Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.09.2019
Naslov: Obračunavanje in plačevanje članarine
Številka: 0712-1/2019/2019
Vsebina: Delovna razmerja
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede izvedbe obračunavanja članarine v skupno blagajno, ki so jo ustanovili zainteresirani delavci z namenom organiziranega denarnega varčevanja ter ustvarjanja možnosti za dajanje pomoči članom v obliki posojil ter razmerjem med delodajalcem in skupno blagajno.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

V svojem zaprosilu navajate, da ste seznanjeni z mnenjem IP, številka: 0712-3/2018/2781, z dne 11. 1. 2019, zato IP ne bo ponovno pojasnjeval vsebine, ki je obravnavana v okviru navedenega mnenja.

 

Po mnenju IP z vidika obdelave osebnih podatkov ne obstaja bistvena razlika glede obračuna članarine s strani delodajalca, če delodajalec to počne za sindikat ali pa če to počne za drugačno obliko združevanja delavcev, v tem primeru za skupno blagajno. Vloga delodajalca je v obeh primerih enaka in pojasnjena v zgoraj navedenem mnenju. Ob tem IP opozarja, da morajo seveda biti izpolnjeni pogoji za zakonito izvajanje obračuna in plačevanja članarine s strani delodajalca (na podlagi osebne privolitve delavca oziroma njegovega pooblastila za plačevanje članarine v skupno blagajno preko delodajalca).

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka