Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.08.2019
Naslov: Uporaba javno objavljenega e-naslova za pošiljanje neželenega e-sporočila
Številka: 0712-1/2019/1804
Vsebina: Delovna razmerja, Elektronska pošta, Šolstvo, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem navajate,

da ste na svoj službeni e-naslov prejeli sporočilo civilne iniciative. V sporočilu pišejo, da so vaš naslov pridobili na spletni strani šole, kjer delate. S sporočilom  vas pozivajo k podpori ene od aktivnosti iniciative, ki je povezana z odločitvijo vašega delodajalca. Menite, da vašega službenega e-naslova omenjena organizacija ne bi smela uporabiti v ta namen. Res je objavljen na spletni strani šole, vendar ste to objavo dovolili za potrebe komunikacije s starši, dijaki in za službene zadeve.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

* * *

 

Na splošno velja pojasniti, da je privolitev posameznika le ena od možnih šestih pravnih podlag za zakonito obdelavo osebnih podatkov po členu 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov, zaradi česar se pogosto izkaže, da upravljavec za obdelavo osebnih podatkov privolitve posameznika dejansko sploh ne potrebuje in bi bilo dovolj, da bi posamezniku sporočil zgolj informacije iz člena 13 in/ali 14 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Obdelava osebnih podatkov je glede na točko (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov zakonita, če je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen, kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. Kadar se osebni podatki obdelujejo na tej podlagi, privolitev posameznika tako sploh ni potrebna.

 

Splošna uredba o varstvu podatkov pa neželenih e-sporočil (kamor velja šteti tudi prejem e-sporočil, katerih namen je širjenje idej oz. pridobivanje podpore določenemu gibanju) ne ureja posebej, zato se v tem delu še naprej uporabljajo določbe ZVOP-1 (72. in 73. člen), ki pa se sicer uporablja zgolj za neposredno trženje po navadni pošti, zato se tudi pristojnost IP nanaša samo na ta del. Uporaba e-naslovov za pošiljanje e-sporočil je urejena v specialnem predpisu, in sicer v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju ZEKom-1), nadzor nad izvajanjem določb tega zakona pa je v pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS) in ne IP.

 

ZEKom-1 v 158. členu, ki govori o neželeni komunikaciji, določa, da je pošiljanje neželenih e-sporočil dovoljeno le v dveh primerih; če je posameznik v to sam privolil, torej na podlagi predhodnega soglasja, ali pa če gre za uporabo e-naslova kupca oz. uporabnika pošiljateljevih izdelkov ali storitev, pri čemer je morala biti takemu kupcu ponujena jasna in izrecna možnost, da brezplačno in enostavno zavrne takšno uporabo svojega e-naslova že takrat, ko so bili ti podatki pridobljeni in ob vsakem sporočilu v primeru, da kupec ni zavrnil takšne uporabe že na začetku.

 

Če menite, da je v vašem primeru prišlo do uporabe vašega e-naslova v nasprotju z določbami 158. člena ZEKom-1, lahko prijavo podate pri AKOS.

 

S spoštovanjem,

 

 

Pripravila:

mag. Eva Kalan Logar,

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka