Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 13.05.2019
Naslov: Šolski zdravstveni pregled
Številka: 0712-1/2019/1118
Vsebina: Posredovanje OP med upravljavci, Šolstvo, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da osnovne šole izvajajo preventivne zdravstvene in zobozdravstvene preglede učencev na podlagi Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Pojasnjujete, da odgovorni šolski zdravnik na koncu pregleda opravi razgovor z razrednikom in mu poroča o zdravstvenih posebnostih posameznika, razrednik pa naj bi te informacije prenesel staršem. Izpostavljate, da starši niso nikoli pooblastili razrednika ne za prejemanje ne za posredovanje teh informacij. Prav tako ga niso pooblastili za prejemanje obvestil osebnemu zdravniku, ki jih lahko izda šolski zdravnik in naj bi jih razrednik posredoval staršem. Zanima vas, ali bi bila osebna privolitev starša/skrbnika v konkretnem primeru sploh ustrezna pravna podlaga.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. V mnenju lahko zato podamo zgolj splošna pojasnila, ne moremo pa presojati ustreznosti konkretnega ravnanja posameznih upravljavcev. Prav tako v okviru mnenja ne smemo preverjati primernosti izbrane pravne podlage, namenov in obsega obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru.

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno in zakonito pravno podlago. IP izpostavlja, da je za zakonitost obdelave dovolj, da je izpolnjena zgolj ena od samostojnih pravnih podlag, ki jih določa Splošna uredba v členu 6(1) oziroma dodatno za posebno vrsto osebnih podatkov v členu 9(2). To pomeni, da v kolikor pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov npr. določa zakon, upravljavec privolitev za obdelavo teh podatkov ni dolžan pridobivati.

 

Podatke v zvezi z zdravjem Splošna uredba šteje za posebne vrste osebnih podatkov. Skladno s členom 9(1) Splošne uredbe je obdelava tovrstnih podatkov praviloma prepovedana, izjemoma pa je na podlagi člena 9(2) Splošne uredbe dopustna, med drugim kadar: 

  • je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, dal izrecno privolitev v obdelavo navedenih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov, razen kadar pravo Unije ali pravo države članice določa, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne sme odstopiti od prepovedi iz odstavka 1 (točka a);
  • je obdelava potrebna za namene preventivne medicine ali medicine dela, oceno delovne sposobnosti zaposlenega, zdravstveno diagnozo, zagotovitev zdravstvene ali socialne oskrbe ali zdravljenja ali upravljanje sistemov in storitev zdravstvenega ali socialnega varstva na podlagi prava Unije ali prava države članice ali v skladu s pogodbo z zdravstvenim delavcem ter zanjo veljajo pogoji in zaščitni ukrepi iz odstavka 3 (točka h).

 

Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št. 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02, 37/03, 117/04, 31/05, 83/07, 22/09, 17/15, 47/18, 57/18 in 57/18, v nadaljevanju Pravilnik) v poglavju 3.1. ureja sistematične preventivne preglede, tudi učencev v določenih razredih osnovne šole. Določeno je, da pregled, ki ga opravi tim šolskega zdravnika, med drugim obsega:

  • zaključek pregleda: ovrednotenje ugotovljenih stanj, postavljanje diagnoze, obvestilo osebnemu zdravniku, sporočilo staršem, naročanje in priprava napotnic za nadaljnjo obravnavo, ocena kontraindikacij za cepljenje ter
  • razgovor z razrednikom o skupini in posamezniku.

 

Iz navedenih določb izhaja, da je dolžan tako obvestilo osebnemu zdravniku kot tudi sporočilo staršem posredovati tim šolskega zdravnika in ne, kot navajate v zaprosilu, da šolski zdravnik opravi razgovor z razrednikom in mu poroča o zdravstvenih posebnostih posameznika, razrednik pa te informacije prenese staršem. Za takšno ravnanje bi morala obstajati posebna pravna podlaga, npr. izrecna privolitev staršev. Če takšne privolitve starši ne bi želeli podati, pa je obvestilo osebnemu zdravniku in sporočilo staršem o sistematičnem pregledu na podlagi Pravilnika dolžan posredovati šolski zdravnik, brez obveščanja oziroma posredovanja razrednika.

 

Več o pogojih za veljavno privolitev ter o izrecni privolitvi si lahko preberete na spletni strani IP, ki je dostopna na povezavi: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/.

 

Določba, da tim šolskega zdravnika opravi razgovor z razrednikom o skupini in posamezniku po mnenju IP ne predstavlja pravne podlage za sporočanje in razpravo o zdravstvenih posebnostih učencev na takšnem razgovoru, saj gre za povsem splošno določbo, ki ne opredeljuje ne vrst osebnih podatkov niti namena takšne obdelave. Na podlagi te določbe bi lahko šlo med šolskim zdravnikom in razrednikom zgolj za povsem nekonkretiziran razgovor, pri katerem ne bi bilo razkrito specifično zdravstveno stanje posameznih učencev. Ni pa izključeno, da bi bil morda v izjemnih primerih razrednik lahko obveščen tudi o določenih zdravstvenih posebnostih učenca, če bi seveda za to obstajal utemeljen razlog in ustrezna pravna podlaga.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                                

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov