Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 19.08.2019
Naslov: Popravek podatkov v Registru dejanskih lastnikov podjetij
Številka: 0712-1/2019/1911
Vsebina: Pravica do popravka, Pravica do pozabe, Upravljanje gospodarskih družb
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 31. 7. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje v zvezi z registrom dejanskih lastnikov, ki je dostopen na spletni strani AJPES, sicer pa naj bi bila v upravljanju Urada za preprečevanja pranja denarja (v nadaljevanju Urad). Leta 2018 ste prodali svoje podjetje, glede katerega ste v skladu z zakonom sami vpisali podatke o dejanskem lastniku. Podjetje je bilo prodano fizični osebi in bili ste prepričani, da se bodo podatki posodobili. Toda ugotovili ste, da ste še vedno vpisani kot dejanski lastnik. AJPES in Urad zavračata izvedbo popravka. Tudi v prodanem podjetju se ne odzivajo. Zato nas sprašujete, kaj lahko v tem primeru naredite.  

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Predlagamo vam, da pri Uradu vložite pisno zahtevo za izvedbo ustreznega popravka ali/in izbrisa osebnih podatkov, in sicer s sklicevanjem na člen 16 in 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov. V primeru molka ali zavrnitve, lahko pri IP vložite ustrezno prijavo.

 

Ker v tem primeru IP lahko nastopa kot nadzorni organ, in ker sta pravica do popravka in izbrisa odvisni od vrste okoliščin konkretnega primera, ki nam v tem trenutku niso znane (npr. kdo je upravljavec zbirke, kateri podatki so relevantni, vloga AJPES-a, upravljavska upravičenja Urada, predpisane obveznosti lastnikov oziroma podjetij), se bolj konkretno ne moremo opredeliti do upravičenosti popravka ali izbrisa.

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

V zvezi s popravkom osebnih podatkov je na naši spletni strani že objavljeno mnenje št. 0712-1/2019/1762. Nekatera pojasnila o pravicah posameznikov lahko najdete tudi na naslednji povezavi: https://tiodlocas.si/. Na splošno priporočamo, da zahteva vsebuje: ustrezne vaše identifikacijske podatke, pravno podlago za zahtevo, jasen oziroma izrecen zahtevek za popravek ali če ta ni mogoč, za izbris napačnega podatka, in obrazložitev razlogov za zahtevo.

 

Vsebina obeh pravic in pogoji za njuno uveljavljanje so določeni v členu 16 in 17, postopkovna pravila pa v členu 12 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka