Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 14.08.2019
Naslov: Seznanitev z mnenjem cenzorja
Številka: 0712-1/2019/1892
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Zavarovalništvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Zanima vas, ali vam je zavarovalnica na vašo zahtevo dolžna posredovati mnenje zdravnika cenzorja.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Pojem osebni podatki pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, gensko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. Mnenje zdravnika cenzorja nedvomno vsebuje določene osebne podatke posameznika.

 

Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki oziroma pravica do dostopa do osebnih podatkov je zagotovljena vsakemu posamezniku v tretjem odstavku 38. člena Ustave Republike Slovenije in v členu 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Postopkovna pravila pa so urejena v členu 11 in 12 omenjene uredbe. Skladno s temi določbami mora upravljavec posamezniku na njegovo zahtevo:

•      posredovati potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki;

•      omogočiti vpogled ali posredovati reprodukcijo teh osebnih podatkov, torej zagotoviti dostop do njihove vsebine, in

•      če se osebni podatki posameznika pri upravljavcu res obdelujejo, tudi določene informacije, ki so natančno naštete v členu 15(1) Splošne uredbe.

 

Zahteva se vloži pri upravljavcu, za katerega posameznik meni, da obdeluje njegove osebne podatke. Zahteva se vloži praviloma pisno, tudi po e-pošti ali na neobvezujočem obrazcu »SLOP«, ki je objavljen na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/. Upravljavec ima pravico, da od posameznika zahteva dodatne informacije zato, da se odpravi dvom v identiteto posameznika, ki je podal zahtevo. Zahteva mora, poleg ostalih vsebin iz obrazca, vsebovati čim bolj podroben opis osebnih podatkov oziroma dokumentov, ki jih želi posameznik prejeti.

 

Upravljavec o zahtevi odloči s pisnim obvestilom. Rok za odločitev upravljavca je en mesec od prejema zahteve, ta rok pa se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Posredovanje zahtevanih osebnih podatkov in informacij se praviloma zagotovi brezplačno.

 

Zoper molk upravljavca (tj. če posamezniku ne odgovori v enomesečnem roku) ali zoper zavrnilni odgovor upravljavca je mogoča pritožba, za reševanje katere je pristojen IP. Pritožbo lahko podate s pomočjo posebnega obrazca »P-SLOP«, ki je objavljen na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/.

 

Več o pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki si lahko preberete na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/ ter https://tiodlocas.si/. Prav tako je s področja pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki na spletni strani IP že dostopnih več mnenj.

 

Razlog za zavrnitev, ki ga je v vašem primeru navedla zavarovalnica, in sicer da gre za varstvo osebnih podatkov, ni videti utemeljen. Glede na navedeno vam svetujemo, da zavarovalnici priporočeno pošljete svojo zahtevo za seznanitev z mnenjem cenzorja, ki ga želite prejeti. Če nanjo ne boste prejeli pisnega odgovora v roku enega meseca ali če bo vaša zahteva zavrnjena, lahko zoper molk oz. zavrnitev pri IP vložite pritožbo.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov