Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

G. I. Dakota Investments Limited - Gen-i d.o.o.

+ -
Datum: 24.01.2017
Številka: 0902-22/2016
Kategorije: Poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom

SODBA UPRAVNEGA SODIŠČA:

POVZETEK:

Prosilec je zahteval cenitveno poročilo in mnenje, ki je bilo podlaga za sklenitev konkretne pogodbe o menjavi poslovnih deležev. Družba Gen-i, d.o.o. je zahtevo zavrnila z obrazložitvijo, da ni zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja. IP je v pritožbenem postopku ugotovil, da je navedena družba sicer vpisana v register zavezancev, vendar je zakonsko domnevo glede zavezanosti po ZDIJZ, ki iz tega izhaja, uspešno izpodbila. V družbi Gen-i, d.o.o. osebe javnega prava (neposredno ali posredno) niso imele vpisanega večinskega deleža kapitala niti na dan izdaje zavrnilnega odgovora niti na dan nastanka zahtevanega dokumenta. Nobeden od družbenikov tudi ne more izvajati prevladujočega vpliva z nadzorom večine ali imenovanjem več kot polovice članov poslovodnega organa. Družba Gen-i, d.o.o. zato v času presoje ni bila zavezanka za dostop do informacij javnega značaja po ZDIJZ.

ODLOČBA:

Številka: 0902-22/2016/9

Datum:  24. 1. 2017

Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik (v nadaljevanju IP) izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07 - ZUstS-A), tretjega in četrtega odstavka 27. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nadaljevanju ZDIJZ) ter prvega odstavka 248. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju ZUP) o pritožbi … (v nadaljevanju prosilec), z dne 7. 12. 2016, zoper odgovor družbe Gen-i, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško št. 3089/2016/ŽK, z dne 17. 11. 2016, v zadevi odobritve dostopa do informacije javnega značaja naslednjo

O D L O Č B O:

1.     Pritožba prosilca z dne 7. 12. 2016 zoper odgovor družbe Gen-i, d.o.o., št. 3089/2016/ŽK, z dne 17. 11. 2016, se zavrne.

2.     V postopku reševanja te pritožbe niso nastali posebni stroški.

O b r a z l o ž i t e v:

Prosilec je z zahtevo št. 386/16, z dne 21. 10. 2016 zahteval od družbe Gen-i, d.o.o. (v nadaljevanju Gen-i) kopijo celotnega cenitvenega poročila in mnenja, ki je bil podlaga za sklenitev Pogodbe o menjavi poslovnih deležev, sklenjene v obliki notarskega zapisa notarja Uroša Kosa iz Ljubljane opr. št. SV 273/16, z dne 10. 3. 2016 ter Aneksa št. 1 k Pogodbi o menjavi poslovnih deležev z dne 10. 3. 2016, sklenjenega v obliki notarskega zapisa notarja Uroša Kosa iz Ljubljana opr. št. SV 764/16, z dne 21. 6. 2016.

Gen-i je v dopisu št. 3089/2016/ŽK, z dne 17. 11. 2016 (v nadaljevanju izpodbijani odgovor) navedel, da ni poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava v smislu določil ZDIJZ, saj niso izpolnjeni kriteriji za presojo prevladujočega vpliva iz 1. alineje drugega odstavka 1.a člena ZDIJZ in posledično omenjeni zakon Gen-i ne zavezuje. Kriterija za ugotavljanje prevladujočega vpliva oseb javnega prava sta dva, in sicer se prevladujoč vpliv lahko izvaja bodisi na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala, bodisi na podlagi pravice nadzora večine ali imenovanja več kot polovice članov poslovodnega ali nadzornega organa. Kot izhaja iz obstoječe družbeniške strukture, in kot je razvidno iz javnih podatkov v poslovnem registru, je Gen-i v 50% lasti družbe GEN energija d.o.o. (ki je v 100% lasti Republike Slovenije (v nadaljevanju RS)) in v 50% lasti družbe IG energetski sistemi, d.o.o. (ki je v 100% lasti družbe Petrol d.d.). Ne glede na to, da je RS delničar družbe Petrol d.d., njen delež ni večinski in se zato deleži, ki jih ima RS v družbi Petrol d.d. ne morejo prištevati k deležem, ki jih ima RS v družbeniku GEN energija d.o.o.. Prvi kriterij torej ni izpolnjen, saj RS v Gen-i nima večinskega deleža vpisanega kapitala. Prav tako ni izpolnjen niti drugi kriterij. Kot izhaja iz veljavne družbene pogodbe Gen-i, je položaj obeh družbenikov popolnoma uravnotežen glede njunih glasovalnih pravic na skupščini, pri čemer je skupščina sklepčna le, če sta prisotna oba družbenika, ki morata sklepe sprejeti soglasno. Družbenika imata enakopraven položaj tudi pri predlaganju in imenovanju članov poslovodstva, zato je treba zaključiti, da nobeden izmed družbenikov ne more izvajati prevladujočega vpliva z nadzorom večine ali imenovanjem več kot polovice članov poslovodnega organa, Gen-i pa tudi nima nadzornega sveta. Ker Gen-i ni zavezanec po ZDIJZ, je na podlagi 1. alineje petega odstavka 3.b člena ZDIJZ zahtevo prosilca zavrnil.

IP je dne 7. 12. 2016 prejel pritožbo, v kateri je prosilec navedel, da je iz vpogleda v Register zavezancev za informacije javnega značaja (v nadaljevanju eRZIJZ) možno nesporno ugotoviti, da je Gen-i vpisan v predmetni register, kar pomeni, da se v skladu s petim odstavkom 3.b člena ZDIJZ domneva, da je zavezanec po ZDIJZ. Gen-i je v postopku sicer smiselno zatrjeval, da ne izpolnjuje pogojev zavezanca po ZDIJZ, vendar so njegove navedbe ostale zgolj na pavšalni ravni. Gen-i za svoje trditve ni predložil nobene listine, da bi bilo mogoče njegove trditve ustrezno preveriti. Že iz tega razloga je ta pritožba utemeljena. Prosilec je povzel 1.a člen ZDIJZ in navedel, da ZDIJZ ne določa načina izračuna posrednih deležev. Na podlagi prvega odstavka 3.a člena ZDIJZ se za izračunavanje uporablja Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15; v nadaljevanju ZGD-1). Poslovni deleži so razdeljeni med IG energetski sistemi d.o.o. in GEN energijo d.o.o., pri čemer je vsak izmed njiju imetnik v višini 50 % celotnega poslovnega deleža. Imetnik 100 % poslovnega deleža v IG energetski sistemi d.o.o. je Petrol d.d.. Prosilec je priložil preglednico, iz katere izhaja lastniška struktura Petrola d.d., kot izhaja iz javno dostopnih podatkov na dan 5. 12. 2016. Iz preglednice izhaja, da ima RS v družbi Petrol d.d. posredno delež v ocenjeni višini 27 % celotnega deleža. Upoštevaje 528. člen ZGD-1 ima RS preko Petrola d.d. in IG energetski sistemi d.o.o. posredno delež v Gen-i v višini 13,5 %. RS je imetnik 100% poslovnega deleža v družbi GEN energija d.o.o.. Upoštevaje 528. člen ZGD-1 ima RS preko GEN energije d.o.o. posredno delež v GEN-I v višini 50,00 %. Glede na navedeno je RS imetnik deleža v GEN-I v višini 63,50 %. Ta izračun je skladen z izračunoma AJPES, saj iz vpogleda v eRZIJZ izhaja, da znaša delež pravnih oseb javnega prava v kapitalu Gen-i 66,81758 %. Od tega znaša delež RS 66,65080 %, delež ZPIZ pa 0,16678 %. Prosilec pri izračunu deleža RS ni imel na razpolago celotne lastniške strukture Petrola d.d., niti mu niso poznani deleži ostalih oseb javnega prava. Pravna oseba javnega prava ima torej večinski delež v kapitalu Gen-i ter bi glede na navedeno v njem lahko izvajala prevladujoč vpliv, zato je slednji posledično zavezan omogočiti dostop do informacij javnega značaja.

Dne 13. 12. 2016 je IP prejel dopis, v katerem je prosilec navedel, da je izvedel za nova dejstva, ki vplivajo na odločitev v tej zadevi. Gen-i je še pred podajo odgovora na zahtevo prosilca izvedel, da je družba IG energetski sistemi d.o.o. svoj 50% delež v Gen-i prenesla na družbo GEN-EL naložbe d.o.o., katere družbeniki so: GEN energija d.o.o. (100% družbenik RS) v deležu 25%; IG energetski sistemi d.o.o. (100% družbenik RS) v deležu 25%; Gen-i d.o.o. v deležu 50%. Glede na navedeno ima RS posredno preko družbe GEN energija d.o.o. v zavezancu najmanj delež v višini 62,5%. Temu deležu je treba dodati še delež preko družbe Petrol d.d. in Gen-i d.o.o. Po podatkih AJPES trenutno znaša delež RS v GEN-I 88,75680%. Prosilec je na podlagi podatkov iz priloženega članka, objavljenega v medijih dne 8. 12. 2016, ugotovil, da družba Petrol d.d. preko svoje hčerinske družbe IG energetski sistemi d.o.o. v Gen-i, na podlagi odločbe AVK, ni smela izvrševati upravljavskih upravičenj. Glede na navedeno obstajajo tudi drugi zakonski pogoji, na podlagi katerih je Gen-i dolžan posredovati zahtevano informacijo javnega značaja. Prosilec je še navedel,da Gen-i ni objavil svojega kataloga informacij javnega značaja, zato predlaga, da se tudi v zvezi s tem pri IP sprejmejo ustrezni ukrepi. Dne 11. 1. 2017 je IP prejel dopis, v katerem je prosilec navedel, da iz priloženega članka, objavljenega v medijih dne 9. 1. 2017, izhaja, da je posredni delež RS v Gen-i več kot 50%.

IP je z dopisom št. 0902-22/2016/2, z dne 12. 12. 2016 Gen-i seznanil z vloženo pritožbo in ga pozval za dokumentacijo.

Gen-i je v dopisu št. 3394/2016/ŽK, z dne 22. 12. 2016 posredoval dokumente, iz katerih je razvidna lastniška struktura v Gen-i na dan, ko je zahtevani dokument nastal (t.j. dne 8. 3. 2016) in na dan izdaje zavrnilnega odgovora (t.j. 23. 11. 2016), in sicer:

- redni izpis iz sodnega/poslovnega registra na dan 8. 9. 2015,

- redni izpis iz sodnega /poslovnega registra na dan 23. 11. 2016,

- Družbena pogodba družbe Gen-i, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. z dne 6. 6. 2014,

- izpiske iz delniške knjige za družbo Petrol d.d. na relevantne datume.

Organ je navedel, da iz povratnice izhaja, da je zahtevo zavrnil dne 23. 11. 2016, z dopisom dne 17. 11. 2016, ker ne v času podaje zahteve (dne 21. 10. 2016), ne v času zavrnitve zahteve (dne 23. 11. 2016), ne v času, ko je nastala zahtevana informacija (dne 8. 3. 2016), ni bil zavezanec po ZDIJZ. Vpis v eRZIJZ oziroma izračun višine deleža javnopravnih oseb v kapitalu Gen-i je napačen. Gen-i je navedel pravne podlage (1. alineja drugega odstavka 3.a člena ZDIJZ, prvi odstavek 3.a člena ZDIJZ, 528. člen ZGD-1 in prvi odstavek 529. člena ZGD-1) in sklicujoč se na priloženo dokumentacijo zaključil, da je bila lastniška struktura Gen-i na relevantne datume sledeča:

- 50% IG energetski sistemi d.o.o. (v 100% lasti Petrol d.d.),

- 50% GEN energija d.o.o. (v 100% lasti RS).

Iz navedenega izhaja, da Gen-i ni v večinski lasti nobenega od družbenikov, saj večinski delež, skladno z določili 528. člena ZGD-1, pomeni šele delež nad 50%. Zato je Gen-i zaključil, da RS, samoupravne lokalne skupnosti in druge osebe javnega prava niso neposredno imetnice večinskega deleža v Gen-i. V nadaljevanju je navedel, da na podlagi 50% posrednega deleža RS v GEN energija d.o.o. ni mogoče zaključiti, da je družba Gen-i pod prevladujočim vplivom RS, saj 50% posredni delež RS po določbah ZGD-1 ne šteje za večinski delež. Družbenik IG energetski sistemi d.o.o. oz. družba Petrol d.d. kot njegov 100% lastnik nista družbi pod prevladujočim vplivom RS, zato pri presoji javnopravne subjektivitete Gen-i iz naslova IG energetski sistemi d.o.o. oz. družba Petrol d.d. ni mogoče prištevati posrednih deležev RS. Svoje navedbe je Gen-i utemeljil s sklicevanjem na določbe veljavnega Statuta družbe Petrol d.d. z dne 19. 5. 2011 (v nadaljevanju Statut) in na izpise iz delniške knjige na relevantne datume. Ker niti družba Petrol d.d. niti družbenik IG energetski sistemi d.o.o. nista pod prevladujočim vplivom države, se pri presoji javnopravne subjektivitete Gen-i posredni delež RS v družbi Petrol d.d. ne more prištevati k 50% posrednemu deležu RS, ki se všteva iz naslova družbenika GEN energija d.o.o. Z drugimi besedami, v konkretnem primeru bi se posredni delež RS v Petrol d.d. lahko prištel 50% posrednemu deležu RS preko lastništva družbenika GEN energija d.o.o. zgolj pod pogojem, da bi imela RS v družbeniku IG energetski sistemi d.o.o. oziroma njenem 100% lastniku družbi Petrol d.d. večinski delež. Gen-i je podrobno pojasnil, zakaj meni, da je zatrjevanje prosilca napačno in zaključil, da prvi kriterij za presojo prevladujočega vpliva iz 1. alineje drugega odstavka 1.a člena ZDIJZ ni izpolnjen. Prav tako po mnenju Gen-i ni izpolnjen drugi kriterij iz navedene določbe, kar je utemeljil s sklicevanjem na relevantne določbe Družbene pogodbe Gen-i z dne 6. 6. 2014 (v nadaljevanju Družbena pogodba). Zaključil je, da noben od družbenikov ne more izvajati prevladujočega vpliva z nadzorom večine ali imenovanjem več kot polovice članov poslovodnega organa. Gen-i je dodatno utemeljil svoje navedbe še s sklicevanjem na dopis z dne 28. 5. 2015, v katerem se je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo opredelilo, da za potrebe Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10, 8/11 – ORZPPOGD4 in 23/14 – ZDIJZ-C; v nadaljevanju ZPPOGD) Gen-i ni v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti. Da Gen-i ni moč šteti za družbo, v kateri je neposredno ali posredno imetnica večinskega deleža RS, je potrdilo tudi pravno mnenje Inštituta za poslovno pravo – Lex Mercatoria. Gen-i je poudaril, da iz obrazložitve predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) izhaja, da je bila definicija poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava iz 1.a člena ZDIJZ pripravljena ob upoštevanju definicij zakonodaje, ki v sorodnih kontekstih obravnava relevantno skupino poslovnih subjektov, vključno z ZPPOGD, ki vsebuje podobno definicijo kot ZDIJZ. Zato je poenotena interpretacija po različnih zakonih, ki urejajo sorodno tematiko, ključna za pravno varnost subjektov, ki jih taka zakonodaja potencialno lahko zadeva. Za primer, če bi IP presodil, da je Gen-i kljub vsemu zavezanec po ZDIJZ, je Gen-i zgolj iz previdnosti obširno pojasnil tudi, da zahtevana informacija predstavlja poslovno skrivnost družbe Gen-i, in da za razkritje zahtevane informacije ni podan prevladujoč javni interes.

IP je od AJPES pridobil pojasnilo, kako je izvedel izračun, na podlagi katerega je Gen-i po uradni dolžnosti vpisal v eRZIJZ, in vzorec izračuna na primeru Gen-i za dan 3. 1. 2017. AJPES je pojasnil,  da je da je Gen-i v eRZIJZ vpisal samodejno na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, ki jih dnevno prevzema iz sodnega registra, poslovnega registra (v nadaljevanju: PRS) in registra nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD. Podatek o deležih oseb javnega prava v osnovnem kapitalu poslovnega subjekta je natančneje opredeljen v tretjem odstavku 4. člena Pravilnika o vzpostavitvi in vodenju Registra zavezancev za informacije javnega značaja (Ur. l. RS, št. 47/14; v nadaljevanju: Pravilnik) kot skupni posredni in neposredni delež vseh oseb javnega prava v osnovnem kapitalu zavezanca in skupni posredni in neposredni delež vsake posamezne osebe javnega prava v osnovnem kapitalu zavezanca. AJPES podatkov o imetništvu delnic, ki jih pridobi od KDD na posamezen dan samodejnega vpisa, ne hrani, ker se podatki dnevno samodejno vpisujejo v eRZIJZ na podlagi sprotnih dnevnih izračunov in ker ne ZDIJZ ne Pravilnik ne določata hrambe teh podatkov. Za posamezne dneve v preteklosti torej AJPES zagotavlja le skupne posredne in neposredne deleže vseh oseb javnega prava ter vsake posamezne osebe javnega prava v osnovnem kapitalu zavezanca; ti podatki so prosto dostopni na spletu. AJPES zato ne more posredovati podatkov o konkretnih deležih RS in ZPIZ, ki so bili upoštevani na dan 8. 3. 2016 in na dan 23. 11. 2016. Razpolaga s podatki o posameznih lastniških deležih na dan 3. 1. 2017 (po stanju prejšnjega dne), ki so z namenom obrazložitve izračunavanja navedeni v nadaljevanju dopisa in katere je AJPES izluščil iz konkretnega dnevnega izračuna zaradi zahteve IP. AJPES je te podatke in vzorčni izračun na podlagi teh podatkov posredoval IP in obrazložil izračun. Pojasnil je, da kot osebe javnega prava upošteva tiste pravne osebe, ki so vpisane v register proračunskih uporabnikov, ki ga vodi organ, pristojen za javna plačila, in imajo v poslovnem registru vpisan podatek o šifri proračunskega uporabnika. Izračune AJPES kontrolira tako, da preverja, ali so seštevki vseh lastniških deležev enaki 100 odstotkov oziroma se tej številki dovolj približajo. Skupni posredni in neposredni deleži se za vpis v eRZIJZ izračunavajo iterativno (kot ponavljanje dela programa), pri čemer vsaka iteracija prinaša nov nivo posrednega lastništva. To pomeni, da se upoštevajo vsa posredna lastništva RS in drugih oseb javnega prava na vseh nivojih, dokler ne pridejo do končnih lastnikov (domače ali tuje fizične osebe ali tujega poslovnega subjekta, domače družbe, ki niso d.o.o. ali d.d. iz PRS in domače družbe, ki so v celoti v posredni lasti drugih domačih družb (a je v lasti b, ki je v lasti c, ki je v lasti a). Na prvem nivoju se preveri udeležba RS (enako tudi vseh drugih oseb javnega prava) v lastništvu neposrednih lastnikov družbe, na drugem nivoju se preveri udeležba RS v lastništvu družb, ki so neposredni lastniki lastnikov iz prvega nivoja itd. V končnem izračunu je tako upoštevan vsak delež RS, ne glede na katerem nadaljnjem nivoju se je ponovno pojavil z udeležbo v lastništvu posrednega lastnika, in sicer sorazmerno z višino deleža v kapitalu. Lastne deleže družb se pri izračunu razdeli med ostale lastnike v višini njihovih deležev. V zvezi s prilogo (konkretni podatki za dan 3. 1. 2017) je AJPES pojasnil, da so v stolpcu G določeni nivoji izračunavanja. Vrstice (ROVVNUM) 1-13 prikazujejo razdelitev lastništev delniških družb na podlagi podatkov PRS (ki jih prikazuje stolpec B). Nivo 0 prikazuje neposredne lastnike Gen-i (ki je d.o.o.). Nivo 1 prikazuje razdelitev lastništva neposrednih lastnikov iz nivoja 0, nivo 2 pa razdelitev lastništva posrednih lastnikov iz nivoja 1. Torej družbe v vrstici F so lastniki (družbeniki ali delničarji) družb v vrstici I. Višina neposrednega ali posrednega deleža družbe iz stolpca F v Gen-i je navedena v stolpcu D, pri čemer priloga ne izkazuje deležev posameznih lastnikov (F) v drugih družbah (I), ampak izkazuje le izračunan delež v lastništvu Gen-i. RS ni neposredna lastnica družbe Gen-i (ni je med vrsticami 1 do 2 z nivojem 0), pač pa gre za posredno lastništvo, prek drugih lastnikov družbe: EN energija d.o.o. (zaradi lastništva RS v njej ima RS v Gen-i 50% delež), zaradi lastništva GEN-EL naložbe d.o.o. (7,97101% delež v Gen-i) - oba sta navedena v nivoju 1. Ker je GEN energija d.o.o. lastnik GEN-EL naložbe d.o.o., ima RS v Gen-i še dodatni 14,49275% delež (4. vrstica). Tudi lastništvo ostalih posrednih lastnikov se razdela na enak način. Vrstice 14 do 18 so zopet označene z nivojem 0, ker predstavljajo seštevek deležev oseb javnega prava v družbah (po podatkih PRS in KDD) - v navedenem primeru RS 72,35843%. Lastništva le-teh pa so v nivojih nadalje razdelana po istem principu. Npr. delež Petrol d.d. (14,38740%), je v nivoju 0 (vrstica 15) samo prepisan (iz vrstice 10), saj je delniška družba in se samo na podlagi podatkov PRS še ni mogel razdelati. Od vrstice 19 navzdol (označeno v stolpcu B - SKUPAJ) je tako po istem principu razdelano lastništvo družb na podlagi podatkov o deležih iz KDD (enako po nivojih). AJPES poleg navedenega v skupnem deležu upošteva tudi lastništvo oseb javnega prava preko družb, v katerih ima delež družba sama, česar sama družba Gen-i nima. Višina deleža RS v družbi Gen-i glede na neposredno in posredno lastništvo znaša 87,67760%.

Pritožba ni utemeljena.

IP je kot organ druge stopnje v skladu z 247. členom ZUP dolžan preizkusiti odločbo v delu, v katerem jo pritožnik oz. prosilec izpodbija. Odločbo preizkusi v mejah pritožbenih navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni prekršen materialni zakon.

Primarno je sporno, ali je Gen-i zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja na podlagi ZDIJZ. IP kot pritožbeni organ ugotavlja, kakšno je bilo dejansko stanje na dan izdaje zavrnilnega odgovora, tj. v konkretnem primeru 23. 11. 2016. Na povratnici, ki jo je Gen-i priložil dopisu št. 3394/2016/ŽK, z dne 22. 12. 2016, je namreč navedeno, da je bil zavrnilni odgovor poslan prosilcu dne 23. 11. 2016. Vse pritožbene navedbe, ki se nanašajo na spremembo lastniške strukture Gen-i, ki se je zgodila po tem datumu, zato za konkretni primer niso pravno relevantne. Nadalje je treba upoštevati še četrti odstavek 1.a člena ZDIJZ, na podlagi katerega se šteje, da so po prvem odstavku tega člena zavezani tudi poslovni subjekti po prenehanju prevladujočega vpliva iz drugega odstavka tega člena, za informacije javnega značaja, ki so nastale v času, ko so bili pod prevladujočim vplivom, za obdobje petih let po prenehanju. Upoštevaje navedeno določbo je treba preveriti tudi, ali je bil Gen-i morda zavezanec po ZDIJZ v času, ko je nastala zahtevana informacija. Kot je pojasnil Gen-i v dopisu št. 3394/2016/ŽK, z dne 22. 12. 2016, je zahtevani dokument nastal dne 8. 3. 2016.

Ni sporno dejstvo, da je Gen-i vpisan v eRZIJZ kot poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, ker sta imela RS in ZPIZ na relevantna datuma v njegovem kapitalu skupaj več kot 50,00 % delež. Je pa sporno, ali je pravilen izračun, na podlagi katerega je bil izveden ta vpis, oziroma, ali so imele osebe javnega prava na dan, ko je nastala zahtevana informacija (t. j. dne 8. 3. 2016) in na dan, ko je bil izdan zavrnilni odgovor (t.j. 23. 11. 2016) res prevladujoč vpliv v Gen-i na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala.

ZDIJZ ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo gospodarske družbe in druge pravne osebe zasebnega prava pod neposrednim ali posrednim prevladujočim vplivom, posamično ali skupaj, RS, samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava (prvi odstavek 1.a člena ZDIJZ). Po izrecni določbi 1. alineje drugega odstavka 1.a člena je prevladujoč vpliv zagotovljen, kadar RS, samoupravne lokalne skupnosti ali druge osebe javnega prava, posamično ali skupaj v gospodarski družbi, neposredno ali posredno prek druge gospodarske družbe ali druge pravne osebe zasebnega prava, lahko izvajajo prevladujoč vpliv na podlagi:

- večinskega deleža vpisanega kapitala ali

- imajo pravico nadzora večine ali

- lahko imenujejo več kot polovico članov poslovodnega ali nadzornega organa.

Pristojna organizacija za javnopravne evidence in storitve, ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja plačilni promet (AJPES), je v skladu s prvim odstavkom 3.b člena ZDIJZ in 23. člena ZDIJZ-C dne 17. 10. 2014 vzpostavila, in od takrat naprej vodi, javni register zavezancev (eRZIJZ), v katerega se vpišejo tisti zavezanci iz 1. alineje drugega odstavka 1.a ZDIJZ, pri katerih se prevladujoč vpliv izvaja neposredno ali posredno preko druge gospodarske družbe na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala. Na podlagi četrtega odstavka 3.b člena ZDIJZ v povezavi s prvim odstavkom 3.c člena tega zakona so zavezanci v register vpisani in iz njega izbrisani samodejno neposredno na podlagi podatkov iz:

- sodnega in poslovnega registra Slovenije;

- centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev;

- drugih uradnih evidenc.

V skladu s petim odstavkom 3.b člena ZDIJZ se domneva, da je pravna oseba zavezanec po tem zakonu, če je vpisana v eRZIJZ, vendar lahko pravna oseba v postopku z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja dostop zavrne, če izkaže:

- da ne izpolnjuje pogojev za zavezanca po tem zakonu, ali

- da so zahtevane informacije nastale v času, ko ni bil pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava.

IP je ugotovil, da je Gen-i izkazal, da niti na dan, ko je nastala zahtevana informacija (tj. dne 8. 3. 2016), niti na dan, ko je bil izdan zavrnilni odgovor (tj. 23. 11. 2016), ni bil pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava. Podatki o višini deležev vpisanega kapitala RS in ZPIZ, kot jih je izračunal AJPES in na podlagi katerega je bil izveden samodejen vpis v eRZIJZ, so namreč napačni.

Pravilnik, na katerega se sklicuje AJPES, določa vsebino in način prijave zavezancev v eRZIJZ, način in roke prevzemanja podatkov od upravljavcev uradnih evidenc za namen vzpostavitve in vodenja registra ter način dostopa do podatkov iz registra (1. člen Pravilnika). V tretjem odstavku 4. člena Pravilnika (na katerega se neposredno sklicuje AJPES, kot na določbo, ki natančneje opredeljuje podatek o deležih oseb javnega prava v osnovnem kapitalu poslovnega subjekta) je določeno le, kateri podatki o poslovnem subjektu se obdelujejo v eRZIJZ, ne določa pa pogojev za vpis vanj niti ne določa pogojev za izračun posrednih deležev pravnih oseb javnega prava v poslovnem subjektu. Pravilnik torej ne določa načina izračuna oziroma upoštevanja neposrednih in posrednih deležev pravnih oseb javnega prava v vpisanem kapitalu poslovnih subjektov. Povedano drugače, Pravilnik ne določa formule za izračun teh deležev. Tudi ZDIJZ ne določa formule oziroma načina za izračun neposrednih in posrednih deležev pravnih oseb javnega prava v poslovnem subjektu.

Držijo navedbe Gen-i v dopisu št. 3394/2016/ŽK, z dne 22. 12. 2016, da je treba za izračun večinskega deleža in torej za ugotavljanje višine neposrednih in posrednih deležev pravnih oseb javnega prava v poslovnem subjektu, uporabiti določbe ZGD-1. ZDIJZ namreč v prvem odstavku 3.a člena izrecno določa, da ima izraz večinski delež enak pomen, kot v zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Sicer ni jasno, na kakšni pravni podlagi je AJPES za izračun posrednega deleža pravnih oseb javnega prava uporabil formulo, ki jo je obrazložil v svojem pojasnilu IP, je pa IP ugotovil, da je tak izračun oziroma formula, ki jo je uporabil AJPES, očitno napačna.

Družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem po 1. alineji 527. člena ZGD-1 štejeta za povezani družbi. V 527. členu so določene tudi druge vrste povezanih družb, vendar je v konkretnem primeru relevantno le razmerje med družbo v večinski lasti in družbo z večinskim deležem, ker se ZDIJZ sklicuje na ZGD-1 le glede te oblike odvisnega razmerja med gospodarskimi družbami. ZGD-1 v prvem odstavku 528. člena večinski delež definira kot situacijo, v kateri večina deležev pravno samostojne družbe (družba v večinski lasti) pripada drugi družbi (družba z večinskim deležem) ali, v kateri drugi družbi pripada večina glasovalnih pravic. V skladu z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 se deleži družbe, ki pripadajo drugi družbi, določajo po razmerju med seštevkom nominalnih zneskov njenih delnic z nominalnim zneskom ali zneskov njenih osnovnih vložkov in zneskom osnovnega kapitala. Pri družbi s kosovnimi delnicami se ti deleži določajo po razmerju med številom kosovnih delnic in številom vseh izdanih kosovnih delnic. Lastni deleži se od osnovnega kapitala odštejejo. Deleži, ki pripadajo drugemu za račun družbe, so izenačeni z lastnimi deleži družbe. Tretji odstavek 528. člena ZGD-1 določa, da se glasovalne pravice, ki pripadajo družbi, ugotovijo iz razmerja med številom glasovalnih pravic, ki jih družba lahko uresničuje iz svojih deležev, in skupnim številom vseh glasovalnih pravic. Od skupnega števila vseh glasovalnih pravic se odštejejo glasovalne pravice iz lastnih deležev družbe in deležev, ki pripadajo drugemu za račun družbe. Po izrecni določbi četrtega odstavka 528. člena ZGD-1 za deleže družbe z večinskim deležem veljajo tudi tisti deleži, ki pripadajo od nje odvisni družbi, drugemu za račun te družbe ali za račun od nje odvisne družbe, če je imetnik družbe podjetnik, in deleži, ki pomenijo imetnikovo premoženje. Na primer, ko ima družba A 30 % deležev v družbi B, v kateri ima tudi še drugih 30 % družba C, ki je družba hčera družbe A, se šteje, da je družba A družba z večinskim (60 %) deležem v družbi B, ker se deleži, ki jih ima družba A in od nje odvisna družba C, seštevajo.[1] Smisel takšne ureditve je onemogočiti, da družba z vključitvijo udeležbe drugih oseb oziroma z udeležbo z njo povezanih družb ne bi veljala za družbo z večinskim deležem ter bi se tako izognila posledicam večinske udeležbe.[2]

IP je vpogledal v ePRS na spletni strani AJPES in ugotovil, da je bila lastniška struktura Gen-i na dan, ko je nastala zahtevana informacija (8. 3. 2016), in na dan, ko je bil izdan zavrnilni odgovor (23. 11. 2016), sledeča:

- 50 % IG energetski sistemi d.o.o., ki je v 100  % lasti družbe Petrol d.d.,

- 50 % GEN energija d.o.o., ki je v 100 % lasti RS.

Upoštevaje 528. člena ZGD-1, na podlagi katerega večinski delež pomeni delež nad 50 %, je IP ugotovil, da Gen-i ni v večinski lasti nobenega od družbenikov. Posledično iz vsega navedenega izhaja tudi, da osebe javnega prava niso neposredno imetnice večinskega deleža v Gen-i.

V nadaljevanju je IP ugotavljal, ali so osebe javnega prava morda posredne imetnice večinskega deleža v Gen-i. Namen zakonodajalca je bil, da se pri izračunu posrednih deležev upoštevajo zgolj deleži tistih družb, ki so tudi same v večinski lasti oseb javnega prava. V obrazložitvi 2. člena ZDIJZ-C[3] je namreč navedeno, da bo šlo za prevladujoč vpliv tudi v primeru, kadar oseba javnega prava izvaja prevladujoč vpliv preko druge gospodarske družbe ali druge pravne osebe zasebnega prava (ki je v večinski lasti poslovnega subjekta v večinski lasti oseb javnega prava). V primeru, ko poslovni subjekt ni v večinski lasti oseb(e) javnega prava, je za ugotovitev morebitnega prevladujočega vpliva potrebna skrbna preučitev podatkov iz uradnih evidenc oziroma statuta družba in poslovnih poročil, iz katerih so razvidne morebitne glasovalne in druge pravice oseb javnega prava.

Nesporno je, da ima RS 100% poslovni delež v družbeniku GEN energija d.o.o., kar pomeni, da je navedena družba v večinski lasti osebe javnega prava. Ker pa 50% posredni delež RS glede na zgoraj navedene določbe 528. člena ZGD-1 ne šteje za večinski delež, je bilo treba najprej ugotoviti, ali je Petrol d.d., ki ima 50% delež v Gen-i, v večinski lasti oseb javnega prava. Iz Statuta družbe Petrol d.d. z dne 19. 5. 2011 (v nadaljevanju Statut), ki ga je IP pridobil na spletni strani AJPES iz ePRS, izhaja, da znaša osnovni kapital družbe 52.240.977,04 EUR in je razdeljen na 2.086.301 navadnih imenskih kosovnih delnic (člen 04.01 Statuta). IP je vpogledal v izpisa iz delniške knjige Petrol d.d. za dan 8. 3. 2016 in za dan 23. 11. 2016, ki ju je Gen-i priložil dopisu št. 3394/2016/ŽK, z dne 22. 12. 2016. Za izračun kapitalskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v skladu z drugim in tretjim odstavkom 528. člena ZGD-1 je IP odštel lastne delnice Petrol d.d., katerih število je na oba relevantna datuma znašalo 24.703. Za 100 % je torej štel 2.061.598 kosovnih delnic. IP je v eRZIJZ preveril, kateri izmed prvih 50 največjih delničarjev, ki so skupno imetniki 1.527.441 delnic oz. 74,09 % vseh delnic, so pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava in pri izračunu deleža oseb javnega prava v Petrol d.d. upošteval kosovne delnice, kot izhaja iz naslednjih tabele.

Tabela 1: Vpliv oseb javnega prava v družbi Petrol d.d. na dan 8. 3. 2016

Imetnik

Št. kosovnih delnic

Odstotek vseh upoštevanih kosovnih delnic (tj. brez lastnih delnic)

Razlog za upoštevanje

SDH, d.d.

412.009

19,98 %

100 % lastništvo RS

Kapitalska družba, d.d.

172.639

8,37 %

100 % lastništvo RS

NLB, d.d.

63.183

3,06 %

100 % lastništvo RS

Zavarovalnica Triglav, d.d.

19.950

0,97 %

Več kot 50% lastništvo skupaj RS, ZPIZ in MOL

Triglav skladi, d.o.o.

16.246

0,79 %

Več kot 50% lastništvo skupaj RS, ZPIZ in MOL

Geoplin, d.o.o.

6.020

0,29 %

Več kot 50% lastništvo skupaj RS, ZPIZ in Mestna občina Slovenj Gradec

Modra zavarovalnica, d.d.

5.334

0,26 %

100 % lastništvo RS

Kritni sklad Prvega pokojninskega sklada

5.274

0,26 %

Upravljavec sklada je Modra zavarovalnica, d.d., katere 100% lastništvo ima RS

NLB skladi, d.o.o.

4.380

0,21 %

100 % lastništvo RS

Kritni sklad ŽZ

3.546

0,17 %

Upravljavec sklada je Zavarovalnica Triglav, d.d. v kateri imajo skupaj RS, ZPIZ in MOL več kot 50% lastništvo vpisanega kapitala

Triglav skladi, d.o.o.

2.596

0,13 %

Več kot 50% lastništvo skupaj RS, ZPIZ in MOL

Skupaj

711.117

34,49 %

 

Tabela 2: Vpliv oseb javnega prava v družbi Petrol d.d. na dan 23. 11. 2016

Imetnik

Št. kosovnih delnic

Odstotek vseh upoštevanih kosovnih delnic (tj. brez lastnih delnic)

Razlog za upoštevanje

SDH, d.d.

412.009

19,98 %

100 % lastništvo RS

Kapitalska družba, d.d.

172.639

8,37 %

100 % lastništvo RS

NLB, d.d.

63.183

3,06 %

100 % lastništvo RS

DUTB, d.d.

36.000

1,75 %

100 % lastništvo RS

Zavarovalnica Triglav, d.d.

19.950

0,97 %

Več kot 50% lastništvo skupaj RS, ZPIZ in MOL

Geoplin, d.o.o.

6.020

0,29 %

Več kot 50% lastništvo skupaj RS, ZPIZ in Mestna občina Slovenj Gradec

Modra zavarovalnica, d.d.

5.334

0,26 %

100 % lastništvo RS

Kritni sklad Prvega pokojninskega sklada

5.274

0,26 %

Upravljavec sklada je Modra zavarovalnica, d.d., katere 100% lastništvo ima RS

Triglav skladi, d.o.o.

4.403

0,21 %

Več kot 50% lastništvo skupaj RS, ZPIZ in MOL

NLB skladi, d.o.o.

3.710

0,18 %

100 % lastništvo RS

Kritni sklad ŽZ

3.546

0,17 %

Upravljavec sklada je Zavarovalnica Triglav, d.d. v kateri imajo skupaj RS, ZPIZ in MOL več kot 50% lastništvo vpisanega kapitala

Skupaj

732.068

35,50 %

 

IP je na podlagi podatkov iz delniške knjige izračunal, da so osebe javnega prava v družbi Petrol d.d. na dan 8. 3. 2016 izvajale vpliv na delež v višini približno 34,49 %, na dan 23. 11. 2016 pa delež v višini približno 35,50%. Nedvomno ta delež na relevantna datuma ni znašal več kot 50%. Osebe javnega prava torej v Petrol d.d. na relevantna datuma niso imele vpisanega večinskega deleža kapitala.

Iz Statuta izhaja, da je k eni delnici pripisan en glas (11.02 člen Statuta), zato osebe javnega prava tudi nimajo pravice nadzora večine po 1. alineji drugega odstavka 1.a člena ZDIJZ. Statut nadalje v 10.03 členu določa, da devetčlanski nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev (razen treh članov, ki jih kot predstavnike delavcev imenuje svet delavcev), pri čemer imajo vsi člani nadzornega sveta načeloma enake pravice in dolžnosti. V skladu z 09.04 členom Statuta predsednika uprave in druge člane uprave imenuje nadzorni svet. Imenovanje članov poslovodnega in nadzornega odbora je torej vezano na kapitalski delež oziroma glasovalne pravice delničarjev, glede katerih je IP ugotovil, da osebe javnega prava nad Petrol d.d. ne morejo izvajati prevladujočega vpliva, kot ga predvideva 1. alineja drugega odstavka 1.a člena ZDIJZ, zato Petrol d.d. ni zavezanec po ZDIJZ kot gospodarska družba pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava.

Iz vsega navedenega izhaja, da se niti delež v višini 34,49% niti delež v višini 35,50% ne moreta upoštevati pri izračunu posrednega deleža RS v Gen-i oziroma pri presoji prevladujočega vpliva RS na Gen-i v smislu določb 1.a člena ZDIJZ.

IP še pojasnjuje, da je Petrol d.d. v eRZIJZ sicer vpisan, vendar ne na podlagi 2. alineje prvega odstavka 3.b člena ZDIJZ, temveč na podlagi 3. alineje prvega odstavka 3.b člena ZDIJZ, in sicer kot izvajalec javne službe na področju več občin in kot nosilec javnega pooblastila, ki ni javno podjetje ali oseba javnega prava, in sicer na področju Energetskega zakona (EZ-1). Tudi iz odločbe IP št. 0902-10/2014, z dne 10. 11. 2014 izhaja enaka ugotovitev, tj. da Petrol d.d. ni zavezanec po ZDIJZ kot gospodarska družba pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava.

Gen-i je torej na podlagi 2. alineje petega odstavka 3.b člena ZDIJZ utemeljeno zavrnil zahtevo prosilca za dostop do zahtevanega cenitvenega poročila in mnenja, ker je izkazal, da niti na dan izdaje zavrnilnega odgovora niti na dan nastanka zahtevanega dokumenta ni bil pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava. Zakonsko domnevo iz tega člena je Gen-i torej uspešno izpodbil.

IP na koncu še dodaja, da je v skladu s prvim odstavkom 4.a člena ZDIJZ v primeru poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava informacija javnega značaja:

- informacija iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanaša na pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta ali izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih storitev ter sponzorskih, donatorskih in avtorskih pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se dosega enak učinek;

- informacija o vrsti zastopnika oziroma članstvu v poslovodnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora, informacija o višini dogovorjenega ali izplačanega prejemka ali bonitete člana poslovodnega organa, organa upravljanja, drugega zastopnika poslovnega subjekta, člana nadzornega organa in informacija v zvezi z zaposlitvijo ali imenovanjem navedenih oseb, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev in meril za zaposlitev ali imenovanje.

Kot sta opozorila tako prosilec v dopisu z dne 13. 12. 2016  in z dne 11. 1. 2017, kot tudi Gen-i v dopisu št. 3394/2016/ŽK, z dne 22. 12. 2016, se je lastniška struktura Gen-i spremenila tako, da je bila dne 30. 11. 2016 kot imetnica 50 % poslovnega deleža v družbi Gen-i v sodni register vpisana družba GEN-EL naložbe d.o.o.. Navedeno dejstvo bi morda lahko vplivalo na odločitev o tem, ali je Gen-i od takrat naprej zavezanec po ZDIJZ, vendar je očitno, da zahtevano cenitveno poročilo in mnenje (ki je bil podlaga za sklenitev Pogodbe o menjavi poslovnih deležev, sklenjene v obliki notarskega zapisa notarja Uroša Kosa iz Ljubljane opr. št. SV 273/16, z dne 10. 3. 2016 ter Aneksa št. 1 k Pogodbi o menjavi poslovnih deležev z dne 10. 3. 2016, sklenjenega v obliki notarskega zapisa notarja Uroša Kosa iz Ljubljana opr. št. SV 764/16, z dne 21. 6. 2016) ne more predstavljati informacije javnega značaja, kot je opredeljena v prvem odstavku 4.a člena ZDIJZ.

IP je na podlagi vsega navedenega in dokumentacije, ki jo hrani v zadevi, ugotovil, da je prosilec zahteval dokument od subjekta, ki niti v trenutku nastanka dokumenta niti v trenutku izdaje zavrnilnega odgovora ni bil niti zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja po 1. členu ZDIJZ niti ni zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja po 1.a členu ZDIJZ, zato je pritožba prosilca neutemeljena in jo je IP, na podlagi prvega odstavka 248. člena ZUP, zavrnil, kot to izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

Ta odločba je v skladu s 30. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/2010-UPB5) oproščena plačila upravne takse.

Posebni stroški v tem postopku niso nastali.

 
 
Pouk o pravnem sredstvu: 
 

Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa se lahko sproži upravni spor. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh od vročitve te odločbe na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno po pošti ali pri navedenem sodišču. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožba z morebitnimi prilogami se vloži v najmanj treh izvodih. Tožbi je treba priložiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

Postopek vodila:

Jasna Duralija, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP

Informacijski pooblaščenec: 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka


[1] Komentar k 461. členu v: Zakon o gospodarskih družbah s komentarjem, 2. knjiga; GV Založba, Ljubljana 2002; str. 519-520. Komentirani 461. člen je vsebinsko enak 528. členu ZGD-1.

[2] Ibidem.

[3] To je člen, ki se nanaša na 1.a člen ZDIJZ.