Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 01.10.2019
Naslov: Seznanitev z ugovorom o delu skrbnika
Številka: 0712-1/2019/2227
Vsebina: Postopki na centrih za socialno delo, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Upravni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem navajate, da je center za socialno delo prejel ugovor zoper delo CSD v skrbniški zadevi, ki se v svoji vsebini nanaša tudi na delo skrbnika. Zanima vas, ali ima skrbnik pravico vedeti, kdo je podal ugovor (tudi v primeru, da je oseba, ki je podala ugovor, navedla, da ne želi, da se razkrije njena identiteta) oz. kakšna je vsebina tega ugovora.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ustreznosti izpolnjevanja določb Splošne uredbe s strani upravljavcev ne more presojati.

Vsak posameznik ima na podlagi člena 15 Splošne uredbe pravico, da se seznani z osebnimi podatki, ki jih o njemu vodi upravljavec. Na podlagi te določbe ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

  1. namene obdelave;
  2. vrste zadevnih osebnih podatkov;
  3. uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacija;
  4. kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
  5. obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
  6. pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
  7. kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
  8. obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

V primeru, da se o zadevi odločba v upravnem postopku, pa lahko stranka v postopku na podlagi 82. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) zaprosi za vpogled v spis. Prvi odstavek 82. člena ZUP namreč določa, da imajo stranke pravico pregledovati dokumente zadeve in na svoje stroške prepisati ali preslikati potrebne dokumente v fizični ali elektronski obliki. To pravico ima tudi vsakdo drug, ki verjetno izkaže, da ima od tega pravno korist.

Na podlagi člena 15 Splošne uredbe lahko posameznik pridobi le podatke, ki se nanašajo nanj (v konkretnem primeru skrbnik torej ne more dobiti podatka, kdo je vložil ugovor), na podlagi 82. člena ZUP pa lahko stranka v postopku oziroma tisti, ki izkaže pravni interes, vpogleda v celoten spis in tako praviloma pridobi tudi osebne podatke drugih oseb, ki jih vsebujejo dokumenti v spisu, razen če zakon ne določa drugače.

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

                                                                                                 Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                                 informacijska pooblaščenka