Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.07.2019
Naslov: Fotografije kot dokazno gradivo v sodnem postopku
Številka: 0712-1/2019/1611
Vsebina: Fotografije kot OP, Sodni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da boste zoper določeno občino vložili tožbo. Zanima vas, ali lahko fotografirate nekaj avtomobilov, ki izvršujejo prekršek, in te fotografije uporabite kot dokaz v sodnem postopku.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP pojasnjuje, da je za presojo dopustnosti dokazov v celoti pristojno sodišče, ki vodi konkreten sodni postopek. IP prav tako v skladu s tretjim odstavkom člena 55 Splošne uredbe ni pristojen za presojo zakonitosti obdelav osebnih podatkov v okviru sodnih postopkov.

 

Ne glede na to pojasnjujemo, da v primeru obdelave osebnih podatkov v pravdnih postopkih potrebno upoštevati določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS št. 73/07 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZPP). V pravdnem postopku praviloma velja razpravno načelo, skladno s katerim morajo stranke navesti vsa dejstva, na katera opirajo svoje zahtevke, in predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva dokazujejo (prvi odstavek 7. člena ZPP).

 

IP na koncu še opozarja, da bi nezakonito zbiranje osebnih podatkov za namene dokazovanja v pravdnem postopku (npr. nezakonito izvajanje videonadzora, neupravičeno slikovno snemanje) lahko pomenilo kršitev predpisov s področja varstva osebnih podatkov ali nedopusten poseg v kakšno osebnostno pravico in bi lahko prizadeti posameznik zaradi tega v sodnem postopku zahteval izločitev nezakonito pridobljenih dokazov in uvedbo postopka zoper osebo, ki je nezakonito zbirala njegove osebne podatke ali je s svojem ravnanjem kako drugače posegla v njegove osebnostne pravice.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP