Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.07.2019
Naslov: Posredovanje podatkov o družinskih razmerjih MDDSZ
Številka: 0712-1/2019/1616
Vsebina: Društva, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da ste izvajalec osebne asistence v skladu z Zakonom o osebni asistenci in Pravilnikom o osebni asistenci, vpisani v register izvajalcev osebne asistence pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ). S strani MDDSZ ste prejeli poziv za posredovanje podatkov o družinskih razmerjih med uporabniki in osebnimi asistenti teh uporabnikov. Glede na to, da podatki o družinskih razmerjih niso navedeni v Zakonu o osebni asistenci, menite, da za zbiranje in posredovanje predmetnih podatkov nimate ustrezne podlage. Prosite za izdajo mnenja, ali te podatke morate oziroma sploh smete zbirati in posredovati MDDSZ.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma pojasnjujemo, da lahko IP posamezne primere obdelave podatkov konkretno presoja le v okviru inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka. IP namreč ne sme in ne more prevzeti odgovornosti posameznih subjektov za njihovo poslovanje, podobno kot to velja za druge inšpekcijske organe. Zato poudarjamo, da IP v mnenju ne more namesto upravljavca presojati, ali je posamezna zahteva za posredovanje podatkov utemeljena, to je izključna naloga in odgovornost upravljavca. Iz tega razloga IP na vaše vprašanje v okviru tega mnenja ne more in ne sme dokončno odgovoriti, temveč v nadaljevanju podaja zgolj splošna pojasnila.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov, torej med drugim za njihovo zbiranje, shranjevanje, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, mora imeti upravljavec ustrezno pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe, ki predpisuje, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Področni zakon v smislu člena 6(1)(c) Splošne uredbe je v konkretnem primeru Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18, v nadaljevanju ZOA). Ta v poglavju IX ureja zbiranje podatkov za potrebe izvajanja osebne asistence.

 

Iz 29. člena ZOA izhaja, da evidenca uporabnikov osebne asistence, ki jo obdeluje ministrstvo, vsebuje naslednje podatke:

-        osebne podatke uporabnika osebne asistence in njegovega zakonitega zastopnika (osebno ime, EMŠO, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, rojstni podatki, naslov nudenja osebne asistence, osebno ime zakonitega zastopnika, če ga uporabnik ima);

-        vrsto invalidnosti;

-      dodatek za pomoč in postrežbo oziroma druge denarne prejemke, ki jih prejema iz naslova potrebe po tuji negi in pomoči;

-        številko in datum izdaje odločbe o priznanju pravice do osebne asistence;

-        datum pričetka ter prenehanja izvajanja osebne asistence;

-        storitve osebne asistence, ki se mu nudijo;

-        odobrene ure osebne asistence;

-        podatki o izvajalcu osebne asistence, ki mu nudi osebno asistenco.

 

V 29.a členu ZOA je nadalje predpisano, da evidenca osebnih asistentov, ki jo vodi in obdeluje ministrstvo, vsebuje naslednje podatke:

-        osebno ime osebnega asistenta,

-        spol,

-        strokovna izobrazba,

-        usposobljenost iz 18. člena tega zakona,

-        pravna podlaga, na osnovi katere izvaja dela osebnega asistenta.

 

Iz navedenih zakonskih določb ne izhaja, da ministrstvo obdeluje tudi podatke o družinskih razmerjih med osebnimi asistenti in njihovimi uporabniki niti, da bi bil izvajalec osebne asistence upravičen do zbiranja teh podatkov oziroma do morebitnega nadaljnjega posredovanja ministrstvu. Tako za zbiranje kot tudi za posredovanje teh osebnih podatkov ministrstvu bi torej morala biti podana druga pravna podlaga iz člena 6(1) Splošne uredbe. Obdelava osebnih podatkov je namreč zakonita zgolj, če je izpolnjen eden izmed predpisanih pogojev za obdelavo iz člena 6(1) Splošne uredbe.

 

V kolikor torej tako vaše društvo kot ministrstvo razpolagata z ustrezno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov, je ta zakonita, sicer ne. Ker pa je primarna odgovornost za izbiro ustrezne pravne podlage na upravljavcu, vam dokončnega odgovora na vaše vprašanje ne moremo podati. Priporočamo vam, da se za pojasnilo glede pravne podlage in utemeljitev potrebnosti zahtevanih podatkov o družinskih razmerjih obrnete neposredno na ministrstvo.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov