Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 17.05.2019
Naslov: Zasebno snemanje sej občinskega sveta
Številka: 0712-1/2019/1195
Vsebina: Snemanje sej in javnih dogodkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede snemanja sej občinskega sveta. V dopisu ste navedli, da dotična občina javnost sej občinskega sveta zagotavlja le preko zapisnikov sej (posnetki se po sami potrditvi po novem zbrišejo), zato vas kot občinskega svetnika zanima, ali je možno, da sami svetniki snemate seje in jih objavljate na spletu. Želite namreč, da je javnost neposredno informirana o delu občinskega sveta.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Snemanje sej občinskega sveta ni prepovedano, vendar morajo posamezniki pri obdelavi osebnih podatkov upoštevati pravila Splošne uredbe o varstvu podatkov, če snemanja ne izvajajo za osebno ali domačo dejavnost (objava posnetkov vsekakor presega obdelavo za osebno ali domačo dejavnost).

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov je treba (tako po Splošni uredbi o varstvu podatkov kot po ZVOP-1) imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba o varstvu podatkov določa pravne podlage v prvem odstavku člena 6:

»Obdelava je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«

 

Vsak upravljavec osebnih podatkov je dolžan pri obdelavi osebnih podatkov upoštevati člen 13 oz. 14 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določata, katere informacije je treba zagotoviti posamezniku, kadar se osebni podatki pridobijo od posameznika oz. katere informacije je treba zagotoviti posamezniku, kadar osebni podatki niso bili pridobljeni od posameznika, na katerega se ti nanašajo.

 

V zvezi s snemanjem občinskih sej, ki jih organizira občina, je IP v preteklosti že pripravil več mnenj. V mnenju IP, št. 0712-1/2019/209 z dne 6. 2. 2019, so podrobneje navedena pravila obdelave osebnih podatkov pri snemanju sej občinskega sveta, v zaključku pa tudi strnjeni pogoji, kdaj je snemanje navedenih sej skladno z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Z mnenjem se lahko seznanite preko iskalnika na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/vop/.

 

Kar se tiče snemanje sej občinskega sveta (ali katerega koli drugega dogodka) s strani konkretnega udeleženca seje (ne glede na to, ali gre za svetnika, vabljeno osebo ipd.) IP poudarja, da se pravila z začetkom uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov niso spremenila. V členu 2(2c) je namreč določeno, da se ta uredba ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov s strani fizične osebe med potekom popolnoma osebne ali domače dejavnosti.

 

Nadaljnja uporaba posnetkov, če gre za osebne podatke, ki so deležni varstva po Splošni uredbi o varstvu podatkov (npr. predvajanje posnetkov iz zbirke podatkov na določeni spletni strani), pa je načeloma skladna z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov, če se za takšno obdelavo osebnih podatkov vnaprej pridobi osebna privolitev tistega posameznika, katerega osebni podatki se obdelujejo (razen, če za objavo obstaja druga pravna podlaga).

 

Za več informacij o veljavni privolitvi vas napotujemo na spletno stran IP, kjer lahko dostopate do relevantnih informacij glede privolitve: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/ in na Smernice o privolitvi (dostopne so v angleškem jeziku), ki so jih pripravili evropski nadzorni organi za varstvo osebnih podatkov: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/mnenja/Mednarodna_mnenja/mnenja_na_eu_ravni/20180416_WP25rev01_Article29WPGuidelinesonConsent.pdf.

 

Opozarjamo tudi, če posameznik meni, da se z nadaljnjo uporabo posnetka posega v njegove osebnostne pravice (npr. v pravico do lastne podobe), lahko uporabi institute civilnega ali kazenskopravnega varstva, ki mu jih daje zakonodaja in sodijo v pristojnost sodišč.

 

V zaključku izpostavljamo še, da morajo biti posamezniki skladno s členom 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov pred obdelavo seznanjeni z vsemi informacijami glede obdelave, prav tako ima vsak posameznik med drugim pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj (člen 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov).

 

V upanju, da ste dobili odgovor na vaše vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

Pripravila:                    

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,                                            Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP                                                                            informacijska pooblaščenka