Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 11.09.2019
Naslov: Pošiljanje vabila na strani naslov naveden na zdravstvenem kartonu
Številka: 0712-1/2019/2064
Vsebina: Pridobivanje OP iz zbirk, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 27. 8. 2019 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da se vam je že dvakrat zgodilo, da ko ste se naročila na pregled pri specialistu, je bil na napotnici napisan vaš stari naslov. Navajate, da ste naslov na UE spremenila, tako da je sprememba zabeležena. Mislili ste, da sistemi ažurirajo podatke in da se podatek o vašem naslovu ne jemlje iz kartoteke ampak iz sistema. Datume za preglede ste tako prejeli na star naslov, poštar pa je pošto vrgel v nabiralnik soseda. Zanima vas, ali zdravstvene ustanove nimajo ažuriranih podatkov in ali smejo pošiljati napotnice na stare naslove. Prav tako vas zanima, ali smejo poštarji pošto dati v sosedov nabiralnik.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Obdelava osebnih podatkov je na podlagi člena 6 (1) Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

 

a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

d) obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

e) obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Zakon, ki ureja področje prijave in spremembe naslova je Zakon o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št. 52/16, v nadaljevanju: ZPPreb-1), ki v 25. členu določa, da ima posameznik lahko naslov za vročanje na naslovu prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Če ima posameznik le stalno ali le začasno prebivališče, se ta šteje za naslov za vročanje, če pa ima oboje, ob prijavi stalnega ali začasnega prebivališča določi, kateri od teh dveh naslovov šteje za naslov za vročanje. Če naslova za vročanje ne določi, šteje za naslov za vročanje naslov stalnega prebivališča (prvi in drugi odstavek 26. člena ZPPreb-1). Skladno s 30. členom ZPPreb-1, se podatek o stalnih in začasnih prebivališčih v Republiki Sloveniji vodi v registru stalnega prebivalstva. 34. člen določa uporabo podatkov iz registra stalnega prebivalstva, in sicer lahko podatke iz registra uporabljajo upravne enote, ministrstvo, diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije, ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, policija in občinski inšpektorji za opravljanje svojih zakonskih nalog. Podatke lahko uporabljajo tudi drugi uporabniki, ki imajo za uporabo podatkov podlago v zakonu ali mednarodni pogodbi oziroma imajo za uporabo in pridobivanje podatkov pisno privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo. 35. člen ZPPreb-1 podrobneje določa s katerimi registri se povezuje register stalnega prebivalstva.

 

V zvezi s konkretnim vprašanjem je pomemben še Zakon o zbirkah s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/00, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZZPPZ), ki v 4. členu primarno določa dolžnost pacientov, da upravljavce zbirk podatkov (tj. izvajalce zdravstvene dejavnosti) obvestijo o spremembi svojega naslova oz. naslova za vročanje. 4. člen namreč določa, da upravljavci zbirk podatkov iz 3. člena (torej tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti) pridobivajo osebne podatke (kamor sodi tudi naslov pacienta) praviloma neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo. ZZPPZ izvajalcem zdravstvene dejavnosti sicer daje podlago, da lahko podatke o pacientih pridobijo tudi iz Centralnega registra prebivalstva (CRP), vendar bi bilo trenutno nepredstavljivo od vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti zahtevati, da na dnevni bazi iz CRP pridobivajo ažurirane podatke o vseh pacientih v Republiki Sloveniji. Ažurirane podatke iz CRP izvajalci zdravstvene dejavnosti zato pridobivajo takrat, kadar je to glede na konkretni primer primerno in ustrezno (npr. kadar se pošiljka vrne pošiljatelju in je za pacienta pomembno, da jo pravočasno prejme).

 

ZZPPZ sicer ureja tudi na nacionalni ravni usklajen zdravstveni informacijski sistem eZdravje (14. člen), ki pa trenutno še ni v celoti delujoč. Navedeni informacijski sistem bo omogočal redno ažuriranje podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih (CRPP), v katerem se nahaja tudi pacientov naslov, vendar bo navedeno možno šele, ko bo informacijski sistem v celoti zaživel pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti in bodo v njem podatki vseh pacientov.

 

IP v zaključku še predlaga, da glede poštarjeve pomote pri vročanju vabila v napačen poštni nabiralnik, opozorite pristojno pošto. Pri pošti lahko uredite tudi, da v primeru da prejmete pošiljko naslovljeno na stari naslov, jo pošta preusmeri na vaš nov naslov za vročanje.

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

Pripravila:                                                                   

mag. Vanja Zrimšek, univ. dipl. prav.

svetovalka Informacijskega pooblaščenca

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka