Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 20.06.2019
Naslov: Obvestilo o postavitvi pod skrbništvo
Številka: 0712-1/2019/1488
Vsebina: Postopki na centrih za socialno delo, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede vsebine obvestil, ki ga je bolnišnica dolžna poslati CSD ali sodišču o tem, da je potrebno nekoga postaviti pod skrbništvo.   

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ustreznosti izpolnjevanja določb Splošne uredbe s strani upravljavcev ne more presojati.

 

CSD ali sodišče morate na podlagi 275. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg in 22/19, v nadaljevanju: DZ) obvestiti o tem, da je treba nekoga postaviti pod skrbništvo ali mu imenovati skrbnika za posebni primer. Zakon ne določa, katere osebne podatke morate v obvestilu posredovati, zato lahko v skladu z načelom sorazmernosti pristojnemu organu posredujete le tiste osebne podatke, ki jih le-ta potrebuje za to, da lahko uvede postopek postavitve pod skrbništvo. Tudi pri tovrstni obdelavi osebnih podatkov je namreč potrebno upoštevati načelo najmanjšega obsega podatkov (načelo sorazmernosti), ki v točki (c) člena 5(1) določa, da morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

 

Glede na navedeno IP meni, da v obvestilu iz 275. člena DZ navedete le tiste osebne podatke, ki so potrebni za začetek postopka, dodatne informacije (socialna problematika, zdravstvene podatke ipd.) pa bo pristojni organ pridobil med postopkom.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

                                                                                                 Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                                 informacijska pooblaščenka