Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 17.09.2019
Naslov: Šolske položnice
Številka: 0712-1/2019/2112
Vsebina: Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede prejemanja položnic na šoli. Navajate, da otroci prejemajo položnice, na njihovo ime in ne na ime staršev. Otroci morajo nato te položnice izročiti staršem. V primeru, ko starš izrazi željo za prejemanje položnice po pošti, dobi od šole odgovor, da je treba izpolniti obrazec za dobivanje položnic po elektronski pošti. Dalje pojasnjujete, da v primeru, če otrok pozabi izročiti položnico in je ne plačaš v roku, ti že za dan ali dva zamude zaračunajo 1EUR zamudnih obresti. Šoli ni jasno, zakaj starši nočejo prejemati položnic po elektronski pošti, ampak po navadni pošti. Zanima vas, ali je njihovo početje dovoljeno in če lahko kako dosežete, da bi vam položnice pošiljali po navadni pošti.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je na podlagi 2. člena ZInfP ter Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in ZVOP-1, samostojen in neodvisen državni organ, ki ima pristojnosti na področju dostopa in ponovne uporabe informacij javnega značaja ter pristojnosti v zvezi z izvajanjem ZVOP-1 in drugih predpisov, ki urejajo varstvo in obdelavo osebnih podatkov.

 

Skladno z 2. členom Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A) samostojen in neodvisen državni organ, pristojen za:

-           odločanje o pritožbi, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali kako drugače kršil pravico do dostopa ali ponovne uporabe informacije javnega značaja ter v okviru postopka na drugi stopnji tudi za nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja dostop do informacije javnega značaja, in na njegovi podlagi izdanih predpisov;

-           inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov oziroma iznos osebnih podatkov iz Republike Slovenije, ter opravljanje drugih nalog, ki jih določajo ti predpisi;

-           odločanje o pritožbi posameznika, kadar upravljavec osebnih podatkov ne ugodi zahtevi posameznika glede pravice posameznika do seznanitve z zahtevanimi podatki, do izpisov, seznamov, vpogledov, potrdil, informacij, pojasnil, prepisovanja ali kopiranja po določbah zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

Glede na navedeno IP najprej ugotavlja, da se vaše vprašanje neposredno ne nanaša na področje dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov, kljub temu pa vam v nadaljevanju podaja neobvezujoč odgovor na vaše vprašanje.

 

Ureditev posredovanja položnic oziroma plačilnih nalogov plačnikom je v pristojnosti javnega zavoda oziroma je predmet medsebojne pogodbene ureditve med javnim zavodom in plačnikom. Zato po mnenju IP javnega zavoda ne morete »prisiliti«, da vam plačilne naloge pošilja po navadi pošti, lahko pa poskušate to z njimi pogodbeno urediti. Verjetno se je šola za način pošiljanja plačilnih nalogov po elektronski pošti odločila zaradi varčevanja z stroški, ki bi jih imela v primeru pošiljanja po navadni pošti.

 

V upanju, da smo vam z našimi pojasnili pomagali, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:

Maja Wondra Horvat, univ.dipl.prav.,

svetovalka IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka