Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 28.10.2019
Naslov: EMŠO
Številka: 0712-1/2019/2445
Vsebina: EMŠO in davčna, Pravne podlage, Upravni postopki , Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede enotne matične številke občana (EMŠO).

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP pojasnjuje, da Zakon o centralnem registru prebivalstva (ZCRP; Uradni list RS, št. 72/06 – UPB1) v 6. členu določa, da je EMŠO identifikacija za enoznačno opredelitev posameznika, ki je namenjena vodenju in vzdrževanju zbirk podatkov o prebivalstvu, povezovanju podatkov v teh zbirkah ter racionalizaciji dela državnih organov in drugih uporabnikov, ki imajo zakonsko podlago za uporabo EMŠO, pa tudi uresničevanju pravic in obveznosti posameznika.

 

Določanje EMŠO je določeno v določbah 7. člena ZCRP, ki med drugim določa, da EMŠO določi upravljavec centralnega registra prebivalstva (CRP) v roku treh dni po prejemu podatkov. Upravljavec CRP pridobiva podatke od upravljavca zbirk podatkov, ki je najbližje izvoru podatkov.

 

Način vodenja in vzdrževanja CRP, postopke, način, roke in druge obveznosti upravljavcev zbirk podatkov, ki posredujejo podatke za vpis posameznika v CRP, ureja Uredba o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva ter postopku za pridobivanje in posredovanje podatkov (Uradni list RS, št. 70/00, 28/02; v nadaljevanju: uredba). Ta v 7. členu določa, da je podatkovni vir za določanje EMŠO zbirka podatkov, v kateri se podatki o posamezniku zabeležijo ob priselitvi v RS ali ob rojstvu. Za posameznika, ki nima prebivališča ali ni rojen v RS, pa je podatkovni vir tista zbirka podatkov, v kateri je najprej vpisan. Podatkovni viri se tako razlikujejo glede na konkretno situacijo. Iz vašega zaprosila IP ne more razbrati vašega položaja oziroma, kdo je v konkretnem primeru podatkovni vir, zato primeroma navaja najbolj pogoste situacije. Tako je na področju upravnih notranjih zadev podatkovni vir za tujega državljana, ki vloži prošnjo za pridobitev dovoljenja za prebivanje ali za pridobitev statusa začasnega zatočišča, upravna enota, za prosilca za azil pa ministrstvo, pristojno za upravo. Za tujega državljana, za katerega je bila vložena prošnja za izdajo delovnega dovoljenja ali ki prihaja v RS z namenom dela ali zaposlitve, ni pa tukaj stalno niti začasno prijavljen, je podatkovni vir Zavod za zaposlovanje Slovenije. V primerih, ko posameznik ni upravičen do EMŠO po nobenem od naštetih kriterijev, je lahko podatkovni vir tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (za posameznika, ki uveljavlja pravico iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in v RS ni niti stalno niti začasno prijavljen), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Finančna uprava RS.

 

Podatkovni vir posreduje zahtevek za določitev EMŠO po elektronski poti takoj ob urejanju zadev posamezniku, najpozneje pa v roku 3 dni od prejema podatkov za vpis posameznika v svojo evidenco. EMŠO se določi s postopki CRP in z odgovorom vrne po isti poti skupaj z ostalimi podatki, potrebnimi za vpis v evidenco podatkovnega vira. Podatkovni vir nato o določitvi EMŠO obvesti posameznika. Za obveščanje o novo določeni EMŠO se uporablja obrazec iz treh delov, ki je sestavni del uredbe.

 

IP vam svetuje, da se, v kolikor še niste prejeli EMŠO, obrnete na ustrezni podatkovni vir, kjer je bila vložena vloga za določitev EMŠO oziroma ki je obravnaval vaš konkretni primer. IP sklepno pojasnjuje, da IP kot organ ni na noben način vključen v postopek določanja EMŠO niti ga ni upravljavec CRP dolžan obveščati o dodeljenih EMŠO.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka