Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 01.10.2019
Naslov: Objava sedežnega reda pred tekmovanjem
Številka: 0712-1/2019/2226
Vsebina: Pravne podlage, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem sprašujete, ali lahko osnovna šola, ki organizira državno tekmovanje, na panoju v avli izobesi seznam tekmovalcev – učencev z imeni in priimki ter oznako učilnice, v kateri piše tekmovalec. Z objavo tega seznama organizator pravilno razporedi tekmovalce po razredih, takoj po izvedbi tekmovanja pa seznam odstrani.

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ustreznosti izpolnjevanja določb Splošne uredbe s strani upravljavcev ne more presojati.

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe tekmovanja je podana v členu 6 (1)(b) Splošne uredbe: obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. Vendar pa se lahko na tej pravni podlagi obdelujejo le tisti osebni podatki, brez katerih tekmovanja ni mogoče izvesti. Na podlagi člena 5 (1)(c) morajo biti namreč osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo (»najmanjši obseg podatkov« oz. načelo sorazmernosti).

 

Organizator tekmovanja lahko tako na podlagi člena 6 (1)(b) Splošne uredbe za namen izvedbe tekmovanja obdeluje tiste osebne podatke, ki jih potrebuje za dosego tega namena. V primeru, da je za izvedbo tekmovanja potrebno izobesiti seznam tekmovalcev in tekmovanja brez tega (brez nesorazmerno večjih naporov) ni mogoče izvesti, je seznam tekmovalcev na tak način mogoče objaviti, pri tem pa je potrebno upoštevati načelo sorazmernosti; da se objavijo le tisti osebni podatki, ki so nujni, in le za toliko časa, da se dosežejo cilji obdelave osebnih podatkov (torej da se tekmovalce seznani s sedežnim redom).  

V primeru, ko obdelava osebnih podatkov ni potrebna za izvedbo tekmovanja, pa se osebni podatki lahko obdelujejo na podlagi ustreznega soglasja tekmovalcev oz. njihovih staršev ali zakonitih zastopnikov (člen 6 1(a) Splošne uredbe), pri čemer je potrebno poudariti, da v primeru, če posameznik soglasja za obdelavo osebnih podatkov za določen namen ne poda, to ne more imeti za posledico prepoved udeležbe na tekmovanju. Soglasje je namreč prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih mora zagotoviti upravljavec po tem zakonu. Upravljavec mora posamezniku zagotoviti tudi pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekliče. Na to mora biti posameznik vnaprej opozorjen.

Ob pridobivanju osebnih podatkov pa je potrebno tudi zagotoviti, da so posamezniki (tekmovalci oz. njihovi starši ali skrbniki) na jasen, razumljiv in preprost način obveščeni o obdelavi osebnih podatkov in jim mora v ta namen zagotoviti informacije, ki jih določa člen 13 Splošne uredbe (med drugim tudi informacije o pravni podlagi in namenu obdelave konkretnih osebnih podatkov). Te informacije se lahko posreduje tudi na posebnem obrazcu.

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

                                                                                                 Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                                 informacijska pooblaščenka