Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.08.2019
Naslov: Upravnik, seznanitev z LOP, pooblastilo
Številka: 0712-1/2019/1824
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem navajate, da se kot upravnik srečujete z dilemo posredovanja elektronske korespondence med predstavniki stavbe, katere upravnik ste. Predstavniki nadzornega odbora so po elektronski pošti razpravljali o problematiki ene od etažnih lastnic (stare gospe), ki je velikokrat zmedena, izgubljena ter da jo hči sicer dnevno obiskuje, ne sprejema pa dejstva, da mama velikokrat ni sposobna sama poskrbeti zase. Izrazili so strah predvsem zaradi plinske in vodovodne napeljave. Kot upravnik stavbe ste Centru za socialno (CSD) delo poslali prošnjo, da zadevo preverijo v okviru svojih pooblastil in ustrezno ukrepajo.
Prejšnji teden je od vas njena hči zahtevala podlago za pisanje dopisa CSD. Slednji je namreč pisno  njeno mamo povabil na razgovor na njihov sedež. Zanima vas, ali ji navedeno dokumentacijo sploh posredovati in če ne, ali ji dopustiti vpogled v sporočila glede na določilo Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb. Pred tem bi sicer hči, ki ni lastnica, tudi pozvali na posredovanje pooblastila, saj ni lastnica stanovanja ona, temveč njena mati, slednja pa tudi ni pod skrbništvom.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

IP vam uvodoma pojasnjuje, da je posamezniku v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, s spremembami in dopolnitvami - URS) zagotovljena pravica do seznanitve z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj (lastni osebni podatki). Ustavna pravica posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je zagotovljena vsakemu posamezniku v členu 15 Splošne uredbe. Postopkovna pravila so urejena v členu 11 in 12 omenjene uredbe. Splošna uredba v členu 15 določa, da mora upravljavec posamezniku na njegovo zahtevo:

  1. posredovati potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki;
  2. omogočiti vpogled ali posredovati reprodukcijo teh osebnih podatkov, torej zagotoviti dostop do njihove vsebine, in
  3. če se osebni podatki posameznika pri upravljavcu res obdelujejo, tudi naslednje informacije:

(a) namene obdelave;

(b) vrste zadevnih osebnih podatkov;   

(c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

(d) kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

(e) obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;

(f) pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

(g) kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;

(h) obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Zahtevo je možno zavrniti, če niso izpolnjeni osnovni pogoji za seznanitev (npr. ker ne gre za osebne podatke ali ne gre za osebne podatke posameznika, ki jih zahteva), če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana ali če so v ustavi, mednarodnih aktih ali področnih zakonih določene posebne izjeme. Rok za odločitev upravljavca je en mesec od prejema zahteve. Rok se konča s pretekom tistega dneva v naslednjem mesecu glede na mesec vložitve popolne zahteve, ki se po svoji številki ujema z dnem, ko je bila vložena popolna zahteva. Če naslednji mesec nima ustreznega števila dni, se rok izteče zadnji dan v naslednjem mesecu. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Upravljavec obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo. Več o uveljavljanju pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (glede pravnih sredstev, obrazcev) si lahko preberete na spodnji povezavi: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/ .

Iz vašega dopisa izhaja, da hči zahteva osebne podatke, ki niso njeni, ampak podatki, ki se nanašajo na njeno mamo. Hči lahko le z ustreznim pooblastilom v maminem imenu zahteva seznanitev z lastnimi podatki. V primeru, da vam hči predloži ustrezno pooblastilo, ste dolžni zahtevo izpolniti skladno z zgoraj navedenim (seznaniti jo s tistimi podatki, ki so njeni osebni podatki in jih obdelujete).

V upanju, da ste dobili odgovore na svoja vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:
mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka