Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.02.2019
Naslov: Vprašalnik o kakovosti za paciente na portalu zVEM
Številka: 0712-1/2019/329
Vsebina: Razno
Pravni akt: Mnenje

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 29. 1. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali je priloženi vprašalnik kakorkoli sporen z vidika varstva osebnih podatkov. Gre za vprašalnik, ki bo na voljo pacientom ali njihovim svojcem na portalu zVEM in bo namenjen spremljanju kakovosti zdravstvene obravnave pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

 

Zaprosilu ste priložili še izdelano oceno učinkov, metodologijo, navodila in opomnik.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP praviloma ni pristojen za presojo internih obrazcev ali drugih aktov upravljavcev, zato vam posredujemo le informativno splošno mnenje.

 

 

Po mnenju IP priloženi vprašalnik ter nadaljnja obdelava podatkov iz izpolnjenih vprašalnikov načeloma nista sporna z vidika varstva osebnih podatkov, pod pogoji, da gre tudi v praksi resnično za anonimen vprašalnik, ki so navedeni v nadaljevanju.

 

Opozarjamo, da je treba z vprašalnikom, na katerega bi pacient (četudi v nasprotju z navodili) slučajno zapisal še svoje identifikacijske ali druge osebne podatke, ravnati kot z osebnimi podatki v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Navodila na vprašalniku torej upravljavca ne razrešijo odgovornosti, da mora v vsakem posamičnem primeru skrbeti za to. Enako velja, če bi bil pacient določljiv preko podatkov iz komunikacije med pacientom in upravljavcem.

 

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Ker se vprašanja oziroma rubrike na vprašalniku ne navezujejo na točno določeno osebo in ker tudi ni videti očitne možnosti za določljivost posameznika, gre najverjetneje za anonimni vprašalnik, katerega nadaljnjega obdelava ni omejena s pravili o varstvu osebnih podatkov.

 

To pa ne velja v primeru, če bi pacient po lastni volji in mimo navodil na vprašalniku navedel še svoje identifikacijske osebne podatke (ali svojec za pacienta) ali če bi bil pacient določljiv prek podatkov v zvezi s komunikacijo (npr. e-pošta, priporočena pošiljka, oddaja prek spletne aplikacije za registrirane uporabnike ipd.). V takšnih primerih mora upravljavec v celoti poskrbeti za ustrezno spoštovanje določbe glede varstva osebnih podatkov. Odgovornost upravljavca pa je, da ustrezno poskrbi za to (npr. ustrezna pomoč oz. dovolj jasna navodila posameznikom, ustrezna interna navodila oz. postopkovniki za delo pristojih oseb, ki bodo pri upravljavcu obravnavale ta vprašalnik, določitev postopka obravnave vprašalnika, če ga ne bi bilo mogoče šteti kot anonimnega ipd.). Ni namreč izključeno, da bi pacient, v nasprotju z navodili, izpolnjeni vprašalnik posredoval po teh poteh.

 

Prijazen pozdrav,

 

Pripravil:

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec pooblaščenca

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka