Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

T-PD

+ -

Posvetovalni odbor po Konvenciji Sveta Evrope o varstvu posameznika glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (Odbor T-PD po Konvenciji št. 108) je bil ustanovljen s to konvencijo z namenom, da daje predloge za pospešitev ali izboljšanje uporabe Konvencije št. 108, predlaga njene dopolnitve ali oblikuje mnenja k predlaganim spremembam ter daje mnenja o vprašanjih, ki se nanašajo na njeno uporabo. Odbor T-PD o svojem delu in o izvajanju Konvencije št. 108 poroča Odboru ministrov Sveta Evrope. V Odboru T-PD sodelujejo vse članice Konvencije št. 108 s po enim predstavnikom in namestnikom, ki so delegirani večinoma iz nacionalnih organov za varstvo osebnih podatkov.

Odbor T-PD, ki se sestaja praviloma enkrat letno, v skladu s poslovnikom vodi predsedujoči z dvema namestnikoma, operativno delo za Odbor T-PD pa opravlja njegov Biro. Odbor T-PD obravnava teme v skladu z večletnim programom svojega dela. Aktualne vsebine v obravnavi Odbora T-PD so predvsem priprava priporočila Sveta Evrope o avtomatski obdelavi osebnih podatkov v okviru profiliranja, ki bo kot prvi mednarodni instrument urejal to občutljivo in aktualno področje, priprave dopolnitve Konvencije št. 108 v zvezi z obdelavo podatkov v kontekstu sodobnih tehnoloških dosežkov, spremljanje in obveščanje o aktualnih dosežkih na področju varstva osebnih podatkov v državah članicah, angažiranje pri specifičnih vprašanjih varstva podatkov, kot v zvezi z različnimi vidiki uporabe interneta, boja proti dopingu idr.

Podrobnejša poročila, študije in mnenja odbora T-PD najdete na spletni strani Sveta Evrope.

PRIPOROČENI DOKUMENTI

Priporočilo ministrov Sveta Evrope glede varstva osebnih podatkov v zvezi z zdravjem