Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 24.04.2019
Naslov: Dostop do CRP
Številka: 0712-1/2019/960
Vsebina: EMŠO in davčna, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, ali in pod kakšnimi pogoji je oseba upravičena dostopati do podatkov iz Centralnega registra prebivalstva (v nadaljevanju CRP). Namreč oseba, ki ureja zadeve v zvezi s stavbo in tudi zastopa določene lastnike stavbe, v kateri živite, je na sestanku izjavila, da je iz CRP-ja pridobila podatek o stalnem prebivališču vseh najemnikov, ki živijo v tej stavbi.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so urejene v prvem odstavku 6. člena Splošne uredbe. Obdelava osebnih podatkov je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Zakon o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZCRP) v 11. členu določa, da CRP vsebuje naslednje podatke: EMŠO, kraj rojstva, ime in priimek, državljanstvo, prebivališče in vrsta prebivališča, zakonski stan, šolska izobrazba, volilna pravica, EMŠO matere, EMŠO očeta, EMŠO zakonca, EMŠO otrok, identifikatorji za povezovanje z administrativnimi zbirkami podatkov v upravljanju javnega sektorja iz 9. člena tega zakona ter datumi in podatki o dogodkih, spremembah ali popravkih. Skladno z drugim odstavkom 12. člena ZCRP lahko upravljavec CRP posreduje podatke iz CRP za vzpostavitev oziroma za vodenje in vzdrževanje registrov in uradnih evidenc državnim organom in drugim uporabnikom, za izvrševanje njihovih, z zakonom določenih nalog.

 

Uporabniki osebnih podatkov iz CRP, ki imajo zakonsko podlago za pridobivanje podatkov, in uporabniki, ki so pooblaščeni z osebno pisno privolitvijo posameznika, na katerega se podatki nanašajo, lahko iz CRP pridobivajo le v zakonu oz. osebni privolitvi navedene osebne podatke. Če v zakonu oziroma pooblastilu nimajo konkretno opredeljenih podatkov, do katerih so upravičeni, lahko iz CRP dobijo naslednje podatke: ime in priimek, kraj rojstva, leto rojstva, spol, državljanstvo, prebivališče in vrsta prebivališča. Vsekakor pa je ob tem potrebno upoštevati načelo najmanjšega obsega podatkov, ki pravi, da morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

 

ZVOP-1 v 2. odstavku 22. člena (ki še vedno ostaja v veljavi) določa, da mora upravljavec CRP na način, ki je določen za izdajo potrdila, posredovati upravičencu, ki izkaže pravni interes za uveljavljanje pravic pred osebami javnega sektorja, osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča posameznika, zoper katerega uveljavlja svoje pravice.

 

IP ugotavlja, da v svojem dopisu niste posredovali dovolj informacij, da bi lahko ugotovili na kateri pravni podlagi naj bi konkretna oseba pridobila vaše osebne podatke. Nadalje pa IP v zvezi s tem pojasnjuje, da lahko v skladu s pravico do seznanitve iz člena 15 Splošne uredbe od upravljavca osebnih podatkov (v konkretnem primeru je to Ministrstvo za notranje zadeve) zahtevate, da vam posreduje podatek o uporabnikih, ki so jim bili razkriti vaši osebnih podatki (točka c prvega odstavka člena 15 Splošne uredbe). Več o navedeni pravici si lahko preberete na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/.

 

Napotujemo vas tudi na smernice IP z naslovom Obdelava osebnih podatkov iz centralnega registra prebivalstva, do katerih lahko dostopate prek spletne povezave:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_CRP_web.pdf

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP