Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 23.04.2019
Naslov: Zvočno snemanje prvih obravnav
Številka: 0712-1/2019/951
Vsebina: Video in avdio nadzor, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 15. 03. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje, ali je dopustno zvočno snemanje prvih obravnav kršitev pacientovih pravic, ker občasno prihaja do neprijetnih dogodkov, zlasti neprimernega komuniciranja ali celo groženj.  

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Če ni druge pravne podlage, bi bilo načeloma zvočno snemanje postopka prve obravnave oziroma ustnega naroka dopustno le na podlagi veljavne privolitve vseh udeleženih.

 

Iz vaših navedb ni razbrati, da bi bili izpolnjeni pogoji za sklicevanje na četrti odstavek 9. člena ZVOP-1, vendar je presoja stvar vaše odgovornosti, IP pa lahko o tem dokončno presoja zgolj v inšpekcijskem postopku.

 

Izjemoma in v posebej utemeljenih primerih (npr. če bi bila podana resna in objektivna nevarnost za fizični napad ali napad na kakšno drugo življenjsko pomembno dobrino udeležencev), bi bilo dopustno ad hoc vklopiti snemanje s predhodnim obvestilom, in sicer na podlagi (d) točke prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Zakon o pacientovih pravicah zvočnega snemanja ne dovoljuje oz. ga ne predvideva. IP tudi ni znan drug predpis, ki bi izrecno dovoljeval ali urejal snemanje tovrstnih obravnav.

 

Po (d) točki prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov, je obdelava osebnih podatkov dopustna, če je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. Druga fizična oseba je v konkretnem primeru lahko uslužbenec bolnišnice, ki sodeluje na naroku.   

 

Sklicujemo se tudi na že objavljena mnenja IP št. 0712-3/2018/2133, 0712-3/2018/2132 in 0712-1/2017/19.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP                                                                                

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka