Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.07.2019
Naslov: Javnost posnetkov sej zavoda
Številka: 0712-1/2019/1615
Vsebina: Pravne podlage, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem navajate, da se v okviru imenovanja ravnatelja na vaši šoli odvijajo številni inšpekcijski nadzori. Pri zadnjem inšpekcijskem nadzoru se je pojavila dilema javnosti posnetka, ki je nastala na zadnji seji sveta zavoda. Na posnetku je sporna izjava predsednice sveta zavoda, s katero je že napovedala rezultat glasovanja, še preden je bilo glasovanje. Ker pomeni takšna izjava hudo kršitev postopka, vas zanima, kako morate ravnati, da bo posnetek lahko dostopen inšpekcijskemu pregledu, sodišču in javnim medijem. Sklep na svetu zavoda je bil, da se seje sveta snemajo in zbrišejo po potrditvi zapisnika O javnosti dela govori tudi odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda. Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti. Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno izobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali če jih ravnatelj zavoda ali vodja enote vrtca izrecno povabi. O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Obdelava osebnih podatkov je na podlagi člena 6 (1) Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Na podlagi omejenih informacij, ki so razvidne iz vašega dopisa, vam IP pojasnjuje, da je sicer na splošno pravna podlaga za posredovanje osebnih podatkov v inšpekcijskih postopkih za namene konkretnega inšpekcijskega postopka v zakonskih določbah, ki urejajo inšpekcijske postopke (npr. 19. in 29. člen Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14 – ZIN). Temeljna podlaga za posredovanje osebnih podatkov v sodnih postopkih pa 12.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18– ZSICT in 16/19 – ZNP-1 – ZS) in postopkovne določbe, ki urejajo konkretni sodni postopek. Kakšni postopki sodni se vodijo zoper vas, iz vašega dopisa ni razvidno.

 

Glede posredovanja posnetka seje sveta zavoda medijem pa IP pojasnjuje, da iz vašega dopisa izhaja, da se seje sveta snemajo z namenom potrditve zapisnika in ne z namenom obveščanja javnosti. Posnetek pa se po potrditvi zapisnika izbriše. Prav tako iz odloka, na katerega se sklicujete, izhaja, da javnost ne sme prisostvovati sejam sveta zavoda ter da se javnost dela zavoda zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti. Ob tem IP opozarja tudi na splošno načelo omejitve shranjevanja iz Splošne uredbe, ki v 5.(1)(e) členu določa, da morajo biti osebni podatki hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo; za daljše obdobje pa se lahko shranjujejo le, če bodo obdelani zgolj za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1) Splošne uredbe, pri čemer je treba izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe iz te uredbe, da se zaščitijo pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (»omejitev shranjevanja«). Po izpolnitvi namena obdelave (po potrditvi zapisnika) se torej osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če kakšen drug zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

 

Na vprašanje, ali morda posnetki seje zavoda pomenijo prosto dostopno informacijo javnega značaja in bi na tej podlagi lahko bili dostopni javnosti oziroma ali je podana katera od izjem iz prvega odstavka 6. člena Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18 – ZDIJZ) zaradi katere to ni podlaga za posredovanje posnetkov, pa IP izven konkretnega upravnega postopka v mnenju ne more in ne sme presojati.

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:
mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka