Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Uporaba kamer za zaznavanje telesne temperature

+ -
Datum: 18.06.2020
Številka: 07121-1/2020/1097
Kategorije: Delovna razmerja, Moderne tehnologije, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede uporabe infrardečih kamer za zaznavanje telesne temperature posameznika.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

IP uvodoma pojasnjuje, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne sme pa izven konkretnih inšpekcijskih postopkov vnaprej potrjevati posameznih rešitev ali konkretnih dejanj obdelave osebnih podatkov z vidika skladnosti s Splošno uredbo o varstvu podatkov. IP tako ne nudi storitve pregleda ali vnaprejšnje odobritve različnih storitev, aplikacij ali drugih rešitev z vidika njihove skladnosti z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

V vašem sporočilu navajate, da ste dobavitelj opreme za zaznavanje telesne temperature. Tovrstno opremo oziroma z njeno pomočjo pridobljene osebne podatke bi lahko potencialni kupec uporabljal za različne konkretne in specifične namene, zato IP v nadaljevanju podaja splošna pojasnila, medtem ko, kot omenjeno zgoraj, konkretna dejanja obdelave osebnih podatkov lahko presoja le v konkretnem inšpekcijskem postopku. Glede uporabe termo kamer IP zlasti poudarja, da je namen njihove uporabe zaznavanje telesne temperature oseb oziroma identifikacija posameznika s povišano telesno temperaturo, kar predstavlja obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov, obdelava teh pa je dopustna le izjemoma v točno določenih primerih. Upravljavec lahko obdeluje tovrstne osebne podatke samo, če je podana pravna podlaga iz 2. odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

IP nadalje pojasnjuje, da je glede uporabe termo kamer nedavno (21. 5. 2020) objavil opozorilo, ki je dostopno na naslednji povezavi:

https://www.ip-rs.si/novice/previdno-pri-uvajanju-termokamer-in-merjenju-telesne-temperature-posameznikov-1186/

IP ob tem pojasnjuje, da uporaba tovrstne opreme oziroma tehnologije ni sama po sebi a priori prepovedana, treba pa je biti ob njeni uporabi (če so zanjo seveda izpolnjeni zakonski pogoji) izjemno previden. Delodajalci, ustanove in drugi subjekti bi se morali pred uporabo tovrstne opreme o tem posvetovati s predstavniki medicinske stroke ter tako pridobiti oceno, ali je tovrstno merjenje nujno in primerno, v kakšnem obsegu naj se izvaja ter kakšen obseg hrambe podatkov je primeren, če sploh. Okoliščine se namreč lahko bistveno razlikujejo od primera do primera, zato ni mogoče vnaprej podati splošnega in enovitega odgovora.

Ob tem IP poudarja, da ni pristojen presojati o samih zdravstvenih ukrepih in njihovi učinkovitosti. Zdravstvena stroka je torej tista, ki lahko poda verodostojen odgovor o nujnosti in primernosti obdelave teh podatkov in če oceni, da je merjenje oziroma spremljanje ustrezno, mora podjetje/ustanova spoštovati vse določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov – predvsem načela varstva osebnih podatkov, posameznike mora o tem ustrezno obvestiti, zagotoviti pa tudi vse potrebne varovalke, med drugim: minimizacijo in sorazmernost obsega obdelave osebnih podatkov in rokov hrambe, varnost podatkov ter njihovo točnost in ažurnost.

IP vam predlaga, da se v zvezi z vprašanji s splošnimi vprašanji s področja varstva osebnih podatkov seznanite z informacijami, ki so na voljo na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/ ter spletni strani https://upravljavec.si/, ter si preberete objavljena mnenja IP na različne teme na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/vop/. V pomoč so vam lahko tudi različne druge informacije, ki so dostopne na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/aktualne-novice/

IP pojasnjuje tudi, da je več informacij v zvezi z samim videonadzorom oziroma njegovim izvajanjem na voljo v smernicah IP, ki so objavljene na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf

S spoštovanjem.

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka