Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.06.2019
Naslov: Uničenje osebnih podatkov
Številka: 712-1/2019/1387
Vsebina: Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaše vprašanje glede uničenja osebnih podatkov. Navajate, da ste na javnem kraju v posodi za odpadke, kamor odlaga smeti določeni odvetnik, nedavno našli listine z vsemi osebnimi podatki tožnika in toženca kakor tudi mladoletnega otroka. Sprašujete, ali gre za kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da v skladu z drugo točko 4. člena Uredbe pomeni „obdelava“ vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje. Področje varnosti (oz. ZVOP-1 uporablja izraz »zavarovanje«) osebnih podatkov urejata Uredba v členu 32 ter ZVOP-1 v še veljavnih členih 14, 24 in 25. Zavarovanje v skladu s še veljavnim prvim odstavkom 24. člena ZVOP-1 obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava tako, da se med drugim preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih (3. točka prvega odstavka 24. člena ZVOP-1).

 

Torej uničenje osebnih podatkov nedvoumno pomeni obdelavo osebnih podatkov, pri čemer ZVOP-1 ali Uredba eksaktno ne določata posebnih metod, tehnik, politik, sredstev itd. za uničevanja dokumentov oz. podatkovnih nosilcev, ki vsebujejo osebne podatke, je pa ta odgovornost naložena slehernemu upravljavcu in tudi njegovemu morebitnemu pogodbenemu obdelovalcu, še zlasti z določbami iz tretjega poglavja ZVOP-1, ki ureja zavarovanje osebnih podatkov. Torej je najprimernejša rešitev prepuščena vsakemu posameznemu upravljavcu osebnih podatkov, saj le sam lahko presodi, kakšne vrste osebnih podatkov (varovane oz. občutljive), v kakšnem obsegu, obliki, času, … mora le-te uničiti in kakšne so njegove tehnično-organizacijske in nenazadnje tudi ekonomske zmožnosti, da to izvede na tak način, da bo zadostil določbam iz 24. in 25. člena ZVOP-1.

 

Obdelava osebnih podatkov, kamor sodi tudi uničenje, zagotovo ni skladna z zgoraj navedenimi določbami 24. in 25. člena ZVOP-1, če je dokumentacija v fizični obliki samo odvržena v koš za papir. IP pojasnjuje, da imate v primeru suma nezakonite obdelave osebnih podatkov možnost podati prijavo pri IP (https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/vlozitev-prijave/). Na podlagi prijave lahko IP prične voditi inšpekcijski postopek in eventualno tudi prekrškovni postopek.

 

 

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.                                               

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

informacijska pooblaščenk

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Jasmina Mešić,
svetovalka pooblaščenca za preventivo