Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 22.07.2019
Naslov: Podatki za demografsko študijo v okviru priprave občinskega prostorskega načrta
Številka: 0712-1/2019/1719
Vsebina: Definicija OP, Občine, Posredovanje OP med upravljavci
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede podatkov za demografsko študijo v okviru priprave občinskega prostorskega načrta (OPN). Kot ste pojasnili vaše podjetje opravlja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo za občine ustanoviteljice. Ena izmed njih je poslala zahtevo, da jim za namen demografske študija pri zadevni občini, v okviru priprave OPN, za potrebe prostorskega načrtovanja s poudarkom na potrebah po stanovanjih in opremljenosti z družbeno infrastrukturo, posredujete anonimizirane podatke na hišno številko oz. števec o mesečni porabi vode za obdobje 2018 in prostorske podatke o števcih (shp datoteka z lokacijami), v kolikor z njimi razpolagate. Pri tem se sklicujejo na Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta, ki je bil sprejet na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2). Menite, da podatke vsekakor morate posredovati, saj zato obstaja zakonska podlaga in ker občina podatke zbira za izvajanje javnega interesa. Poudarjate, da s podatki iz shp datoteke z lokacijami ne razpolagate in bi torej nujno morali posredovati podatek o porabi vezan na posamezen naslov, na katerem je lahko en ali več odjemnih mest (števcev) in to za vsak števec posebej. Glede na to, da je posameznik na podlagi podatka o porabi na naslovu določljiv, vas zanima, kako lahko ustrezno anonimizirate podatke.

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da kolikor za obdelavo osebnih podatkov, med katero sodi tudi posredovanje osebnih podatkov, obstaja pravna podlaga, potem podatkov ni potrebno pred posredovanjem anonimizirati oziroma razosebiti do te mere, da posamezniki niso več določljivi.. Obenem pa je treba presoditi, ali je za zasledovane cilje dejansko potrebno posredovanje osebnih podatkov, ali pa zadostuje uporaba anonimiziranih podatkov.

 

Kot pojasnjujete želi ena od občin, za namen demografske študija v okviru priprave OPN, za potrebe prostorskega načrtovanja s poudarkom na potrebah po stanovanjih in opremljenosti z družbeno infrastrukturo, pridobiti anonimizirane podatke na hišno številko oz. števec o mesečni porabi vode za obdobje 2018 in prostorske podatke o števcih (shp datoteka z lokacijami). Menimo, da so podatki o mesečni porabi vode na določeni hišni številki osebni podatki, za njihovo posredovanje pa bi lahko bila podana podlaga v členu 6.1(e), ki določa, da je obdelava osebnih podatkov zakonita, če je obdelava potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu. Ne glede na navedeno pa je treba pri vsaki obdelavi upoštevati tudi načelo najmanjšega obsega podatkov, torej preveriti, kateri je tisti najmanjši nabor osebnih podatkov, ki zadošča za zagotovitev zakonsko dopustnega namena.

 

IP nima dovolj konkretnih informacij, da bi lahko podrobno presojal nujnost oz. sorazmernost vsakega podatka posebej, česar tudi ne more v okviru nezavezujočih mnenj, vendar menimo, da je z pridobitev podatkov podatke na hišno številko oz. števec o mesečni porabi vode za preteklo leto in prostorske podatke o števcih podana pravna podlaga, priporočamo pa, da z občino preverite, ali bi se dalo določene podatke agregirati (npr. na skupno raven porabe vode na določenem naslovu in ne npr. na podatke o porabi po posameznih stanovanjih na istem naslovu), ne da bi tem ne zmanjšali uporabnost podatkov za izdelavo demografske študije. Predvidevamo namreč, da v primeru večstanovanjskih stavb za izdelavo demografske študije niso potrebni podrobni podatki o porabi posameznega stanovanja, temveč o porabi stavbe kot celote.

 

S spoštovanjem,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                              

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke