Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.09.2019
Naslov: Pridobitev posnetka telefonskega pogovora
Številka: 0712-1/2019/2114
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Rok hrambe OP, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem ste navedli, da ste v medijih zasledili, da naj bi imela dostop do posnetkov tudi posneta stranka, vendar ne najdete pravne podlage, na katero naj se sklicujete pri zahtevku za izročitev posnetka. Ali lahko podjetje, ki vas je snemalo, posnetek tudi kadarkoli uniči, če jim vsebina komunikacije ni všeč. Iz pogovora je namreč jasno, da so kršili pogodbo, vi pa bi radi posnetek uporabili kot dokaz.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 57. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in 51/2007–ZUstS-A) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

_____

 

Snemanje telefonskih pogovorov med posamezniki (strankami) in podjetji ureja Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/2012, s spr., v nadaljevanju ZEkom-1), ki v sedmem odstavku 147. člena določa, da je dovoljeno snemanje komunikacij in z njimi povezanih podatkov o prometu v okviru zakonite poslovne prakse zato, da se zagotovi dokaz o tržni transakciji ali kateri koli drugi poslovni komunikaciji, pod pogojem, da so stranke v komunikaciji predhodno obveščene o snemanju, njegovem namenu in trajanju hrambe posnetka (npr. avtomatski odzivniki). Posneto sporočilo je treba nemudoma izbrisati, najpozneje do poteka dobe, v kateri se posel lahko zakonito izpodbija. Isti člen v osmem odstavku določa, da mora biti obvestilo o snemanju dano po istovrstnem mediju in v enaki obliki, kakor poteka snemana komunikacija.

 

Zvočni posnetek telefonskega pogovora predstavlja osebni podatek posameznika, shranjeni posnetki pogovorov pa zbirko osebnih podatkov, katerih upravljavec je podjetje. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki (zvočni posnetki), ima skladno s členom 15 Splošne uredbe pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in vse informacije iz navedenega člena uredbe. To pomeni, da vam mora podjetje omogočiti prepis ali kopiranje podatkov oziroma zvočnega posnetka. Pri vložitvi zahteve si lahko pomagate z obrazcem SLOP - Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, dostopnim na https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/. Če bo podjetje vašo zahtevo delno ali v celoti zavrnilo oziroma nanjo ne bo odgovorilo v enomesečnem roku, lahko na IP na podlagi člena 77 Splošne uredbe naslovite pritožbo (obrazec P-SLOP – Pritožba zaradi kršitve pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je objavljen na spletni strani https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/).

 

IP v zvezi z uveljavljanjem pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki poudarja, da niste upravičeni pridobiti tistega dela posnetka telefonskega pogovora, ki ne predstavlja vaših osebnih podatkov, torej posnetka zaposlenega v podjetju. Pridobitev celotnega posnetka pogovora bi lahko npr. pridobilo sodišče v okviru konkretnega sodnega postopka.

 

V zvezi z uničenjem posnetka pa IP pojasnjuje, da podjetje posnetka ne sme uničiti pred pretekom roka hrambe, s katerim vas je moralo seznaniti pred začetkom snemanja. Če vas podjetje ni (ustrezno) obvestilo o snemanju, se morate obrniti na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS), ki je pristojna za izvajanje nadzora nad spoštovanjem 147. člena ZEKom-1.

 

 

Lepo pozdravljeni,   

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka