrnilni odgovor.

Če se pritožujete zaradi molka organa, morate v pritožbi:

 • navesti, pri katerem subjektu pod prevladujočim vplivom ste zahtevali informacije;
 • navesti, kdaj ste zahtevali informacije javnega značaja;
 • navesti vaše kontaktne podatke;
 • priložiti prvotno zahtevo, ki ste jo naslovili na organ, iz katere bo razvidno, kdaj in kam je bila zahteva vložena ter kaj je bil predmet zahteve.

Pritožbo čim bolj utemeljite, saj bo Informacijski pooblaščenec lahko hitreje in bolj učinkovito ukrepal oziroma odločil o vaši pritožbi.

Pri pisanju pritožbe si lahko pomagate z vzorcem pritožbe, ki ga je pripravil Informacijski pooblaščenec.