Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.09.2019
Naslov: Posredovanje podatkov sindikatu o plačnih razredih za zaposlenih
Številka: 0712-1/2019/2023
Vsebina: Delovna razmerja, Pravne podlage, Sindikati
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nad. IP) je dne 30. 8. 2019 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem IP sprašujete, ali podjetje sindikatu lahko pošlje podatke o zaposlenih (ime in priimek) in njihovih plačnih razredih. Omenjeni podatki so za sindikat bistveni z vidika pogajanj, saj bo z letom 2020 potrebno spremeniti plačni sistem, glede na novelo Zakona o minimalni plači.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. čl. Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nad. Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. tč 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1, v nad. ZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov mora imeti sindikat kot upravljavec ustrezno in zakonito pravno podlago. Ta je seveda odvisna od namena obdelave. Obdelava je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden izmed pogojev, določenih v členu 6(1) ali 9(2) Splošne uredbe.

 

Določba 203. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 - UPB, s spr. in dop.; v nad. ZDR-1) predpisuje, da mora delodajalec sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti v skladu s predpisi, s katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev ter da je delodajalec dolžan sindikatu omogočiti dostop do podatkov, ki so potrebni pri opravljanju sindikalne dejavnosti.

 

Ta določba po mnenju IP sama po sebi ni dovolj določna v smislu določil Splošne uredbe, da bi v vsakem primeru predstavljala pravno podlago za posredovanje osebnih podatkov delavcev iz delovnega razmerja, kar pa ne pomeni, da v posebej utemeljenih okoliščinah in ob upoštevanju načela najmanjšega obsega podatkov (točka (c) člena 5(1) Splošne uredbe; prej načelo sorazmernosti iz 3. člena ZVOP-1), ne more predstavljati pravne podlage za posredovanje osebnih podatkov, ki so nujno potrebni za opravljanje sindikalne dejavnosti. Navedeno pomeni, da bi sindikat lahko pridobil podatke o plačnih razredih posameznikov, zaposlenih pri dotičnem podjetju, če bi izkazal, da jih nujno potrebuje za opravljanje konkretne sindikalne dejavnosti. Konkreten obseg osebnih podatkov, do katerih je sindikat upravičen, je torej treba presojati glede na okoliščine posameznega primera (predvsem zakonske določbe glede vloge sindikata v posameznih primerih npr. obveznost posvetovanja v določenih primerih, možnost zastopanja delavca ipd. in določila kolektivnih pogodb). Zgolj iz vaših navedb tudi ne izhaja, zakaj bi potrebovali nujno poimenske (in morda ne zgolj statističnih oziroma anonimiziranih podatkov) o plačah posameznikov. Dokončne presoje pa namesto upravljavca ne more opraviti IP v okviru mnenja, temveč je to dolžan storiti upravljavec sam.

 

IP v tem delu še dodaja, da je v preteklosti že izdal neobvezujoča mnenja, ki se nanašajo na posredovanje podatkov sindikatu o zaposlenih. Mnenja so objavljena na spletni strani IP (www.ip-rs.si), npr.:

  • mnenje št. 0712-1/2019/1417

(https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=663)

  • mnenje št. 0712-1/2019/977

(https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=481)

  • mnenje št. 0712-3/2018/2781

(https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=270)

 

 

Prijazen pozdrav,

 

Pripravila:

Tanja Švab, dipl. upr. ved.,

raziskovalka IP

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka