Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 23.08.2019
Naslov: Objava zapisnikov sej sveta staršev
Številka: 0712-1/2019/1935
Vsebina: Šolstvo, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Pojasnjujete, da na sejah sveta staršev eden od predstavnikov staršev vedno piše zapisnik, ki ga objavite na spletni strani šole. Ker se v zapisnikih pojavljajo imena in priimki oseb (tako predstavnikov, ki so imenovani v svet staršev kot drugih oseb, učiteljev, staršev, otrok….) vas zanima, ali morate iz zapisnikov izločiti vsa imena ali lahko katera imena (imena predstavnikov sveta staršev) navedete, ali morajo biti zapisana z inicialkami…. Zanima vas, kako morate postopati z vidika varstva osebnih podatkov?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da je na vprašanje podobno vašemu že odgovoril v mnenju Zahteva za objavo zapisnikov sej sveta staršev, št. 0712-1/2019/1326 z dne 29.05.2019, ki je dostopno na spletni strani IP, zato predlagamo, da se z mnenjem seznanite.

 

Dodajamo, da je skladno s prakso IP na področju dostopa do informacij javnega značaja v zapisnikih sej sveta staršev praviloma dopustno razkriti javnosti (javno objaviti) imena in priimke javnih uslužbencev šole (učitelji, itd.) in članov organov šole (članov sveta staršev, članov sveta šole, itd.). Razkrivanje osebnih podatkov javnosti je dopustno v kolikor gre za osebne podatke v zvezi z delovnim razmerjem javnega uslužbenca oziroma osebne podatke v zvezi z opravljanjem javne funkcije.

 

Druge osebne podatke pa je treba pred objavo zapisnika prekriti – praviloma tako, da posamezniki iz objavljenih dokumentov niso neposredno določljivi (brisanje imen, priimkov, osebnih telefonskih številk, osebnih in službenih e-naslovov, datumov rojstva, itd.). IP ob tem še opozarja, da je treba prekriti tudi posamezne dele zapisnikov (besedne zveze, stavke, odstavke), kjer bi bilo zgolj iz opisa mogoče določiti posameznika, če bi se s tem neupravičeno razkrilo varovane osebne podatke. 

    

Upamo, da smo vam s svojim mnenjem uspeli pomagati.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                                                 

Anže Novak, univ. dipl. prav.                                       

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo