Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.07.2019
Naslov: Pridobivanje OP delavcev v zvezi s prepovedjo konkurence
Številka: 0712-1/2019/1620
Vsebina: Delovna razmerja, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Ugotavljate, da imajo zaposleni v vaši družbi ustanovljena podjetja ali so solastniki le-teh oziroma imajo t. i. popoldanske s.p. Zaznali ste možnosti, da lahko pride pri zaposlenih do konflikta interesov v smislu, da njihovo podjetje poslovno sodeluje z delodajalcem bodisi kot kupec, dobavitelj, izvajalec storitev na eni strani in na drugi strani, da bi lahko prišlo do kršenja prepovedi konkurence. Ker želite, da se ta konflikt interesov ne realizira oziroma da ne pride do škode na račun kršenja prepovedi konkurence, nameravate vodilne delavce povprašati, ali imajo v Sloveniji ali v tujini ustanovljeno podjetje, katere so dejavnosti tega podjetja, ali morda že sodelujejo z vašo družbo in v kolikšnem obsegu. Vprašali bi jih tudi, ali ima morda podjetje ustanovljen njihov ožji družinski član (mož, žena, otroci). Delavcem bi poslali spremni dopis, kjer bi obrazložili, da želite te podatke pridobiti z namenom izogniti se konfliktu interesov in kršenju prepovedi konkurence, ter obrazec, kamor bi delavci vpisali zahtevane podatke. Poleg vodilnih delavcev pa se kot odločevalci v delovnih procesih (npr. procesih nabave) pojavljajo tudi nižji nivoji sodelavcev, torej sodelavci, ki sicer nimajo statusa vodilnega delavca. Tudi njih nameravate zaprositi za zgoraj navedene podatke. Zanima vas, ali je to vaš zakoniti interes?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma pojasnjujemo, da lahko IP posamezne primere obdelave podatkov konkretno presoja le v okviru inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka. Prav tako izven posameznega inšpekcijskega postopka ne sme preverjati primernosti izbrane pravne podlage, namenov in obsega obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru. IP v okviru mnenja tudi ne more presojati, ali so v konkretnem primeru, za konkreten namen in konkretne podatke izpolnjeni zakonski pogoji za pridobivanje le-teh. To je namreč naloga upravljavca. IP zato na vaše vprašanje v tem mnenju ne more dokončno odgovoriti, temveč lahko poda zgolj splošna pojasnila.

 

Skladno s členom 4(1) Splošne uredbe pomeni osebni podatek katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, gensko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. V zvezi s tem izpostavljamo, da ima IP pristojnost izdaje mnenja le glede obdelave osebnih podatkov, ne pa tudi drugih podatkov, npr. podatkov o poslovnih subjektih, ki ne pomenijo varovanih osebnih podatkov.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov, torej med drugim za njihovo pridobivanje, zbiranje in hrambo, mora imeti upravljavec ustrezno pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe, ki predpisuje, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

IP poudarja, da bi glede na to, da gre za obdelavo osebnih podatkov v delovnih razmerjih, splošno pravno podlago v tem primeru načeloma moral predstavljati zakon, in sicer sme podjetje osebne podatke v vlogi delodajalca obdelovati primarno v okviru določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju ZDR-1). Skladno s prvim odstavkom 48. člena ZDR-1 se osebni podatki delavcev lahko zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem. Prav tako je s tem povezana obveznost delavca glede obveščanja delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti, in o vseh spremembah podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja (v skladu s 36. členom ZDR-1).

 

Iz vašega zaprosila izhaja, da želi delodajalec od zaposlenih pridobiti podatke o izvajanju njihove zasebne podjetniške dejavnosti z namenom zagotavljanja spoštovanja različnih delovnopravnih in drugih zakonskih obveznosti delavca, med drugim zaradi spoštovanja konkurenčne prepovedi iz 39. člena ZDR-1 oziroma 41. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/1; v nadaljevanju ZGD-1) ter odprave nasprotja interesov po 38.a členu ZGD-1.

 

IP pojasnjuje, da so zaposleni že po zakonu dolžni izkazovati delodajalcu določeno stopnjo lojalnosti, na kar kažejo tudi navedeni zakonski instituti. Iz tega izhaja, da je dopustno, da delodajalec pri svojih zaposlenih preverja obstoj elementov, ki so predmet omejitev oziroma zakonskih ali zakonito pogodbeno določenih prepovedi na podlagi podatkov, za pridobivanje katerih ima pravno podlago, bodisi od delavcev samih na podlagi 36. člena ZDR-1 bodisi na druge zakonite načine (npr. preko detektivov ali zakonito javno dostopnih podatkov, npr. z vpogledom v AJPES). S tem namenom bi lahko bil delodajalec upravičen pridobivati nekatere osebne podatke od zaposlenih o izvajanju njihove zasebne podjetniške dejavnosti v konkurenčni družbi. Pri zbiranju podatkov pa je delodajalec dolžan upoštevati temeljno načelo pri zbiranju podatkov, in sicer najmanjši obseg podatkov iz člena 5(1)(c) Splošne uredbe. skladno s katerim lahko zbira in obdeluje podatke, ki so ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo.

 

Enako velja glede zahtev za posredovanje podatkov o družinskih članih zaposlenega. Takšne zahteve so dopustne zgolj v tistih primerih, ko obstaja pravna podlaga za takšno pridobivanje. Načeloma torej takrat, ko obveščanje o obstoju določenih okoliščin predstavlja zakonsko obveznost. Sicer pa prisilitev v razkrivanje osebnih podatkov tretjih brez ustrezne pravne podlage lahko pomeni nezakonito obdelavo osebnih podatkov.

 

IP dodaja, da je v zvezi s vsebinsko podobnim vprašanjem že izdal neobvezno mnenje št. 0712-1/2019/328 z dne 15. 2. 2019 (posredovanje OP v zvezi s spoštovanjem konkurenčne prednosti), ki je objavljeno na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=117.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                                

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov