Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 22.05.2019
Naslov: Dostop nadzornega odbora do kontaktnih podatkov lastnikov večstanovanjske stavbe
Številka: 0712-1/2019/1244
Vsebina: Stanovanjsko in nepremičninsko pravo
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Pojasnjujete, da stanujete v večstanovanjski hiši in opravljate vlogo koordinatorja ali po starem predsednika nadzornega odbora stavbe. Pojasnjujete, da od bivše predsednice niste prejeli zaprošenih telefonskih številk nekaterih lastnikov stanovanj zaradi pravil varstva osebnih podatkov. Teh podatkov niste prejeli niti od vašega upravnika. Menite, da kontaktne podatke lastnikov potrebujete za opravljanje svoje vloge koordinatorja zaradi morebitnih vlomov, okvar na napeljavah, izlivov vode in  podobno. Želite razumljiv odgovor, saj ste se v preteklosti že obrnili na nas in z našim odgovorom niste bili zadovoljni.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je varstvo osebnih podatkov področje zakonodaje, ki se nanaša na najrazličnejše situacije in velja za mnoge različne organizacije od javnega do zasebnega sektorja. Zaradi svoje razvejanosti so pravila zelo abstraktna, da so lahko uporabljiva v različnih situacijah. Zato pa je njihova uporaba v praksi lahko težavna. IP se trudi, kar se da jasno in razumljivo približati pravila varstva osebnih podatkov posameznikom in tistim, ki jih pravila zavezujejo (upravljavci in obdelovalci). Vsakršno kritiko pa IP sprejema z razumevanjem in kot spodbudo za boljše delo v prihodnje.

 

Glede vašega vprašanja IP pojasnjuje, da upravnik večstanovanjske stavbe nastopa kot upravljavec zbirk osebnih podatkov lastnikov in uporabnikov večstanovanjske stavbe. Naloge upravnika določata zakon in pogodba. Med naloge po zakonu sodi med drugim tudi vzdrževanje skupnih delov (to je sklepanje in izvrševanje poslov, ki so potrebni za to, da se ohranjajo pogoji za bivanje in osnovni namen večstanovanjske stavbe kot celote, npr. okvare napeljav, izlivi vode ki bi vplivali na skupne dele ipd.) in skrb za porazdelitev in izterjavo obveznosti. Iz navedenega izhaja, da obseg nalog in pooblastil upravnika vključuje tudi nujna vzdrževalna dela na stavbi in sanacija v primeru nezgod, vlomov in posledično porazdelitev škode, če škoda bremeni vse etažne lastnike. Naloga nadzornega odbora večstanovanjske stavbe pa je po drugi strani nadzirati delo upravnika. V tem smislu ima nadzorni odbor pravico seznaniti se tudi z osebnimi podatki, če s tem opravlja svojo nadzorno funkcijo nad delom upravnika.

 

Temeljno načelo varstva osebnih podatkov je, da se podatke obdeluje le za namen za katerega so podatki zbrani. Ko npr. upravnik zbira podatke o porabi toplote v posamezni stanovanjski enoti za namen izvedbe obračuna in želi nadzorni odbor preveriti pravilnost izvedbe takšnega obračuna, se pri tem lahko seznani tudi z osebnimi podatki, če je to potrebno za izvedbo nadzora. Nadzorni odbor pa osebnih podatkov, s katerimi se pri tem seznani, ne sme dalje uporabiti za drug namen, ki ni združljiv z namenom za katerega so podatki obdelani (npr. podatke objaviti na spletu).  

 

IP ne pozna vseh konkretnih okoliščin v vaši večstanovanjski stavbi in kakšna pooblastila nosite kot »koordinator« v skladu s pogodbo o medsebojnih razmerjih z drugimi etažnimi lastniki. Izhajajoč zgolj iz zakonskih pristojnosti, pa nadzorni odbor po Stanovanjskem zakonu nima posebne naloge, da bi »obveščal etažne lastnike o morebitnih vlomih ali nezgodah v njihovih stanovanjskih enotah«.  Izhajajoč iz temeljnega načela varstva osebnih podatkov, da je dopustno obdelovati le tiste podatke, ki so potrebni za namene za katere obstaja ustrezna pravna podlaga (npr. v zakonu, pogodbi ali privolitvi), po mnenju IP nadzorni odbor zgolj na podlagi zakona in brez ustreznega drugačnega dogovora med etažnimi lastniki, nima pravice dostopati do e-naslova ali telefonske številke etažnega lastnika pri upravniku, zaradi izvajanja obveščanja ali enostavnejše komunikacije. Nadzorni odbor je od upravnika upravičen pridobiti le tiste podatke, ki jih je upravičen pridobiti vsak etažni lastnik. Drugače je, če ste se etažni lastniki npr. s pogodbo o upravljanju dogovorili o drugačnem urejanju razmerij ali če so posamezni etažni lastniki podali soglasja, v tem primeru je posredovanje lahko zakonito.

 

IP pa ugotavlja, da je koordinacija ali enostavnejša komunikacija med etažnimi lastniki večstanovanjske stavbe, lahko tudi neformalne narave. V zvezi s tem pojasnjujemo, da se Splošna uredba o varstvu podatkov ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov s strani fizične osebe med potekom popolnoma osebne ali domače dejavnosti. Po Splošni uredbi je osebna ali domača tista dejavnost, ki je brez povezave s poklicno ali komercialno dejavnostjo. Osebna ali domača dejavnost bi lahko vključevala tudi korespondenco med etažnimi lastniki prek telefona ali elektronske pošte. Pri tem pa se je treba zavedati, da izjema domače dejavnosti lahko eventualno velja za komunikacijo med samimi etažnimi lastniki ne bi pa opravičila nezakonite pridobitve podatkov iz varovanih zbirk pri upravljavcu, ki so zbrani za drug namen (npr. pri upravniku večstanovanjske stavbe).

 

Vsekakor pa je v zvezi z izvajanjem pogodbe o upravljanju vsak etažni lastnik upravičen pridobiti seznam etažnih lastnikov, kot sopogodbenikov pogodbe o upravljanju. IP še pojasnjuje, da so nekateri osebni podatki o etažnem lastniku, javni že po Zakonu o zemljiški knjigi. Podatki so brezplačno vsakomur dostopni prek portala e-ZK. Javno dostopni podatki etažnega lastnika so podatki o imenu in priimku, naslovu prebivališča in delen EMŠO (zadnjih šest številk je prikritih). Ker so določeni podatki o etažnem lastniku javni po zakonu, upravnik s posredovanjem teh podatkov etažnemu lastniku, ne bi kršil določb Splošne uredbe.

 

Upamo, da vam je naš odgovor v pomoč.

 

Lep pozdrav,

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo

 

Mojca Prelesnik

informacijska pooblaščenka