Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 26.07.2019
Naslov: Vpogled v vlogo protikandidata
Številka: 0712-1/2019/1744
Vsebina: Delovna razmerja
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede pravice do vpogleda v vlogo kandidata za delovno mesto direktorja javnega izobraževalnega zavoda v času trajanja izbirnega postopka. Navajate, da bi kot stranka v postopku, torej kandidat za delovno mesto direktorja javnega izobraževalnega zavoda želeli dobiti na vpogled vlogo vašega protikandidata. Zanima vas, ali je to možno ali ne, oziroma ali Svet zavoda lahko takšno prošnjo za vpogled zavrne.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma poudarja, da konkretnega in dokončnega odgovora o zakonitosti obdelave osebnih podatkov v okviru mnenja v nobenem primeru ne more podati, saj lahko posamezne primere obdelave podatkov konkretno presoja zgolj v okviru inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka.

Ker IP ni pristojen za razlago določb delovnopravnih predpisov, vam v nadaljevanju podajamo naše neobvezno mnenje le z vidika varstva osebnih podatkov

Vpogled v vlogo protikandidata pomeni vpogled v njegove osebne podatke in kot tak predstavlja njihovo obdelavo (točka (2) člen 4). Za zakonito obdelavo osebnih podatkov mora obstajati ustrezna pravna podlaga. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so navedene v 6. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev: (a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov; (b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe; (c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca; (d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe; (e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu; (f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«.

Glede na opisano vrsto obdelave v konkretnem primeru (torej vpogled v vlogo protikandidata), bi bila najbolj verjetna podlaga za obdelavo osebnih podatkov zakon (torej točka c člena 6 (1) Splošne uredbe). Ker pa po vedenju IP takšna zakonska podlaga, ne obstaja, nimate pravne podlage za vpogled v vlogo vašega protikandidata, s katero se je prijavil na razpis za delovno mesto direktorja javnega izobraževalnega zavoda.

Pri tem IP pojasnjuje, da takšna pravna podlaga ne more biti Zakon o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP), oziroma konkretneje njegove določbe o pregledu dokumentov (82. člen), na katere se posredno sklicujete v vašem zaprosilu za mnenje. IP pojasnjuje, da navedene določbe ZUP ne morejo predstavljati konkretne pravne podlage v postopkih izbire kandidata za delovno mesto direktorja javnega zavoda. Skladno z določbo prvega odstavka 60. člena Zakona o javnih uslužbencih se za postopek javnega natečaja določbe ZUP uporabljajo smiselno. Tako Zakon o javnih uslužbencih (drugi odstavek 63. člena) kot tudi Zakon o zavodih (prvi odstavek 36. člena) pa dajeta možnost vpogleda v razpisno gradivo protikandidatov po končanju izbirnega postopka.

 

Glede na vse navedeno IP torej zaključuje, da pravna podlaga za vpogled v vlogo nasprotnega kandidata pred končanjem izbirnega postopka, ne obstaja.

 

V zvezi z vašim vprašanjem vas napotujemo še na Smernice o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih, ki jih je pripravil IP in so dostopne na spletu:

 www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_-_Varstvo_OP_v_delovnih_razmerjih.pdf

 

V upanju, da ste dobili odgovor na vaša vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:

Maja Wondra, univ. dipl. prav.,

Svetovalka informacijske pooblaščenke

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka