Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.06.2019
Naslov: Posvet s sindikatom glede videonadzora
Številka: 0712-1/2019/1404
Vsebina: Delovna razmerja, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem sprašujete v zvezi z obveznostjo posvetovanja z reprezentativnim sindikatom pred uvedbo videonadzora delovnih prostorov (peti odstavek 77. člena ZVOP-1), saj konkretne situacije zakon ne ureja, prav tako pa odgovora nanj niste zasledili med mnenji ali smernicami IP. Zanima vas, ali je treba ponovno izvesti posvetovanje z reprezentativnim sindikatom, če je delodajalec v zasebnem sektorju že sprejel za določene svoje poslovalnice akt o videonadzoru delovnih prostorov in tega že izvaja, v zvezi s čimer je glede teh konkretnih poslovalnic že izvedel posvetovanje z reprezentativnim sindikatom, ali mora ob uvedbi videonadzora delovnih prostorov v vsaki naslednji/novi poslovalnici, pod predpostavko enakih okoliščin za uvedbo videonadzora kot v obstoječih poslovalnicah, kjer se videonadzor delovnih prostorov že izvaja, in predpostavko, da je videonadzor iz istih razlogov kot v obstoječih poslovalnicah, kjer se videonadzor delovnih prostorov že izvaja.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Glede videonadzora na delovnem mestu IP uvodoma pojasnjuje, kar ste o vaših navedbah že prebrali v Smernicah glede izvajanja videonadzora, da lahko delodajalec videonadzor na delovnem mestu uvede le izjemoma, pod strogimi pogoji, ki jih predpisuje 77. člen ZVOP-1. Po določbi prvega odstavka 77. člena ZVOP-1 lahko delodajalec videonadzor izvaja le v izjemnih primerih, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. Navedeni standard “nujno potrebno” se torej razlikuje od standarda “potrebno” za uvedbo videonadzora za dostop v službene prostore (75. člen ZVOP-1) ter vhode v večstanovanjske stavbe (76. člen ZVOP-1). Delodajalec mora takšno nujno potrebnost izkazati v pisnem aktu za uvedbo videonadzora (običajno interni pravilnik), kjer predpiše tudi ustrezne tehnične organizacijske ukrepe, kot so pogoji pregledovanja posnetkov, kdo ima dostop, kako se zagotavlja sledljivost pregledovanja, itd. Nadalje ZVOP-1 v drugem odstavku 77. člena ZVOP-1 določa, da se lahko videonadzor opravlja zgolj v tistih delih prostorov, kjer je potrebno varovati interese iz prvega  odstavka 77. člena ZVOP-1. Absolutno prepovedano pa je izvajati videonadzor v delovnih prostorih izven delovnega mesta, zlasti v garderobah, dvigalih, sanitarnih prostorih in tudi v jedilnicah. Delodajalec se mora pred začetkom izvajanja videonadzora na delovnem mestu o tem posvetovati z reprezentativnim sindikatom, če ta obstaja, in o videonadzoru nato pisno obvestiti zaposlene (četrti in peti odstavek 77. člena ZVOP-1).

 

Vse te določbe so namenjene delavcem in varstvu njihove zasebnosti. Če v novih poslovalnicah ni dodatnih posegov v njihovo zasebnost, (nov/ponoven) posvet z reprezentativnim sindikatom morda ni potreben, ali je temu tako pa IP v mnenju ne more ugotavljati, saj je za odločitev treba pretehtati vse okoliščine primera. Sicer pa je presoja tega, ali videonadzor v novi poslovalnici pomeni dodaten poseg v zasebnost delavcev, v odgovornosti vsakega delodajalca (upravljavca) posebej in je odvisna od vseh okoliščin primera, tudi od vsebine prvotne odločitve ter obsega posvetovanja. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:
mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka