Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 21.05.2019
Naslov: Posredovanje parcelnih številk
Številka: 0712-1/2019/1223
Vsebina: Posredovanje OP med upravljavci, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da imate kot telekomunikacijsko podjetje namen vzpostaviti novo optično omrežje in pri tem uporabiti že obstoječe elektro drogove drugega podjetja. Obstoječi drogovi so postavljeni na zasebnih parcelah lastnikov - fizičnih oseb. Pojasnjujete, da bi moralo za potrebe morebitnega dogovora o uporabi obstoječih drogov z drugim podjetjem vaše podjetje od lastnikov parcel pridobiti služnostno pravico. Za kontaktiranje in sklenitev omenjenih pogodb pa bi od tega podjetja potrebovali številke aktualnih parcel. Zanima vas, ali vam to podjetje lahko posreduje parcelne številke, kjer ima postavljene drogove.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošne uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. V mnenju lahko zato podamo zgolj splošna pojasnila, ne moremo pa presojati ustreznosti konkretnega ravnanja posameznih upravljavcev.

 

IP pojasnjuje, da skladno z določbo 4(1) Splošne uredbe osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, gensko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 

Podatki o parcelni številki se nanašajo na nepremičnino, zato lahko postanejo osebni podatki šele takrat, kadar jih je mogoče povezati s posameznikom. Če gre za osebni podatek, je za njegovo obdelavo, torej tudi za posredovanje, potrebna zakonita in ustrezna pravna podlaga. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe in so za zasebni sektor naslednje:

-      privolitev (točka (a)),

-      sklenitev ali izvajanje pogodbe (točka (b)),

-      zakon oziroma izvajanje javnih nalog (točka (c) oziroma (e)),

-      zakoniti interesi, ki prevladajo nad interesi posameznika (točka (f)).

 

Izbira ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, upoštevajoč konkretne okoliščine in namen obdelave, je obveznost upravljavca. V zvezi s pravnimi podlagami v zasebnem sektorju si lahko ogledate tudi infografiko, objavljeno na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/png/infografike/pravne_podlage_zasebni_sektor_s_pogoji_privolitve.pdf. V primeru, kot ga opisujete, bi po mnenju IP pravno podlago za posredovanje osebnih podatkov eventualno lahko predstavljali zakoniti interesi zasebnega sektorja po točki (f) člena 6(1) Splošne uredbe.

 

Bistveno je, da je obdelava osebnih podatkov zakonita zgolj, če je izpolnjen eden izmed predpisanih pogojev za obdelavo iz člena 6(1) Splošne uredbe. V kolikor torej podjetje razpolaga z ustrezno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov, je ta zakonita, sicer ne. Ker pa je primarna odgovornost za izbiro ustrezne pravne podlage na upravljavcu, vam dokončnega odgovora na vaše vprašanje ne moremo podati.

 

Glede na to, da so lahko v določenih primerih parcelne številke pri zavezancih po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDIJZ) opredeljene tudi kot informacija javnega značaja (4. člen ZDIJZ jo definira kot informacijo, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb), njihovo posredovanje ne bi bilo sporno, v kolikor gre za prosto dostopne informacije javnega značaja in se obenem spoštuje zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in ostale izjeme iz prvega odstavka 6. člena ZDIJZ.

 

IP je že zavzel stališče (npr. v odločbi št. 090-218/2011/2 z dne 23. 11. 2011 ter odločbi 090-289/2011/2 z dne 18. 1. 2012), da podatki, ki se nanašajo na posamezno nepremičnino (parcelna številka, katastrska občina, velikost parcele, ipd.), niso varovani osebni podatki. Če prosilec na podlagi parcelnih številk z vpogledom v zemljiško knjigo določi posameznike, ki so lastniki parcel, ne gre za obdelavo osebnih podatkov v nasprotju z ZVOP-1 oziroma s Splošno uredbo. Zaradi varstva osebnih podatkov pa v zemljiško knjigo, ki je sicer javna knjiga, praviloma ni mogoče vpogledovati po osebi oziroma ni mogoče pridobiti podatkov o vseh zemljiških parcelah, ki jih ima v lasti določen posameznik.

 

Tudi Upravno sodišče RS je s sodbo IU 1719/2012 z dne 19. 6. 2013 potrdilo opisano stališče in poudarilo, da podatki, ki se nanašajo na posamezno nepremičnino, to je parcelna številka v povezavi z katastrsko občino, niso varovani osebni podatki. Pojasnilo je je, da je IP pravilno ugotovil, da je na podlagi parcelne številke preko podatkov, objavljenih v javnih knjigah, mogoče identificirati lastnika posameznih parcel, vendar pa je ob tem potrebno upoštevati, da dostop do osebnih podatkov iz zemljiške knjige ne pomeni neustavnega, nezakonitega ali neupravičenega posega v zasebnost in dostojanstvo posameznikov, ki sta varovana z ZVOP-1. Zemljiška knjiga je namreč javna knjiga, ki je namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                     informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov