Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 26.04.2019
Naslov: Objava OP študenta
Številka: 0712-1/2019/992
Vsebina: Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu: IP) je prejel vaše vprašanje, v katerem navajate, da ste študent ter da vas zanima, ali lahko profesorji vaše rezultate izpitov in kolokvijev namesto s številko objavijo z imenom in priimkom. Navajate, da na fakulteti menijo, da to ni možno tudi, če jim to dovolite.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov je potrebno imeti pravno podlago (npr. v področnem zakonu, soglasje posameznika, pogodba, zaradi zakonitih interesov - 6. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov). V javnem sektorju je za obdelavo osebnih podatkov potrebna zakonska podlaga, načeloma pa bi bilo možno obdelovati osebne podatke tudi s privolitvijo posameznika, če ne gre za oblastno izvajanje nalog.

 

IP konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati izven postopka inšpekcijskega nadzora.

 

Pravno podlago glede pravic, obveznosti, načel in ukrepov, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov, predstavljata Splošna uredba o varstvu podatkov in ZVOP-1, v kolikor ni v nasprotju z omenjeno uredbo.

 

Najprej omenjamo definicijo osebnega podatka. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov določa v členu 4, da osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (to je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 

 

 

Objava rezultatov izpitov in kolokvijev predstavlja obdelavo osebnih podatkov v smislu določb Splošne uredbe ter ZVOP-1. Po določbi 6. člena Splošne uredbe je obdelava osebnih podatkov zakonita, kolikor je podana ena izmed podlag, določenih v točkah od (a) do (f) 1. odstavka navedenega člena Splošne uredbe. Prvi odstavek 6. člena Splošne uredbe tako določa, da je obdelava zakonita, le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a)    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b)   obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c)    obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d)   obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e)    obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f)    obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

Za obdelavo osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe gre le takrat, kadar so osebni podatki del zbirke ali so namenjeni oblikovanju dela zbirke (evidence).

V primeru, da gre v vašem primeru za fakulteto, ki izvaja javno službo v visokem šolstvu, veljajo zanjo pravne podlage, ki veljajo za javni sektor, in sicer 9. člen ZVOP-1, ki se v tem delu poleg Splošne uredbe še uporablja. Osebni podatki v javnem sektorju se lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon (to pa je npr. Zakon o visokem šolstvu). Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika. (prvi odstavek 9. člena ZVOP-1). Ne glede na to, da pa se upoštevajoč 2. odstavek 9. člena ZVOP-1 lahko obdelujejo osebni podatki tudi na podlagi osebne privolitve posameznika brez podlage v zakonu, kadar ne gre za izvrševanje javnih nalog.

Evidence z osebnimi podatki študentov in vpisanih na študijske programe za izpopolnjevanje, ki jih obdelujejo visokošolski zavodi ureja področni zakon, Zakon o visokem šolstvu, ki v 81. členu določa (v  točki 3) evidenco o izpitih in drugih študijskih obveznostih, v kateri se vodi tudi ocena oziroma rezultat, dosežen pri izpitu. Osebni podatki študentov se obdelujejo za potrebe svoje pedagoške in z njo povezane znanstvenoraziskovalne, umetniške in strokovne dejavnosti ter knjižničarske dejavnosti. Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov vpisanih študentov v evidenci (kar je tudi rezultat, dosežen pri izpitu) je tako glede na 6. člen Splošne uredbe podana ((c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti), podana.

 

Načina objave rezultatov izpitov pa omenjeni področni zakon ne ureja. Fakultete lahko varstvo osebnih podatkov glede objave rezultatov izpitov podrobno uredijo v svojih notranjih aktih, npr. pravilniku. Na primer tako, da določijo, da izpraševalec objavi ocene tako, da jih vpiše v izpitni seznam z navedbo zgolj vpisne številke kandidata.

 

Če pri objavi rezultatov izpitov in kolokvijev študentov ne gre za oblastno delovanje fakultete kot nosilke javne službe, vendar za izvajanje pedagoške dejavnosti in svobodno odločitev študenta o načinu objave (torej resnično privolitev), bi bila objava rezultatov izpitov in kolokvijev z vašim imenom in priimkom možna tudi na podlagi vaše izrecne, jasne in nedvoumne osebne privolitve. Način objave rezultatov pa je odvisen od tega, na kakšen način fakulteta to uredi v svojem notranjem aktu in je tako vsem študentom vnaprej znano, kako se bodo njihovi rezultati objavljali.

 

 

IP konkretne presoje o zakonitosti obdelave osebnih podatkov v okviru mnenja ne more podati, o tem lahko presoja zgolj v okviru inšpekcijskega postopka.

 

V upanju, da smo vam bili v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

                                                                                              

                                                                                              

Urška Črnič, univ. dipl. prav.,                                                    Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Svetovalka informacijske pooblaščenke                                  Informacijska pooblaščenka