Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.07.2019
Naslov: Posredovanje podatkov za komunalne storitve
Številka: 0712-1/2019/1669
Vsebina: Občine, Posredovanje OP med upravljavci
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem navajate, da se izvajalci gospodarskih javnih služb v občini (koncesionarji oziroma javna podjetja) obračajo na občino s pozivom za posredovanje podatkov, ki so potrebni za obračun in izstavitev položnice za plačilo storitev (odvoz odpadkov, vodarina) na podlagi 14. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvajalci želijo od občine naslednje podatke: HS – MID, ime in priimek nosilca gospodinjstva, naslov nosilca ter število članov v gospodinjstvu. Zavedate se dejstva, da mora občina za potrebe zagotavljanja izvajanja in posledično tudi obračunavanja izvajanja gospodarske javne službe izvajalcu le-te zagotoviti podatke. To občinam nalaga 21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju ZLS), prav tako, pa je o tem pooblaščenec že nekajkrat tudi podal pisno mnenje (št. 0712-2/2010/2425, 0712-1/2011/2719). Običajno ste na vaši občini pridobili na podlagi poziva izvajalca GJS podatke neposredno iz CRP (naslove ter število prebivalcev na naslovu, saj je to podlaga za obračun storitve), niste pa izvajalcu posredovali imen in priimkov oseb, ki živijo na posameznih naslovih v posameznih naseljih. Zaradi pravilnega postopanja v tem in podobnih primerih sprašujete:

  • 21.a člen ZLS ne omenja »nosilca gospodinjstva«, občine teh podatkov ne obdelujejo, jih ne zbirajo ter z njimi niso niti seznanjene. Na kakšen način izvajalec GJS pridobi te podatke – ali preko občine (in jih mora ta pridobiti preko pristojnega ministrstva in jih nato posredovati izvajalcu?) ali pridobi te podatke izvajalec neposredno od CRP-ja oziroma pristojnega ministrstva? Enako je s HS-MID;
  • Ali mora občina ime in priimek posameznih prebivalcev vseeno posredovati izvajalcu GJS.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Obdelava osebnih podatkov je na podlagi člena 6 (1) Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

Zakon, ki ureja tovrstno problematiko v smislu člena 6(1)c Splošne uredbe, je kot navajate že sami ZLS, ki v 21. a členu določa, da občina pridobiva in nadalje obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti. Občina, ki je dolžna zagotavljati opravljanje obvezne lokalne javne službe, mora javnemu podjetju, ki opravlja storitve v zvezi s to javno službo namesto nje, posredovati osebne podatke, ki so za to potrebni in primerni. Dolžnost občine, da posreduje določene osebne podatke podjetju, ki izvaja obvezno gospodarsko javno službo, izhaja že iz določb ZLS. V drugem odstavku navedenega člena so primeroma določeni osebni podatki, ki jih občina pridobiva in obdeluje. Tretji odstavek pa določa, da lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če tako določa zakon. Upravljavec zbirke podatkov mora občini omogočiti dostop tudi do drugih podatkov iz zbirke, če je to določeno z zakonom in če te podatke občina potrebuje za izvajanje svojih z zakonom določenih pristojnosti. Zadnji odstavek navedenega člena določa, da lahko, zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z nameni in pod pogoji določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.

Iz navedenega in iz okoliščin, ki jih navajate, izhaja, da sami nimate podatkov o nosilcu gospodinjstva, izvajalec gospodarske javne službe pa ta podatek zahteva. V prvi vrsti je treba preveriti, ali je podatek o nosilcu gospodinjstva sploh (nujno) potreben za obračun storitev odvodnjavanja in čiščenja odpadne vode. Ne gre namreč zanemariti načela najmanjšega obsega obdelave osebnih podatkov v smislu člena 5(1)c Splošne uredbe, kar pomeni, da morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Morda bi bil obračun možen že na podlagi lastništva posamezne nepremičnine. Če pa je podatek o tem, kdo je nosilec gospodinjstva res nujen za obračun storitev gospodarske javne službe, ima občina dolžnost od upravljavca, ki tovrstne podatke obdeluje (navajate ministrstvo) pridobiti podatke, ki so potrebni za izvajanje svojih z zakonom določenih pristojnosti, kot je tudi izvajanje obvezne lokalne javne službe in jih posredovati izvajalcu le-te.

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:
mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka