Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.09.2019
Naslov: Vpogled v OP umrlega na CSD
Številka: 0712-1/2019/1904
Vsebina: Postopki na centrih za socialno delo, Vpogled v OP umrlih
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem sprašujete, ali lahko hčerka pokojne stranke vpogleda v dokumentacijo, ki je bila v večjem delu v zvezi s storitvijo prve socialne pomoči vodena na ime pokojnikove žene. V zadevi se nahajajo zapisniške izjave obeh, ki so bile podane ločeno, povzetki razgovorov… Hči se je obrnila na vas z zahtevo po drugem odstavku 23. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.   

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ustreznosti izpolnjevanja določb Splošne uredbe s strani upravljavcev ne more presojati.

Drugi odstavek 23. člena ZVOP-1 določa, da upravljavec osebnih podatkov podatke o umrlem posamezniku posreduje osebi, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, njegov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, če za uporabo osebnih podatkov izkaže pravni interes, umrli posameznik pa ni pisno prepovedal posredovanja teh osebnih podatkov. 

Hčerki pokojnika (zakoniti dedinji prvega dednega reda) ste torej dolžni posredovati osebne podatke njenega očeta če sta izpolnjena dva pogoja, in sicer če pokojnik posredovanja osebnih podatkov ni pisno prepovedal in če hči za pridobivanje želenih podatkov izkaže pravni interes.   

Pravni interes, ki ga mora izkazati posameznik, se mora nanašati na vlagatelja (ne na morebitne tretje osebe) in mora biti neposreden, konkreten in praven. Pravni interes pomeni neposredno in na zakon oprto osebno premoženjsko ali nepremoženjsko korist (ne zadošča dejanski interes). Sklepati je mogoče, da je pravni interes za pridobivanje osebnih podatkov o umrlem lahko izkazan v primeru, če vlagatelj podatke o umrlem posamezniku potrebuje zaradi varovanja ali uveljavljanja svojih pravic pred tretjimi osebami, kar pomeni, da mora v svoji vlogi za pridobitev osebnih podatkov umrlega jasno navesti, katere svoje pravice bo varoval oziroma uveljavljal ter pred katerimi tretjimi osebami (npr. sodišče, zavarovalnica,…) bo te svoje pravice varoval oziroma uveljavljal.

V primeru, da sta oba pogoja izpolnjena, lahko hči pokojnika pridobi tiste osebne podatke svojega očeta, ki jih potrebuje zaradi varovanja ali uveljavljanja svojih pravic, ne glede na to, v katerem spisu se ti osebni podatki nahajajo. Ne more pa pridobiti osebnih podatkov drugih oseb, kar pomeni, da morate te podatke prekriti.  

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

 

                                                                                                 Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                                 informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

Sonja Božič Testen,

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov