Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.04.2019
Naslov: Pogodbena obdelava pri izvajanju laboratorijskih storitev
Številka: 0712-1/2019/979
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 19. 4. 2019 prejeli vaše vprašanje o tem, ali gre pri izvajanju mikrobioloških preiskav za potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti za pogodbeno obdelavo osebnih podatkov. Nastopate v vlogi izvajalca mikrobioloških preiskav (v nadaljevanju »laboratorij«).

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Pri izvajanju mikrobioloških storitev na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti (s strani zakonsko določenega laboratorija, ki je izvajalec zdravstvene dejavnosti) za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti (kot naročnike) ne gre za pogodbeno obdelavo osebnih podatkov. Tovrstni izvajalci preiskav, so torej v delu, ko obdelujejo osebne podatke, samostojni upravljavci zbirk osebnih podatkov, ki obdelavo izvajajo v obsegu in na podlagi zakona.

 

Opozarjamo pa, da to ne pomeni, da nobeno zunanje izvajanje medicinskih preiskav ne sodi med pogodbeno obdelavo osebnih podatkov, zato posploševanje ni primerno.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Razlogi, da ne gre za pogodbeno obdelavo v smislu člena 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov so naslednji:

 

1. Bistvo odnosa med izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter laboratorijem je v izvedbi določene storitve s področja mikrobiološkega preskušanja, ki poteka na podlagi zakona.

 

2. Pri naročilu oziroma izvedbi mikrobioloških preiskav gre:

  • za zunanjo zdravstveno storitev, ki jo izvede laboratorij; ta pa je, vsaj v tem delu, izvajalec zdravstvene dejavnosti;
  • za izvajanje javne službe s strani laboratorija;
  • za storitev, ki je izvajalec (naročnik) sam ne more izvesti, torej tudi obdelave osebnih podatkov ne bi mogel prenesti na drugo osebo oziroma prenos pacientovih podatkov drugi osebi brez temeljne storitve ne bi imel nobenega smisla.

 

3. Obravnavana storitev je kot ena izmed pristojnosti oziroma nalog laboratorija izrecno določena z zakonom (prva alineja 23.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)).

 

4. Podlaga za izmenjavo osebnih podatkov med naročnikom in laboratorijem izhaja tudi iz četrte alineje šestega odstavka 44. člena Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP), ki določa, da se lahko za potrebe zdravstvene oskrbe pacienta podatki posredujejo drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti brez pacientove privolitve. 

 

Prijazen pozdrav,

 

 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP                                                                                

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka