Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 20.06.2019
Naslov: Prenos osebnih podatkov tujih delavcev iz Slovenije v Bosno in Srbijo
Številka: 0712-1/2019/1509
Vsebina: Delovna razmerja, Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da določeno podjetje iz Slovenije zaposluje delavce iz Srbije in Bosne, nato pa to podjetje osebne podatke delavcev prenaša v Srbijo in Bosno. Zanima vas, kako je z varstvo osebnih podatkov delavcev v takšnem primeru in, ali je potrebno za opisane prenose pridobiti dovoljenje IP.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Četudi gre v konkretnem primeru za delavce z državljanstvom tretjih držav, Splošna uredba v konkretnem primeru velja. Namreč veljavnost Splošne uredbe ni vezana na državljanstvo posameznikov, temveč na ustanovitev upravljavca ali obdelovalca podatkov. V skladu s členom 3 se uredba uporablja za obdelavo osebnih podatkov v okviru dejavnosti ustanovitve upravljavca ali obdelovalca v EU. V skladu z navedenim je pri obdelavi osebnih podatkov konkretnih delavcev potrebno spoštovati pravila, ki jih določa Splošna uredba.

 

Drugo vprašanje pa je, na kakšen način in pod katerimi pogoji je dovoljeno osebne podatke delavcev prenašati iz Slovenije v tretje države, kamor sodita tudi Bosna in Srbija. Na podlagi vašega dopisa IP ocenjuje, da bi lahko šlo za prenos osebnih podatkov v tretjo državo, ni pa povsem jasno, komu te podatke prenašate oz. kdo je uvoznik osebnih podatkov.

Za zakonito posredovanje osebnih podatkov upravljavcu, obdelovalcu ali uporabniku osebnih podatkov v tretji državi morata biti izpolnjena dva pogoja, in sicer:

  1. Za posredovanje oz. dajanje osebnih podatkov na razpolago upravljavcu, obdelovalcu ali uporabniku osebnih podatkov v tretji državi mora obstajati katera izmed pravnih podlag, ki so določene v 6. ter 9. členu Splošne uredbe;
  2. Ob izpolnjenem prvem pogoju je posredovanje osebnih podatkov upravljavcu ali pogodbenemu obdelovalcu v tretji državi dopustno pod pogoji, ki jih ureja V. poglavje Splošne uredbe, in sicer:
  • če Evropska komisija izda odločbo, da država, ozemlje, določen sektor v državi ali mednarodna organizacija, v katero se prenašajo, zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov;
  • če izvoznik podatkov zagotovi ustrezne zaščitne ukrepe v skladu s členom 46 Splošne uredbe ter posameznikom zagotovi izvršljive pravice in učinkovita pravna sredstva;
  • če gre za posebne primere, ki so natančno določeni v členu 48 in 49 Splošne uredbe, v katerih so mogoča odstopanja.

Ker sklep o ustrezni ravni varstva osebnih podatkov za Srbijo in Bosno ni bil sprejet, bi po mnenju IP v vašem primeru podlago za prenos podatkov v tretje države lahko predstavljali ustrezni zaščitni ukrepi. Splošne pogodbene klavzule, ki jih je pripravila Evropska komisija, so eden izmed ustreznih zaščitnih ukrepov, ki je najpogosteje uporabljen in za katerega ni potrebno pridobiti posebnega dovoljenja IP. Izbira mehanizma za prenos je lahko odvisna tudi od tega komu prenašate osebne podatke – npr. sestrsko podjetje, državni organi itd. 

Za podrobnejše informacije o prenosih podatkov v tretje države in informacije glede primerov, v katerih je potrebno pridobiti posebno dovoljenje IP vas napotujemo na našo spletno stran in na smernice, ki jih je pripravil IP na to temo:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_glede_prenosa_OP_v_tretje_drzave_in_mednarodne_organizacije_po_Splosni_uredbi.pdf.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP