Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.07.2019
Naslov: Videonadzor zaposlenih na delovnem mestu
Številka: 0712-1/2019/1656
Vsebina: Delovna razmerja, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, ste preko študentskega servisa zaposleni v manjši trgovini, kjer so zaposlene zgolj študentke in delodajalka. Ob začetku dela ste bili s strani delodajalke obveščeni o videonadzoru prek obrazca, ki ste ga morali podpisati. Ta vas je obvestil o nadzoru, ki se izvaja za varnost in zaščito v trgovini. Delodajalka kameri uporablja za neprekinjen nadzor zaposlenih med delom in ob ravnanju, ki ji ni všeč, (npr. če ob prazni trgovini sedete na stol), vas pokliče ali napiše sporočilo, da naj tega ne počnete. Razvidno delodajalka torej kamer ne uporablja za zagotavljanje varnosti, ampak za kontinuiran nadzor nad študenti. Šele pred dobrim tednom je bilo na okno objekta dano obvestilo o videonadzoru, čeprav so kamere v trgovini že več kot leto dni. Novo zaposlene študentke pa omenjenega dokumenta sploh še niso podpisale. Sprašujete, ali je tak nadzor dovoljen oz. kam se lahko obrnete glede prijave.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Videonadzor podrobno urejajo določbe v členih 74-77 ZVOP-1, ki v tem delu še vedno ostaja v veljavi neodvisno od pričetka uporabe Uredbe. ZVOP-1 v 74. členu določa splošna pravila glede videonadzora. Oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki izvaja videonadzor, mora o tem objaviti obvestilo. Obvestilo mora biti vidno in razločno objavljeno na način, ki omogoča posamezniku, da se seznani z njegovim izvajanjem najkasneje, ko se nad njim začne izvajati videonadzor. Takšno obvestilo mora obvezno vsebovati naslednje informacije:

  • da se izvaja videonadzor,
  • naziv osebe javnega ali zasebnega sektorja, ki ga izvaja,
  • telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema.

 

Skladno s 1. odstavkom 77. člena ZVOP-1 se videonadzor znotraj delovnih prostorov lahko izvaja le v izjemnih primerih, in sicer kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. To pomeni, da mora izvajalec videonadzora v vsakem primeru izrecno ugotoviti, ali obstaja milejši ukrep, ki bi omogočal, da zaposleni ne bi bili podvrženi snemanju, torej, ali je uvedba videonadzora zares sorazmerna v ožjem smislu. Zaradi invazivnega posega v zasebnost delavca zakonodajalec postavlja zelo stroge pogoje za vzpostavitev videonadzora znotraj delovnih prostorov. Navedeni standard “nujno potrebno” se torej razlikuje od standarda “potrebno” za uvedbo videonadzora za dostop v službene prostore (75. člen ZVOP-1) ter vhode v večstanovanjske stavbe (76. člen ZVOP-1). Delodajalec mora takšno nujno potrebnost izkazati v pisnem aktu za uvedbo videonadzora (običajno interni pravilnik), kjer predpiše tudi ustrezne tehnične organizacijske ukrepe, kot so pogoji pregledovanja posnetkov, kdo ima dostop, kako se zagotavlja sledljivost pregledovanja, itd.

Nadalje ZVOP-1 v 2. odstavku 77. člena določa, da se lahko videonadzor opravlja zgolj v tistih delih prostorov, kjer je potrebno varovati interese iz 1. odstavka 77. člena. Absolutno prepovedano pa je izvajati videonadzor v delovnih prostorih izven delovnega mesta, zlasti v garderobah, dvigalih, sanitarnih prostorih in tudi v jedilnicah. Delodajalec se mora pred začetkom izvajanja videonadzora na delovnem mestu o tem posvetovati z reprezentativnim sindikatom, če ta obstaja, in o videonadzoru nato pisno obvestiti zaposlene (4. in 5. odstavek 77. člena ZVOP-1). Dejstvo, ali delavci nato podpišejo pisno izjavo delodajalca o videonadzoru ali ne, načeloma ne igra pomembne vloge. Za več informacij v zvezi z videonadzorom vas napotujemo na smernice o videonadzoru (predvsem str. 13-18):

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf.

 

Na koncu poudarjamo, da IP v okviru mnenja ne more dokončno odgovoriti na vaše vprašanje, saj lahko IP zavzame stališče le v okviru inšpekcijskega postopka. Vsekakor pa je glede na zapisano možno, da gre v primeru, ki ga navajate, za kršitev zgoraj navedenih predpisov glede izvajanja videonadzora. Več o možnosti podaje prijave (lahko tudi anonimno) je na voljo na naši spletni strani, kjer je tudi spletni obrazec za podajo prijave (Prijava kršitve varstva osebnih podatkov (Obrazec ZIN PRIJAVA)).

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.    

                                

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

                                                                                               Informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Jasmina Mešić,
svetovalka pooblaščenca za preventivo