Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 22.05.2019
Naslov: Seznanitev z zdravstveno dokumentacijo mladoletnega otroka
Številka: 0712-1/2019/1241
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da je zdravstveni dom zavrnil zahtevo matere po seznanitvi z zdravstvenim stanjem svojega otroka, ki je sicer v rejništvu. Zahtevo je v imenu matere na zdravstveni dom naslovil njen pooblaščenec. Zanima vas, ali je zdravstveni dom dolžan posredovati te informacije. 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17; v nadaljevanju ZPacP) v členu 5 določa seznam pacientovih pravic, med katerimi je tudi pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo, ki pacientu omogoča, da vpogleda, prepiše ali pridobi fotokopije zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj. Način seznanitve z zdravstveno dokumentacijo je natančneje urejen v 41. členu ZPacP. Skladno s prvim odstavkom tega člena ima pacient ob prisotnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega sodelavca pravico do neoviranega vpogleda in prepisa zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj; fotokopiranje ali drugo reprodukcijo zdravstvene dokumentacije mora zagotoviti izvajalec zdravstvene dejavnosti; verodostojno reprodukcijo slikovne dokumentacije, ki se ne hrani v elektronski obliki, je izvajalec zdravstvene dejavnosti dolžan zagotoviti, če razpolaga s tehničnimi sredstvi, ki to omogočajo. Skladno z drugim odstavkom istega člena se pacientu oziroma njegovemu pooblaščencu ali drugi osebi, ki ima pravico do seznanitve, omogoči seznanitev pod pogojem, da je zagotovljena njihova identifikacija in izkazana pravna podlaga. Ker je otrok v konkretnem primeru mladoleten, lahko starš kot zakoniti zastopnik uveljavlja pravico do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo v njegovem imenu. Izvajalec zdravstvenih storitev mora zahtevi pacienta oziroma zakonitega zastopnika ugoditi takoj oziroma najkasneje v 5 delovnih dneh.

 

Z namestitvijo otroka v rejništvo ostanejo staršem ali skrbniku pravice in obveznosti, ki jih imajo v skladu z Družinskim zakonikom (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg in 22/19; v nadaljevanju: DZ) in so združljive z namenom rejništva. Starši tako lahko na podlagi 41. člena ZPacP kot zakoniti zastopniki svojih otrok uveljavljajo pravico do seznanitve z osebnimi podatki svojega otroka (prvi odstavek 145. člena DZ določa, da starši zastopajo svoje otroke). 

 

IP sklepa, da je zdravstveni dom vašo zahtevo za dostop do osebnih podatkov otroka zavrnil pod predpostavko, da je vaša zahteva temeljila na pravni podlagi iz 10. člena Zakona o odvetništvu. Posledično vam svetujemo, da na zdravstveni dom naslovite vnovično zahtevo, iz katere izrecno izhaja pravna podlaga po 41. členu ZPacP za dostop do zdravstvene dokumentacije otroka. Dejstvo, da je zahteva vložena po pooblaščencu ne bi smelo vplivati na odločitev izvajalca zdravstvenih storitev glede dostopa do osebnih podatkov. Nadalje vam pojasnjujemo, da lahko v primeru izvajalčevih kršitev določb 41. člena ZPacP (npr. če na vašo zahtevo ne odgovori v roku petih delovnih dni) vložite pritožbo pri IP. Zoper zavrnilni odgovor izvajalca je pritožbo potrebno vložiti v roku 15 dni od dneva prejema odgovora.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP