Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Register zbirk

+ -

Prijava zbirk v register zbirk osebnih podatkov s 25.5.2018 glede na določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov ni več obvezna.

Od dne 31.12.2020 prijava v register zbirk osebnih podatkov tudi ni več obvezna za zavezance po Direktivi (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ, za katere so do prenosa direktive v slovenski pravni red ostale v veljavi določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Direktiva je bila prenesena v slovenski pravni red z Zakonom o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznjivih dejanj (ZVOPOKD), ki je stopil v veljavo dne 31. 12. 2020. Tudi ZVOPOKD ne predvideva prijave v register zbirk osebnih podatkov.

Upravljavce pa opozarjamo na obveznost vodenja t.i. evidence dejavnosti obdelave, ki jo mora upravljavec nadzornemu organu predložiti na njegovo zahtevo. Vodenje evidence dejavnosti obdelave je določeno v 30. členu Splošne uredbe in v 46. členu ZVOPOKD. Več informacij o evidencah dejavnosti obdelave lahko najdete na zavihku Evidenca dejavnosti obdelave.

Vsebino registra zbirk osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec po določbi 3. odstavka 119. člena ZVOP-2 arhivira in preda v roku enega leta Arhivu Republike Slovenije, ki vsebino Registra hrani kot trajno arhivsko gradivo.

Po določbi 126. člena ZVOP-2 Z uveljavitvijo ZVOP-2 (26.1.2023) preneha veljati ZVOP-1 in torej tudi določbe glede sprejema kataloga zbirk osebnih podatkov ter prijave zbirk v register Informacijskega pooblaščenca – ta dolžnost je sicer prenehala za večino zavezancev že s sprejemom Splošne uredbe. Zavezanci po ZVOP-2 torej nimajo več teh dolžnosti, morajo pa upoštevati dolžnosti glede evidentiranja dejavnosti obdelave po Splošni uredbi, kot je opisano zgoraj.