Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 19.07.2019
Naslov: Snemanje javnega dogodka
Številka: 0712-1/2019/1710
Vsebina: Fotografije kot OP, Mediji
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da ste na podlagi objave javnega dogodka ob dnevu odprtih vrat s televizijsko ekipo prišli na sam dogodek, vendar so vas tam odslovili in prepovedali snemanje. Pojasnili so vam, da bi se morali z ekipo predhodno najaviti zaradi pravočasne priprave obrazcev za privolitev za snemanje za obiskovalce dogodka skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (ang. GDPR). Zanima vas, kako je to urejeno. 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem poudarjamo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora ali drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. Prav tako IP ne more in ne sme konkretno odrejati, kako in kdaj lahko mediji izvajajo svoje aktivnosti v okviru širše pravice do zasebnosti ter svobode izražanja.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da sama objava določenih osebnih podatkov v medijih brez privolitve ni nujno nezakonita, vsekakor pa o tem ni mogoče presojati v okviru mnenja. Ob tem IP izpostavlja, da je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju Ustava RS). Objava osebnih podatkov v medijih pa lahko sodi tudi pod okrilje širše pravice do zasebnosti iz 35. člena Ustave RS, ki sodi v pristojnost sodišč. Poudariti je treba, da nobena od teh ustavnih pravic ni absolutna. To v opisanem primeru pomeni, da je treba pravico do zasebnosti in pravico do varstva podatkov razumeti tudi v kontekstu njunega razmerja do pravice do svobode izražanja.  

 

Poročanje medijev, tudi poročanje z javnih dogodkov, je urejeno z Zakonom o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16 in 45/19 – odl. US). IP je že večkrat izrazil stališče, da če gre za javni dogodek, ki ga kot takega opredeli organizator, posebnih osebnih privolitev udeležencev za snemanje načeloma ni treba pridobiti, če se udeležence na ustrezen način predhodno seznani, da se javni dogodek snema. O tem pa v prvi fazi odloča organizator dogodka. Vsak posameznik, ki se udeleži javnega dogodka, se mora namreč zavedati, da na takšnem dogodku obstaja večja verjetnost, da bo fotografiran ali posnet.

 

Upravljavec oziroma organizator dogodka mora imeti za obdelavo (npr. snemanje, hrambo, objavo ipd.) posnetkov (ki so skladno s členom 4(1) Splošne uredbe osebni podatki, če so na njem posamezniki določljivi) v vsakem primeru ustrezno in zakonito pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe. V primeru, kot ga opisujete, bi pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov najverjetneje predstavljala osebna privolitev posameznika po členu 6(1)(a) Splošne uredbe ali zakoniti interesi upravljavca po členu 6(1)(f) Splošne uredbe. Za zakonito obdelavo posnetkov dogodka, na katerih so posamezniki enostavno prepoznavni in ki jih je mogoče šteti kot varovane osebne podatke (predvsem to velja za portretne posnetke posameznikov od blizu, v visoki ločljivosti in praviloma ne za posnetke dogodka kot takega), načeloma potrebujete njihovo osebno privolitev. Za poročanje medija o samem dogodku, kjer je pomemben predvsem dogodek kot tak, ne pa njegovi obiskovalci, pa bi lahko pravno podlago predstavljali zakoniti interesi upravljavca. Konkretno presojo o tem mora opraviti upravljavec sam. Prav tako je upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov dolžan upoštevati člen 13 Splošne uredbe, ki določa, katere informacije je potrebno zagotoviti posamezniku, kadar se osebni podatki pridobijo od posameznika.

 

IP dodaja, da zgolj dejstvo, da gre za javni dogodek, še ne pomeni, da ga lahko kdorkoli in brezpogojno snema. Tudi javni interes medijev za poročanje o javnih dogodkih ni absoluten. IP pa v konkretnih primerih ni pristojen presojati, kdaj in pod kakšnimi pogoji je snemanje javnih dogodkov, ki jih organizirajo raznovrstni subjekti, dopustno, saj gre pri tem za večplastna vprašanja. Poleg varstva osebnih podatkov je treba namreč upoštevati tudi širšo pravico do zasebnosti, ureditev poročanja medijev, varnostne omejitve, interna pravila organizatorja, predpisane pogoje za konkreten dogodek in podobno. Po mnenju IP bi morali zato mediji vsaj načeloma slediti navodilom organizatorja glede predvidenih okvirov prisotnosti medijev in snemanja takšnega dogodka, saj pri tem, kot izhaja iz že obrazloženega, ne gre zgolj za vidik varstva osebnih podatkov, ki ga izpostavljate v zaprosilu.

 

Več o varstvu osebnih podatkov v medijih si lahko preberete v smernicah IP, ki so dostopne na povezavi: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/OP_in_mediji.pdf.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov