Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Posredovanje OP policiji

+ -

Opozorilo: Mnenje je bilo izdano na podlagi določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo), ki je z dnem 26. 1. 2023 prenehal veljati in ga je nadomestil nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Uradni list RS, št. 163/22), zato mnenje ni več nujno aktualno. Mnenja po ZVOP-2 so na voljo tukaj.

Datum: 06.12.2018
Številka: 0712-3/2018/2510
Kategorije: Posredovanje OP med upravljavci, Policijski postopki

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem navajate, da je vaše podjetje po pooblastilu pristojnega ministrstva pooblaščeni izvajalec med drugim za izvajanje storitev registracije motornih vozil. V zvezi z opravljanjem te dejavnosti, ki jo izvajate na podlagi podeljenega javnega pooblastila, s strani policijske postaje pogosto prejemate zahteve po posredovanju dokumentacije iz spisa registracije posameznega motornega vozila, ki ste jo dolžni hraniti skladno z določbami Pravilnika o registraciji motornih vozil. Običajno se PP sklicuje na določbe Zakona o kazenskem postopku (npr. 148. člen ZKP) in Zakona o naloga in pooblastilih policije (npr. 115. člen ZNPPol), pri čemer hkrati navaja, da preiskuje sum storitve določenega kaznivega dejanja. Pred kratkim pa ste s strani Policijske uprave (PU) prejeli zahtevo po posredovanju podatkov v zvezi z opravljenimi postopki registracije vozil, v katerih je kot stranka sodeloval njihov zaposleni policist. Policija se pri tem sklicuje na 115. člen ZNPPol, 31. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list  RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17) in Pravilnik o notranji varnosti v policiji (Uradni list RS, št.67/14), pri čemer navaja, da izvaja notranjevarnostni postopek, ki se nanaša na pridobljene nepreverjene informacije, da naj bi javni uslužbenec PU pri prodaji prikril napake na vozilu. Zanima vas, ali je v konkretni zadevi podana pravna podlaga za posredovanje zahtevanih podatkov policiji na podlagi 115. člena ZNPPol. Ali je upravljavec osebnih podatkov res dolžan posredovati policiji zahtevane osebne podatke iz svojih zbirk  osebnih podatkov, glede na široko zapisana upravičenja policije iz 115. člena ZNPPol. Zahtevo policije pripenjate zaprosilu za mnenje.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. Prav tako posebej poudarjamo, da IP v mnenju ne more namesto upravljavca presojati, ali je posamezna zahteva za posredovanje podatkov utemeljena ali ne, to je izključna naloga in odgovornost upravljavca.

ZNPPol v prvem odstavku 115. člena določa, da policisti zaradi opravljanja policijskih nalog zbirajo osebne in druge podatke o osebah iz obstoječih zbirk podatkov, državni organi in pravne osebe, ki na podlagi zakona in v okviru svoje dejavnosti ali v zvezi z njo vodijo zbirke podatkov, pa jim v teh primerih morajo zaradi izvajanja pristojnosti in nalog iz tega zakona ter zaradi varstva in učinkovitega uresničevanja interesov pravne države, na podlagi pisne ali podobne izkazljive zahteve brezplačno posredovati zahtevane osebne in druge podatke. Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17 - ZODPol) v prvem odstavku 31. člena določa, da je zagotavljanje notranje varnosti v policiji naloga policije. Policija skrbi za notranjo varnost z notranjevarnostnimi postopki tako, da preprečuje, odkriva, ocenjuje in analizira možna tveganja, ki ogrožajo notranjo varnost policije, preverja, ocenjuje ter izvaja ukrepe za zmanjšanje tveganj za krnitev integritete uslužbencev policije in policijskih enot.

Na podlagi zgoraj omenjenih določb IP meni, da za posredovanje zahtevanih osebnih podatkov policiji, če so izpolnjeni zgoraj navedeni zakonski pogoji in te podatke potrebuje za opravljanje svojih nalog, obstaja zakonska podlaga. Pri obdelavi posredovanih podatkov mora policija upoštevati tako zakonske določbe kot splošna načela obdelave osebnih podatkov in jih v skladu s tem ustrezno varovati. IP pa v okviru mnenja ne more presojati, ali so v konkretnem primeru, za konkreten namen in podatke izpolnjeni navedeni zakonski pogoji za posredovanje. To je namreč naloga upravljavca.

V upanju, da ste dobili odgovore na svoja vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

Pripravila:
mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka